Lär dig hantera smärtan - hd.se

Lär dig hantera smärtan - hd.se
http://hd.se/halsa/2010/12/20/lar-dig-hantera-livets-smarta/?f...
Publicerad 19 december 2010 kl. 12:22
Lär dig hantera smärtan
Att leva med ständig smärta, kraftig övervikt eller nedstämdhet kan minska
livslusten. Genom terapiformen ACT kan de drabbade få livet tillbaka. "Fokus ligger
på att skapa det liv man vill leva, i stället för på symtomen", förklarar psykologen
Fredrik Livheim.
Hälsa. ACT ingår i den så kallade tredje vågen av kognitiv beteendeterapi,
där man fokuserar mer på livssammanhang och mindre på att få bort det
som är negativt i livet.
– Det handlar om att normalisera det faktum att livet bitvis gör ont. Att
livet går upp och ned är ett normaltillstånd, och vi kan skapa problem för
oss själva om vi tror att vi i varje stund ska må bra, säger Fredrik Livheim,
som är projektledare vid Forum - Forskningscentrum för psykosocial hälsa,
vid Maria Ungdom och Karolinska Institutet.
Fredrik Livheim har utvecklat en metod som kallas ACT - Att hantera stress
och främja hälsa, som han lär ut till psykologer, läkare och skolkuratorer,
för att de ska kunna använda metodiken i sitt arbete med ungdomar.
För att förklara tar Fredrik Livheim ett exempel med en överviktig person
som vill gå ner i vikt. Inom traditionell behandling börjar man med att
försöka få personen att tappa kilon så att hon sedan kan börja leva sitt liv.
Terapi finns i dag i flera olika
former. I den psykodynamiska
psykoanalysen, exempelvis,
försöker man förstå och
bearbeta inre konflikter.
CLEIS NORDFJELL / SVD /
SCANPIX
– Inom ACT börjar man i andra ändan, fokus ligger på hur personen skulle
vilja leva sitt liv. Att gå ner i vikt blir en bieffekt av de mål personen sätter
upp. Man nämner inte ens ordet kalorier, förklarar han.
ACT har även visat sig ha goda effekter vid behandling av smärtpatienter. I
en studie vid Karolinska sjukhuset med barn och ungdomar med kronisk
smärta, fick en grupp patienter behandling med ACT medan en den andra
gruppen fick behandling av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut och
smärtlindrande medicin.
– Resultatet visade att ACT-behandling gav större effekt, berättar Fredrik
Livheim, som även har lärt ut ACT i gymnasieklasser i Uppsala, vilket
resulterade i att ungdomarna mådde bättre och stressade mindre. Ett
resultat som höll i sig två år efter kursen.
Det är svårt att leva med
långvarig smärta. I den nya
terapiformen ACT försöker
man ge plats för de obehagliga
känslorna men förhålla sig till
dem så att de får mindre makt
SCANPIX
över ens liv.
– Normalt får man bra effekter direkt efter en behandling och sedan klingar
de av med tiden, men med ACT kan man se att behandlingsresultatet verkar
vara lika stora och i vissa fall större i långtidsuppföljningar.
Ann-Cathrine Johnsson
1 av 4
2011-12-11 12.54
Lär dig hantera smärtan - hd.se
http://hd.se/halsa/2010/12/20/lar-dig-hantera-livets-smarta/?f...
Fredrik Livheim är
projektledare för ACT-terapin
vid Forum Forskningscentrum för
JOHN A
psykosocial hälsa.
Sex grundprinciper
ACT, som står för Acceptance
and commitment therapy, har
sex grundprinciper:
1. Decentrering - att förhålla
sig till sina tankar på ett nytt
sätt som gör att de får mindre
makt över ens liv.
2. Expansion - att ge plats åt
obehagliga känslor i stället för
att skjuta dem ifrån sig.
3. Närvaro - att vara helt och
hållet närvarande i det som
händer här och nu.
4. Det observerande jaget genom att lära känna den här
delen av sig själv, kan man
förändra sitt förhållande till
jobbiga tankar och känslor.
5. Värderingar - att tydliggöra
sina värderingar för sig själv är
ett viktigt steg på vägen mot ett
meningsfullt liv.
6. Långsiktigt handlande - att
handla konstruktivt med sina
värderingar som vägledning.
Källa: Lyckofällan - skapa det
liv du vill leva med ACT,
mindfulness och engagemang,
av Russ Harris (Natur &
Kultur)
Lästips:
+ Lyckofällan - skapa det liv du
vill leva med ACT, mindfulness
och engagemang, av Russ
Harris (Natur & Kultur)
+ Sluta grubbla börja leva, av
Steven Hayes (Natur & Kultur)
Andra terapiformer
+ KBT (Kognitiv
beteendeterapi):
Används vid allt från
ångestsjukdomar och
depression till fobier, övervikt
2 av 4
2011-12-11 12.54
Lär dig hantera smärtan - hd.se
http://hd.se/halsa/2010/12/20/lar-dig-hantera-livets-smarta/?f...
och parterapi. Metoden bygger
på samspelet mellan individ
och omgivning, här och nu, och
man arbetar med att förändra
tankar, känslor och
handlingsmönster som gör att
patienten mår dåligt.
Terapeuten börjar med att göra
en beteendeanalys för att
kartlägga orsakerna till
personens problem.
+ Interpersonell psykoterapi
(IPT):
Används vid depression,
relationsproblem, bipolär
sjukdom, posttraumatiskt
stressyndrom och
ångesttillstånd, men kan även
ge hjälp att bearbeta kriser,
som ständiga gräl, ny fas i livet
eller svår sorg. Fokus ligger på
hur problem i mänskliga
relationer medverkar till
psykologisk stress, och tvärtom
- hur psykologiska problem
påverkar våra relationer till
andra.
+ Motiverande samtal:
Vanligt vid problem med till
exempel alkohol, droger,
rökning, kost, sexuellt
riskbeteende och spelberoende.
Målsättningen är att öka
patientens inre motivation till
förändring, men det handlar
inte om övertalning, vilket ofta
får motsatt effekt. I stället
försöker man få fram både
positiva och negativa sidor av
ett problematiskt beteende, så
att personen själv kan avgöra
om hon vill förändra eller inte.
+ Psykodynamisk psykoterapi
(PDT):
Har sitt ursprung i
psykoanalysen, som har
Sigmund Freud som
upphovsman. En viktig
utgångspunkt är att psykiska
symtom uppstår som en följd
av att en person - ofta på ett
omedvetet plan - försöker
hantera problematiska
relationer och inre konflikter.
Målet är därför inte i första
hand att lindra symtomen,
utan att förstå och bearbeta de
inre konflikter som ligger till
grund för dem.
3 av 4
2011-12-11 12.54
Lär dig hantera smärtan - hd.se
http://hd.se/halsa/2010/12/20/lar-dig-hantera-livets-smarta/?f...
Källa: Psykologiguiden.se
Ansvarig utgivare: Sören Karlsson
4 av 4
2011-12-11 12.54