Stockholms län - S-info

advertisement
Lokala effekter av den
borgerliga
maktalliansens
ekonomiska politik
Västmanlands län
Exempel på effekter av den borgerliga maktalliansens
politik för Västmanlands län framtagna i samband med
oppositionens motioner på regeringens ekonomiska
vårproposition 2005.
Moderaterna försämrar för de arbetslösa ____ 3
Moderaterna hotar de lokala
arbetsmarknadssatsningarna _____________ 3
Moderat högerpolitik betyder mindre pengar till
dig som någon gång i livet blir förälder,
arbetslös eller sjuk _____________________ 4
Moderat politik leder till sämre förutsättningar
för våra barn __________________________ 5
Moderaterna säger nej till riktade satsningar för
mer personal i skolan ___________________ 7
Moderaterna motverkar den regionala tillväxten
_____________________________________ 7
2 maj 2005
En högerpolitik som slår mot de svaga och sjuka
Den 14 april 2005 presenterade den socialdemokratiska regeringen den ekonomiska
vårpropositionen. Nu har de borgerliga partierna presenterat sina ekonomiska alternativ. I
denna kartläggning finner du en nedbrytning av främst moderaternas förslag på kommun- och
länsnivå. För information om beräkning och källa läs fotnoterna.
Västmanlands län
Det tog fyra dagar för den socialdemokratiska regeringen att komma överrens om den
ekonomiska vårpropositionen tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet. Trots att den
borgerliga oppositionen har haft 27 dagar på sig att lägga fram ett gemensamt förslag har de inte
lyckats. De fyra borgerliga partierna står fortfarande splittrade. I den här analysen har vi valt att
koncentrera oss på moderaterna eftersom de så tydligt leder den borgerliga maktalliansen och att
de kommer att leda en eventuell borgerlig regering. Samtidigt frågar vi oss om folkpartister,
kristdemokrater och centerpartister verkligen är beredda att ställa upp på moderaternas kraftiga
försämringar för enskilda människor och försämringar i vården, skolan och omsorgen.
Vi har under en längre tid kunnat följa moderaternas s.k. omläggning av politiken och den – i alla
fall på ytan – mjukare tonen. Effekterna av politiken är dock fortfarande desamma. Det är
föräldrar, sjuka, äldre och arbetslösa som får betala moderaternas skattesänkningar. Moderaterna
föreslår – för att nämna några försämringar av sjukförsäkringen – en andra karensdag och sänkta
ersättningar till 65 procent av tidigare inkomst. Anmärkningsvärt är att moderaterna inte föreslår
några radikala förslag för att råda bot på ohälsan och arbetslösheten. Moderaterna tror istället att
försämrade villkor och sänkta ersättningsnivåer får sjuka att bli friska.
Vi socialdemokrater tror på att alla människor behövs och att alla vill och kan arbeta. Vi menar att
arbetslöshet är slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser. Det är genom arbete man skaffar
sig erfarenheter. Det är genom arbetet vi får den trygghet som en egen inkomst representerar.
Varje människa som vill och kan arbeta ska också kunna få ett jobb. Därför genomför vi flera
satsningar för att fler ska få ett jobb.
Gemensamt betalar vi skatt, var och en efter förmåga. Gemensamt får vi del av trygghet och
välfärd, var och en efter behov. Så lite som möjligt är behovsprövat, så mycket som möjligt
omfattar alla. Så vill vi socialdemokrater att det ska förbli samtidigt som vi fortsätter att arbeta för
bättre villkor och minskade klyftor.
Mot det står en borgerlig maktallians som på sikt vill sänka skatten i Sverige till Europanivå,
vilket motsvarar ca 250 miljarder kronor. Denna skattesänkning ska betalas av de sjuka och
arbetslösa genom ökad otrygghet i form av sänkta ersättningsnivåer. Samtidigt vill maktalliansen
öka privatiseringen inom vård och omsorg och införa mer av privata försäkringar i vården och
omsorgen. Detta drabbar främst låg- och medelinkomsttagare, äldre, sjuka och arbetslösa som inte
har råd att betala högre avgifter och privata försäkringar. Vi vet av erfarenhet att välfärd skapar
trygghet och att trygga människor vågar. Mot det står en borgerlig maktallians som misstror
människors vilja till arbete och en politik som gör att klyftorna och orättvisorna kommer att öka.
Sid 2
2 maj 2005
Moderaterna försämrar för de arbetslösa
Självförtroendet får sig en törn när man är utan jobb och ingen efterfrågar ens insatser, samtidigt
som det ekonomiska utrymmet krymper. Moderaterna vill kraftigt sänka den ersättning man får
som arbetslös. Dessutom ställer de inte upp på vårt förslag till anställningsstöd vilket innebär att
den arbetslöse får sämre förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta är ett av många
bevis på hur moderaternas politik alltjämt är kall och socialt ansvarslös. Den som är i mest behov
av samhällets stöd blir mest utsatt med en moderat regering.
Konsekvenserna av moderaternas politik jämfört med socialdemokraternas politik framgår i
tabellen nedan:
Tilldelning av pengar och antal deltagare i anställningsstöd 2005 som försvinner med
moderaternas politik
Minskade
anslag (tkr)*
Län
Västmanland
Minskat
antal
platser/mån*
126 126
1 142
*Ovanstående siffror är ett antaget avskaffande av regeringens förslag till anställningsstöd. Fördelningen av
pengar och platser är beräknad utifrån AMS nuvarande medelstilldelning till länsarbetsnämnderna 2005.
En socialdemokratisk politik för fler i arbete står mot moderaternas
högerpolitik
Att pressa tillbaka arbetslösheten och höja sysselsättningen är socialdemokratins överordnande
uppgift. Arbetslöshet är ett slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser. En rad åtgärder sätts
därför in för att pressa tillbaka den öppna arbetslösheten. Arbetslösheten ska minska till 4 procent
och sysselsättningen öka till 80 procent. Det långsiktiga målet är full sysselsättning.
Vi socialdemokrater tror inte på en politik som leder till försämrade ekonomiska villkor och
möjligheter till utbildning och utveckling för den som blir arbetslös. Vi tror inte som moderaterna
att Sverige måste konkurrera med sämre villkor. Vi vet istället att trygga människor vågar. Våra
trygghetssystem är vår styrka. Anställningsstödet är en av flera åtgärder för att stärka dem med en
svag ställning på arbetsmarknaden. Antalet anställningsstöd ökas därför nu med 10 000
helårsplatser. Ökningen riktas främst mot deltagare i aktivitetsgarantin och ungdomar.
Moderaterna hotar de lokala arbetsmarknadssatsningarna
Moderaterna ställer inte upp på socialdemokraternas anslag till de lokala
arbetsmarknadsprojekten. För länet innebär detta:
Minskade anslag (tkr) till lokala arbetsmarknadspolitiska projekt med moderatpolitik*
Län
Västmanland
Minskat anslag
4 076
*Ovanstående siffror är ett antaget avskaffande av AMS:s länsvisa fördelning av medel till
arbetsmarknadspolitiska program.
Sid 3
2 maj 2005
En socialdemokratisk politik för lokala initiativ för fler i arbete står mot
moderaternas högerpolitik
På den lokala nivån finns kunskap om den lokala arbetsmarknaden. Därför har regeringen satsat
135 miljoner kronor år 2005 riktat till lokala arbetsmarknadsprojekt. AMS fördelar pengarna.
Pengarna till länen är en viktig injektion i arbetet med att skapa tillväxt och livskraft i hela landet.
Pengarna ska bland annat kunna användas i de så kallade regionala tillväxtprogrammen som länen
tar fram för att stärka näringslivets förutsättningar.
Moderat högerpolitik betyder mindre pengar till dig som
någon gång i livet blir förälder, arbetslös eller sjuk
Moderaterna föreslår påtagliga försämringar av den ekonomiska tryggheten för alla som blir
sjuka, förlorar jobbet, är föräldralediga eller blir så svårt skadad, sjuk eller funktionshindrad att
man inte kan arbeta. Detta får till effekt att:
 Den ekonomiska tryggheten för alla vid sjukdom och arbetslöshet skulle försämras med ca
15% - vilket för många betyder tusenlappar varje månad. Exempel 1: Undersköterska med
lön på 14.000 kr/mån får 1 350 kr mindre jämfört med idag i disponibel inkomst om hon
skulle förlora jobbet. Exempel 2: Lärare med lön på 19.000 kr/mån får 1 400 kr mindre än
idag om hon blir sjuk. Exempel 3: Metallarbetaren har idag en månadslön på 20 050
kr/månaden. Om han blir arbetslös i moderaternas skulle han förlora 1 550 kr varje månad
jämfört med dagens system – efter skatt och andra förändringar. Han skulle då få leva på 9
225 kr/mån efter skatt.
 Inkomstklyftorna skulle öka kraftigt (med 4,7% enligt den s k Ginikoefficienten, ett
internationellt erkänt mått för att mäta inkomstskillnader).
 Lägre lönenivå i Sverige, genom att a-kassan sänks och fler med svag förankring på
arbetsmarknaden tvingas ta jobb med dåligt betalt och sämre anställningsvillkor.
 Kommunernas skatteintäkter minskar när befolkningen får lägre inkomster.
 Socialbidragskostnaderna ökar när människor som redan har det svårt får det ännu sämre.
Utöver sänkta ersättningsnivåer vill moderaterna (moderaternas budgetmotion från ht-04):
 Högkostnadsskyddet i sjukvården försämras genom höjning från 900 kr till 1500 kr, barn går
dock in i föräldrarnas högkostnadsskydd (moderaterna vill ha avgifter i barnsjukvården),
innebär ökad kostnad för landets patienter med ca 650 miljoner kr, intäkten ska tillfalla
landstingen.
 Högkostnadsskyddet för läkemedel försämras, 2,5 miljarder ska sparas, nytt system införs,
färre kommer att få del av subventionen genom att man betalar allt själv upp till 1800 kr
samtidigt som en avgift på 25 kr för varje recept införs.
Sid 4
2 maj 2005
I tabellen nedan ser du hur många i din kommun som skulle få en betydligt försämrad ekonomi
med moderaternas högerpolitik:
Tabellen visar antalet personer med sjukersättning och aktivitetsersättning
(förtidspensionerade) och arbetslösa (ej i åtgärder) fördelat kommunvis i mars 2005.
Antal
sjukskrivna
och förtidspensionerade
Kommun
Västmanlands län
Arboga
Fagersta
Hallstahammar
Heby
Kungsör
Köping
Norberg
Sala
Skinnskatteberg
Surahammar
Västerås
773
980
1 228
1 052
655
1 515
461
1 652
451
811
7 967
Antal
arbetslösa
304
293
273
219
199
523
155
380
107
162
3 888
Totalt antal med
sjukers,
aktivitetsers och
arbetslösa som
får sänkt inkomst
med (m)
1 077
1 273
1 501
1 271
854
2 038
616
2 032
558
973
11 855
En socialdemokratisk politik för ekonomisk trygghet står mot moderaternas
högerpolitik
Alla kan bli sjuka och arbetslösa. Då behöver vi en god ekonomisk trygghet tills vi kan börja
arbeta igen. Ekonomisk trygghet gör att människor vågar mer. Det är inte rimligt att behöva
lämna hus och hem bara för att man blir sjuk, förlorar jobbet eller skaffar barn. Samtidigt gör
socialförsäkringarnas koppling till att man arbetar att det alltid lönar sig att jobba. Grunderna för
vår politik är:
 Skyddet när man blir sjuk eller arbetslös är en försäkring – inte ett bidrag.
 Solidarisk finansiering via skatten – rika har inte förtur.
 Alla omfattas – inte behovsprövat.
 Allmänna sociala försäkringar – inte privata.
 Inkomstbortfallsprincipen – inte minimiersättningar.
 Fler i arbete som passar dem – inte låglöneland och sämre jobbvillkor genom sänkta
ersättningar.
 Ekonomisk trygghet och bra möjligheter till utbildning och omskolning som grund för
återkomst till arbete - inte ekonomisk ”piska” och sämre utbildningsmöjligheter.
Moderat politik leder till sämre förutsättningar för våra
barn
Moderaterna ställer inte upp på vårt förslag om riktade bidrag till mer personal i förskolan. Det
innebär att de personalförstärkningar vi socialdemokrater nu genomför riskerar att gå om intet.
Var och en inser att det kan få stora konsekvenser för kvaliteten i förskolan och våra barn. Färre
vuxna i förskolan betyder mindre tid för varje enskilt barn och ökade barngrupper. Det betyder
mindre av den vägledning och bildning som barnen behöver för att ha en god grund att stå på när
Sid 5
2 maj 2005
de blir äldre. Förskolan är bra för barns utveckling, man får möjlighet att lära sig att umgås med
andra människor och tidigt utveckla sin sociala kompetens. Förskolan gör det även möjligt för
kvinnor och män att förena föräldraskap och yrkesliv på mer jämställda villkor.
Moderaternas nej till personalförstärkningen i förskolan riskerar innebära följande:
Tabellen visar hur mycket av personalförstärkningen i förskolorna kommunen skulle gå
miste om moderaternas högerpolitik gällde.*
Minskat bidrag
(tkr) 2005
Arboga kommun
Fagersta kommun
Hallstahammars kommun
Heby kommun
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Skinnskatteberg kommun
Surahammars kommun
Västerås stad
1 327
1 137
1 346
1 170
859
2 242
487
1 854
373
1 004
15 322
2006 (prel.)
2 656
2 276
2 695
2 341
1 720
4 488
975
3 712
746
2 009
30 675
Minskat antal
tjänster 2006
(beräknat)
8
7
8
7
5
13
3
11
2
6
92
*Ovanstående siffror är ett antaget avskaffande av regeringens förslag till personalförstärkningar i förskolan.
En socialdemokratisk politik för ökade satsningar på våra barn står mot
moderaternas politik
Utbildning ger människor möjlighet att utvecklas. Sverige ska vara ett land som står sig starkt i
konkurrensen om kunskap, kompetens och kreativitet. Det är en förutsättning för fler arbeten och
högre tillväxt. Därför genomför vi socialdemokrater stora satsningar på utbildning – från
förskolan till forskarutbildningen. Förskolan är en del av det livslånga lärandet.
Därför tycker vi att barn ska ha tillgång till bra pedagogisk verksamhet, oavsett föräldrarnas
ekonomiska eller sociala förutsättningar. För att anställa 6 000 förskollärare, barnskötare och
annan personal satsar vi 1 miljard kronor i riktade statsbidrag för år 2005, med ytterligare
förstärkningar under 2006 till sammanlagt 2 miljarder kronor. Ökad personaltäthet möjliggör
minskade barngrupper.
Sverige ska vara ett land där alla människor har möjlighet och tillgång till utbildning. Detta ska
ske på jämlika villkor. Arbete och familj ska vara möjligt att kombinera.
Sid 6
2 maj 2005
Moderaterna säger nej till riktade satsningar för mer
personal i skolan
Utbildning är grunden för att Sverige ska fortsätta stå sig väl i den internationella konkurrensen.
En utbildningsmiljö som ger möjlighet att påverka och där lärare och annan personal finns
tillgänglig ger en bra grund att stå på. Moderaterna ställer dock inte upp på att eleverna ska få
ökad tillgång till lärare och annan personal. Därmed ställer de inte upp på att kvaliteten på
utbildningen förbättras och att de som behöver extra stöd får det när det behövs. De förespråkar
istället en sorteringsskola där betyg sätts allt tidigare och där elever med låga betyg snabbt leds in
i praktisk inriktade skolor.
Tabellen visar effekterna av moderaternas avveckling av satsningen på
personalförstärkningar för läsåren 2004/05 och 2005/06.*
Kommun
Arboga
Fagersta
Hallstahammar
Heby
Kungsör
Köping
Norberg
Sala
Skinnskatteberg
Surahammar
Västerås
Minskade resurser
läsår 2004/05
andel
3 812 000
3 244 000
4 530 000
4 561 000
2 447 000
7 006 000
1 774 000
6 557 000
1 393 000
3 230 000
35 768 000
Minskade resurser
läsår 2005/06
prognos andel
3 049 000
2 595 000
3 623 000
3 649 000
1 957 000
5 603 000
1 419 000
5 245 000
1 114 000
2 584 000
28 609 000
*Ovanstående siffror är ett antaget avskaffande av regeringens förslag till personalförstärkningar i skolan.
En socialdemokratisk politik för mer personal i skolan står mot
moderaternas högerpolitik
Den svenska skolan ska vara en trygg kunskapsskola med förmåga att se individens behov. För
detta krävs mer resurser och fokus på skolans kvalitet. Därför kommer satsningen med öronmärkta pengarna till personalförstärkningar inom skola och fritidshem att fullföljas. När reformen
är genomförd fullt ut 2006 beräknas cirka 15 000 lärare och andra specialister ha kunnat anställts.
Moderaterna motverkar den regionala tillväxten
Regeringen anslår ca 1,5 miljarder kr 2005 respektive 2006 till allmänna regionalpolitiska
åtgärder. Anslaget används till att finansiera olika typer av företagsstöd samt medfinansiering av
projekt inom de regionala tillväxtprogrammen och EG:s strukturfondsprogram.
Detta anslag vill moderaterna minska med 800 miljoner kr 2005 och 1,2 miljarder kr 2006. Om vi
antar att besparingen slår procentuellt lika mot alla län uppkommer följande effekt i länet (i de län
som har samverkansorgan/regionförsök finns två anslag som minskas):
Sid 7
2 maj 2005
Minskning av anslaget i länet 2005 och 2006
Län
Västmanland
Regeringens
anslag
2006
32 900
Minskning (m)
2005
2006
17 490
26 235
Konkret innebär moderaternas besparing att:
 Det blir mycket svårare att finansiera olika typer av företagsstöd. Ett betydande antal
personer har genom den verksamhet som finansieras genom anslaget pågående anställningar.
En minskning av anslaget medför därför att personal måste varslas om uppsägning. Det
gäller inte minst i områden som har de största regionalpolitiska problemen och dit merparten
av pengarna går.
 Det blir mycket svårare att medfinansiera de regionala tillväxtprogrammen samt
strukturfondsprogrammen. Om inte Sverige i tillräcklig utsträckning medfinansierar de
projekt som ingår i EU:s sammanhållningspolitik har kommissionen rätt att återta EU-medel
från Sverige. Moderaternas politik riskerar därmed att öka Sveriges nettobidrag till EU.
Sid 8
Download