redovisning

advertisement
Expertgrupper
Emergens & Spel
Enkla regler ger upphov till komplexa
möjligheter
De flesta spel uppvisar emergent beteende
Olika typer av emergens
 MUD, MMORPG, Pervasive Gaming,
Simulation Games, “Modding” Games.
Regler kan designas, inte spelarbeteende.
— Design av Samverkande System —
Expertgrupper
Agentbaserad simulering
Autonoma agenter med enkla
beteenderegler
Individuell simulering ger emergent
beteende
1986: Boids
Separation
Alignment
Cohesion
- Undvika kollison
- Följa grannarnas riktning
- Eftersträva central placering
— Design av Samverkande System —
Expertgrupper
Agentbaserad simulering
Tillämpningar:
 Simulering av folkmassor
• SimPed – Flöde av fotgängare
• Massive – 3D-animering
— Design av Samverkande System —
Expertgrupper
Informationsvisualisering
Historia – Alltid funnits ett behov av
visualisering. Grottmålningar, sjökort, etc.
Överblick – Effektivt sätt att kommunicera.
En bild säger mer än 1000 ord.
Människan – Viktigt att ta hänsyn till
människans begränsningar.
Användningsområden – Förenkla
komplexa ting, marknadsföring, etc
— Design av Samverkande System —
Informationsvisualisering
Exempel
— Design av Samverkande System —
Informationsvisualisering
Exempel
— Design av Samverkande System —
Expertgrupper
Tekniska aspekter
Saker att tänka på







Heterogenitet
Öppenhet
Säkerhet
Skalbarhet
Felhantering
Samtidighet
Transparens
— Design av Samverkande System —
Expertgrupper
Privathet & Integritet
Privathet & Integritet
Integritet –”rätten att få sin personliga
egenart och inre sfär respekterad och
att inte utsättas för personligen
störande ingrepp”
Vilken insamlad information är väsentlig?
Även info som inte direkt används kan
missbrukas
Klibbig information
— Design av Samverkande System —
Expertgrupper
Data Mining
 "Att med automatiska metoder få fram dold information ur
stora datamassor”
 Description
 Mål: att beskriva data, eller den process som genererar data
 Prediction
 Mål: att förutsäga beteende hos framtida data
— Design av Samverkande System —
Expertgrupper
Social Interaktion
Samspel mellan personer eller grupper
Påverkar andras åsikter och blir själva
påverkade
Lättare att hålla kontakten
Mindre tid för vänner och familj
— Design av Samverkande System —
Expertgrupper
Relaterade koncept
Omvärldsbevakning





Andra projekt
Liknande system?
Brett område
Intresseskapande?
Forum för intresserade
— Design av Samverkande System —
Lemmings
Lemmings
Erik Andersson, Tobias Classon, Martin Hedqvist, David Lexell, David Mörtsell,
Filip Sjögren, Morgan Sundqvist, David Södermark, Simon Vesterberg, Lars Åström
— Design av Samverkande System —
Introduktion
Lemmings
 Problem
 Litet intresse hos ungdomar för politik
 Lösning
 Lemmings som emergent interaktionssystem
— Design av Samverkande System —
Arbetsgången
Lemmings
 Vidare utveckling av koncept







Brainstorming
Tidiga skisser
Pappersprototyp
Utvärdering av denna
Flash prototyp
Utvärdering av denna
Implementation av slutgiltig prototyp
— Design av Samverkande System —
Lemmings
Idéer
— Design av Samverkande System —
Lemmings
Idéer
— Design av Samverkande System —
Lemmings
Koncept skiss
— Design av Samverkande System —
Lemmings
Konceptet
— Design av Samverkande System —
Lemmings
Systembeskrivning
— Design av Samverkande System —
Lemmings
Pappersprototypen
— Design av Samverkande System —
Pappersprototypen
Lemmings
Resultat





Direkt feedback på resultat från frågorna
Möjlighet till information om gamla frågor
Alternativa hinder
Starkare koppling till huvudfrågan
Oklar koppling till forumet
— Design av Samverkande System —
Lemmings
Flashprototypen
— Design av Samverkande System —
Flashprototypen
Lemmings
Resultat
 För svag koppling mellan huvudfrågan och
spelplanerna
— Design av Samverkande System —
Lemmings
Demonstration
— Design av Samverkande System —
Problem
Lemmings
Synkronisering
 Många komponenter, olika teknologier
 Samma information för alla klienter
Ingen kodkonvention i Flash
 Ingen vill/kan läsa koden
— Design av Samverkande System —
Lemmings
Vidare utveckling
Koppling mellan statistik och Roulette
Omstrukturering av Flash kod
 Kasta bort – gör ny
Allt annat fungerar 
— Design av Samverkande System —
En miljon åsikter
Sara Asplund, Sofia Carlander, Jonas Dahl, Tobias Evert, Mia
Henriksson, Jenny Lagerlöf, Mattias Lindblom, Erik Linder, Anders
Moberg, Johan Persson, Björn Simonson
— Design av Samverkande System —
En miljon åsikter
Idén – ”En miljon åsikter”
Visuellt representera politiska
diskussioner och debatter på ett lockande
och förföriskt sätt
Kliva bort från traditionell partipolitik
genom att skapa egna partier
Attrahera ungdomar till den politiska
debatten på ett nytt sätt
— Design av Samverkande System —
En miljon åsikter
Idén – ”En miljon åsikter”
— Design av Samverkande System —
En miljon åsikter
Idén – ”En miljon åsikter”
— Design av Samverkande System —
En miljon åsikter
Processen
Spåna och bestämma mål
Design
Implementation
Tester
— Design av Samverkande System —
En miljon åsikter
Spåna och bestämma mål
Skapa ett gemensamt mål
Komma på fler detaljer
Skissa och utvärdera idéer
Mobilitet
Prioritera målen
— Design av Samverkande System —
En miljon åsikter
Design
Systemarkitektur
 Tre lager,
Klient – Server – Databas
— Design av Samverkande System —
Visuell design
Rörelser och liv i applikationen
för att locka
Brukskvaliteter
Shoutbox
Flash som verktyg
— Design av Samverkande System —
En miljon åsikter
Skisser
— Design av Samverkande System —
En miljon åsikter
Skisser
— Design av Samverkande System —
En miljon åsikter
Implementation
Flash-lager




Pixel-världens logik och visualisering
Xml-sockets – kommunikationskanalen utåt
Navigering
Sortering av pixlar
— Design av Samverkande System —
En miljon åsikter
Implementation
Server-lager




Databas-queries
Hanterar klienterna
Multicast till klienterna
Kommunicerar med kategoriseringen
— Design av Samverkande System —
En miljon åsikter
Implementation
Databas-lager
 ER-shema
 Simulerat forum
Lagrar
 Inlägg
 Användare
 Trådar/Pixlar
— Design av Samverkande System —
En miljon åsikter
Tester
Testa att systemet fungerar
Funktionerna testas var för sig
Förvånansvärt smidigt att bygga ihop
delarna
— Design av Samverkande System —
En miljon åsikter
Demo
The world…
— Design av Samverkande System —
En miljon åsikter
Hinder och problem
Databasen
Brandväggar och säkerhetsprinciper
Begränsad Flash-kunskap i gruppen
— Design av Samverkande System —
En miljon åsikter
Vad har vi lärt oss?
Stor projektgrupp
 Projektledare
 Dålig kommunikation mellan sub-grupper
 Tydligare specifikationer när man har kommit
fram till något
Oklara mål – idén i fokus
För lite tid till tester, för mycket
implementation
Arbetsmiljön – Svårt att garantera plats
Saker tar längre tid än man tror
— Design av Samverkande System —
En miljon åsikter
Framtiden
Vidare implementation i prototypen
 Fungerande partivärld ska visualiseras som
pixelvärlden
 Komplett pixelvärld
 Profil & hjälp m.m.
Tester
 Testa och stressa systemet i stor skala
 Användartester
Driva idén vidare inom andra
ämnesområden
— Design av Samverkande System —
Download