Kunskap, vetenskap och verklighet (FI4) (FI3 enl

advertisement
Kunskap, vetenskap och verklighet (FI4) (FI3 enl. gamla läroplanen)
Kursen följer kriterierna för den nationella fördjupande kursen i filosofi för gymnasiet och
erbjuder en god grund för goda prestationer i studentexamen. Kursen följer upplägget i den
nya läroplanen, men innehållet är i stort sett detsamma som kurs 3, fördjupad kurs enligt den
gamla läroplanen.
Innehåll, avsnitt:
A. Hurdan är verkligheten? Klassiska verklighetsbyggen, en filosofisk granskning av dessa
samt insikt om verklighetsbyggenas virtuella karaktär.
B. Samtida verklighetsbyggen. Förhållandet verklighetsbild – identitet.
C. Olika betydelser av begreppet ”kunskap”. Vad är sant? Hur kommer vi fram till sanning –
möjligheter och begränsning?
D. De antika grunderna i det vetenskapliga tänkandet: Lagbundenhet i förändringsprocessen,
essens vs. egenskap, nödvändighetsbegreppet.
E. Vetenskap – hur görs vetenskap? Olika sätt att skaffa kunskap i natur- och
humanvetenskaperna.
F. Varför behövs vetenskap? När vetenskap missbrukas.
Mål – att den studerande skall:
 förstå verklighetsbildens virtuella karaktär – verklighetsbilden är en produkt av en
given kultur i en given historisk situation
 förstå att det finns olika typer av kunskap – alla med ett lika värde i förhållande till
”verkligheten”
 behärska grunderna i hur man gör vetenskap, inom olika ämnen
 förstå vetenskapens möjligheter och begränsningar
 bättre förstå värdet av sådant som presenteras som ”sanning” i media
 känna till några av ontologins (hurdan är verkligheten) samt epistemologins (hur når
man kunskap) klassiker
Arbetssätt:
 filosofisk analys
 diskussion
 inlämningsuppgifter
Tid:

2 veckor/avsnitt
Kurskrav:
 den studerande förväntas sätta ned tid på att fördjupa sig i de filosofiska frågorna
 alla uppgifter skall vara gjorda inom utsatt tid
Bedömning:
 prestationerna i de 6 avsnitten poängsätts
 poängsättningen en grund för siffervitsord
Mikael Olin
[email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards