Inspirationsdag äldres psykiska hälsa och ohälsa Eslövs

Inspirationsdag
äldres psykiska hälsa och ohälsa
Eslövs medborgarhus
den
6 oktober kl. 9-16
Kom och bli inspirerad under heldagen om äldres psykiska hälsa och ohälsa
genom att ta del av bland annat dialogen i morgonsoffan med politiker och
tjänstemän, Susanne Rolfner Suvanto, Niklas Bjurström och äldrespsykiatrin
i Helsingborg.
Skåneveckan för psykisk hälsa är en vecka för ökad kunskap, hopp och
samtal kring psykisk ohälsa. I hela Skåne hålls då seminarier och evenemang
av olika arrangörer.
Varmt välkomna till Eslövs medborgarhus den 6 oktober kl.09:00-16:00!
Mer om program, innehåll och anmälan hittar du på
www.kfsk.se/aldre
Målgrupp: Allmänhet, profession inom kommun, vårdcentral och sjukhus
samt förtroendevalda.
Program
Moderator: Susanne Rolfner Suvanto
08.30 Registrering med kaffe och smörgås
09.00 Inledning
09.05-09.50 Morgonsoffan
- dialog och tankar för dagen kring nuläge och önskat läge i Skåne
gällande äldres psykiska hälsa och ohälsa.
Yvonne Augustin (s), regionråd, ordförande sjukvårdsområde Sund
Karin Melander, divisionschef primärvården Skåne Kryh
Carina Nilsson (s), kommunalråd Socialtjänst, vård och omsorg
Malmö, ledamot i Kommunförbundet Skånes styrelse
Katarina Viebke, divisionschef psykiatri Skåne
Carina Lindkvist, avdelningschef Socialtjänst, vård och omsorg
Kommunförbundet Skåne
10.00-10.50 Riv 65-årsgränsen och rädda liv
- Den magiska 65-årsgränsen bidrar till risken att äldre med psykisk ohälsa utsätts för diskriminering. Stigma och ålderism är en
farlig kombination och bidrar till områdets eftersatthet
trots att det är vanligt med psykisk ohälsa hos ”äldre”.
Vem är den ”äldre” och vem är den ”psykiskt sjuka”
Vem, vad, hur och vilka talar vi om?
Susanne Rolfner Suvanto, Fil.mag/leg.ssk, författare, skribent,
verksamhetsansvarig i Omvårdnadsinstitutet.
10.50-11.15 Paus
11.15-11.45 Vad kan vi göra för att uppmärksamma äldres psykiska hälsa och ohälsa?
- Andelen av befolkningen som är över 75 år ökar och kommer att öka betydligt framöver. Vi vet även att andelen äldre med psykisk ohälsa riskerar att öka p ga ensamhet och social isolering.
Hur ska vi klara dessa utmaningar? Vilket stöd kan myndigheter som Socialstyrelsen ge? Föredraget kommer också innehålla:
Kunskaper och kompetens
Samverkan
Goda exempel från landet
Niklas Bjurström, utredare Socialstyrelsen.
Program
11.45-12:15 Ensamhet - en viktig del av äldre personers välbefinnande
- Runt 40 % av den äldre befolkningen upplever ensamhet, ibland
eller oftare, och det finns tydliga samband med nedstämdhet och depression. Även om ensamhet inte är ett problem för alla är det likväl betydelsefullt att vara medveten om hur det kan påverka välbefinnandet.
Vad är ensamhet? Definitioner, synsätt och tolkningar.
Förekomst och upplevelse.
Riskfaktorer, samband och effekter.
Åtgärder och utvärderade insatser.
Funderingar inför framtiden.
Elin Taube, med. vet., sjuksköterska, universitetsadjunkt, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Nyligen disputerat vid Lunds universitet inom omvårdnad med en avhandling som handlar om ensamhet bland äldre personer.
12.15-13.15 Lunch och utställning
13.15-13.40 Personlig berättelse
13.40-14.30 Äldrepsykiatrin i Helsingborg
- Äldrepsykiatrins organisation, arbetssätt, samverkan
Beskrivning av målgruppen psykiatri hos äldre, depression, suicid.
Vardagen (vanor, rutiner, rehabilitering) för äldre med drepression.
Margareta Sandberg, enhetschef och sjuksköterska som har startat och utvecklat äldrepsykiatrin Helsingborg tillsammans med medarbetare.
Mats Värbrand, överläkare och specialist i psykiatri.
Carina Tordai, arbetsterapeut
14.30-15.00 Fika
15.00-15.20 Vårdcentralen Lomma
- Om arbetet med äldres psykiska hälsa och reflektioner kring behov av kunskap, samverkan och utbildningen Första hjälpen till
psykiska hälsa äldre.
Eva Carlsson, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut Vårdcentralen
Lomma
Program
15.20-15.40 Landskrona storsatsar på utbildning
- I Landskrona storsatsas det på utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa äldre. Bakgrund, mål, genomförande och resultat av satsningen presenteras.
Chef och certifierade instruktörer
15.40-15.55 Kraftsamling för äldres psykiska hälsa i Skåne
- En nulägesbild om vilken betydelse initiativ nationellt, regionalt och lokalt har för den kraftsamling som pågår kring äldres psykiska hälsa i Skåne.
Strategi nationellt - regionalt - lokalt
Samverkansformer
Utbildningen ”Första hjälpen till psykisk hälsa äldre”
Jeanette Heilmann, utvecklingsledare, avd. Socialtjänst, vård
och omsorg, Kommunförbundet Skåne
15.55-16.00 Avrundning
Kontakt
Har du frågor om dagen eller programmet får du gärna kontakta
Jeanette Heilmann, utvecklingsledare
[email protected]
Kommunförbundet Skåne