Skånhällaskolans bemötandeplan

Skånhällaskolans bemötandeplan
Vi har mölndalsborna i fokus
Skånhällaskolan skall vara välkomnande och öppen för besök!
Vi lyssnar på föräldrars och elevers åsikter och synpunkter
Vi är förändringsbenägna
Vi strävar efter en rak och öppen kommunikation, där allas röst är lika viktig.
Vi försäkrar oss om att vi har uttryckt oss klart och tydligt i all kommunikation.
Vi är tillgängliga och återkopplar alltid till dem som kontaktar oss
Vi vidarebefordrar frågor till rätt person
Det vi gör skall fungera för alla
Vi har gemensamma regler på enheten som är väl kända av både personal, elever och
föräldrar.
Vi arbetar i enlighet med våra styrdokument och läroplanen
Vi är flexibla i mötet med elever och föräldrar
Vi lyssnar på allas åsikter
Vi förklarar på vilka grunder vi fattar våra beslut
Vi har ett professionellt förhållningssätt gentemot våra brukare där vi talar om sak och
inte person
Vi är en lyssnande organisation där allas röst är lika viktig
Vi arbetar för att vår verksamhet skall fungera lika bra oavsett kön, funktionshinder,
etnisk eller religiös bakgrund, sexuelläggning och könsöverskridande identitet/uttryck,
ålder eller socio/ekonomisk ställning
Vi förverkligar mänskliga rättigheter
Vi vidtar alltid åtgärd vid första indikation om att en elev inte mår bra
Vi planerar verksamheten utifrån elevernas olika behov
Vi låter eleverna var delaktiga i undervisning och planering
Vi skolar in eleverna i demokratiska processer och förhållningssätt
Vi arbetar med klassråd och elevråd
Vi ger eleverna ansvar utifrån ålder och mognad
Vi arbetar med värdegrunden enligt läroplanen LGR 11
Vi arbetar målinriktat med att främja allas lika rättigheter och förhindra kränkande
behandling.
Lindome 2011-08-23
Annica Karlsson
Rektor
Cajsa Odhagen-Friden
Rektor