Blankett för kartläggning av servicebehov - Paikalliset TE

KARTLÄGGNING AV SERVICEBEHOV
Namn:__________________________________________________
Datum Välj datum
Personnummer:__________________________________________
JOBBSÖKNING
På vilka sätt har du sökt arbete under de senaste 6 månaderna?
☐ genom att kontakta arbetsgivare
☐ med hjälp av TE-byråns arbetserbjudanden
☐ genom att följa platsannonserna på webbplatsen te-tjanster.fi
☐ på något annat sätt, hur?_______________________________________________________________
☐ jag har inte sökt arbete alls. Varför inte?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________
Hur ser dina planer ut när det gäller att söka jobb?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
UTBILDNINGSPLANER
Hurdan utbildning skulle du vilja ha?
☐ yrkesutbildning ______________________________________________________________________
☐ arbetskraftsutbildning _________________________________________________________________
☐ läroavtalsutbildning ___________________________________________________________________
☐ yrkeskort ___________________________________________________________________________
☐ jag skulle vilja pröva på en utbildning (utbildningsprövning 10 dgr) _____________________________
☐ någon annan, hurdan? _________________________________________________________________
HINDER FÖR ATT SÖKA OCH/ELLER TA EMOT ARBETE ELLER UTBILDNING
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
otillräcklig yrkeskunskap eller utbildning _________________________________________________
otillräckliga jobbsökningsfärdigheter ____________________________________________________
har svårt att kontakta arbetsgivare _____________________________________________________
det fysiska hälsotillståndet ____________________________________________________________
det psykiska hälsotillståndet ___________________________________________________________
spänner sig i nya situationer ___________________________________________________________
inlärningssvårigheter _________________________________________________________________
användning av berusningsmedel _______________________________________________________
ekonomiska svårigheter, skulder, utsökning ______________________________________________
någon annan orsak, vilken? ____________________________________________________________
inga hinder
HÄLSOTILLSTÅND, ARBETS- OCH FUNKTIONSFÖRMÅGA
Hur bedömer du din arbetsförmåga?
☐ bra ☐ nöjaktig ☐ dålig
Varför?_________________________________________________________________________________
Har din arbetsförmåga utretts någon gång?
☐ ja ☐ nej ☐ jag kan inte säga
Var och när? ____________________________________________________________________________
På vilka ställen är du kund just nu?
☐
hälsocentralen ______________________________________________________________________
☐
centralsjukhuset ____________________________________________________________________
☐
mentalvården ______________________________________________________________________
☐
missbrukarvården ___________________________________________________________________
☐
socialarbetet _______________________________________________________________________
☐
utkomststöd ________________________________________________________________________
☐
något annat, vad? ___________________________________________________________________
Anser du dig vara i behov av rehabilitering?
☐ ja ☐ nej ☐ jag kan inte säga
Hurdan? _______________________________________________________________________________
När har du senast varit på hälsogranskning? _________________________________________________
Är du intresserad av en hälsogranskning? ☐ ja ☐ nej
SERVICEBEHOV
Jag önskar följande tjänster (du kan välja flera alternativ):
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
arbetserbjudanden
uppdatering av jobbsökarfärdigheterna
vägledning för val eller byte av yrke
utbildning
arbetsprövning
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
utredning av arbetsförmågan eller rehabiliteringsmöjligheter
utredning av hälsotillståndet
utredning av den egna eller de närståendes livssituation
utredning av den ekonomiska utkomsten
utredning av frågor som hör samman med skulder och utsökning
utredning av frågor som hör samman med boende
utredning av frågor som hör samman med användning av berusningsmedel
kontroll av spel- och/eller internetberoende
något annat, vad? ___________________________________________________________________
TILLÄGGSUPPGIFTER (ifylls av den arbetssökande)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________