Leverline Sensisept H34. Omarbe

advertisement
Produkten är inte klassad som hälso-/miljöfarlig och varuinformationsblad enligt KIFS 1994:13 är inget krav.
Denna frivilliga information följer IIHs rekomendation enligt modifierat 16-punktersformat för tvätt-, diskoch rengöringsprodukter.
Leverline Sensisept H34
Utfärdad: 2001-04-19
1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET
Produktnamn: Leverline Sensisept H34
Typ: Tvål- och handdesinfektiosmedel
Leverantör: JohnsonDiversey Sverige AB, Box 47313, 100 74 Stockholm, tel 08 - 77 99 300
I nödsituationer: Ring 112. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.
2. SAMMANSÄTTNINGSUPPGIFTER / ÄMNENAS KLASSIFICERING
Klassificerade Ämne: (Enl.KIFS 2001:43, SAIFS 1995:5 och egenklassificering)
EINECS:
CAS:nr
Halt %
Symbol/R-fraser
(se punkt 16)
EINECS:
CAS:nr
Halt %
Symbol/R-fraser
(se punkt 16)
Xi/R36, R51, R53
Xi/R36
Xn/R22, R36
Ämne:
18472-51-0
93820-52-1
24398-91-8
27083-27-8
56-81-5
9002-98-6
1310-58-3
Klorhexidindiglukonat
Amfotär tensid (kokosamfopropionat)
Nonjontensid (fettalkoholetoxylat)
Konserveringsmedel (biguanid)
Glycerin
PEI-1500
Kaliumhydroxid
1-<5
1-<5
1-<5
0,1
5-<15
<0,2
<0,2
Xn,R22,R41
Cx/R35
3. FARLIGA EGENSKAPER
Produkten är inte klassificerad som hälso- eller miljöfarlig enligt svensk lagstiftning och saknar farliga egenskaper
vid normal användning. För extema situationer hänvisas till punkt 11.
4. FÖRSTA HJÄLPEN
Inandning:
Hudkontakt:
Kontakt med ögonen:
Förtäring:
Ej tillämpligt
Skölj med vatten efter avslutad tvätt
Skölj med mycket vatten. Om obehag kvarstår kontakta läkare
Skölj ur munnen med vatten. Till läkare om mer än en obetydlig mängd svalts.
5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Produkten ej brännbar. Giftiga och irriterande ångor kan avges om produkten upphettas till sönderfall
6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Spola med vatten
7. HANTERING OCH LAGRING
Förvaras frostfritt.
8. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER / BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN
Inga speciella
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Utseende: Klar ofärgad vätska
Lukt:
Karaktäristisk
3
Densitet: 1040 kg/m
pH i koncentrat: Ca. 8
pH i brukslösn.:
Löslighet i vatten: Obegränsat löslig
Löslighet i organiskt lösningsmedel:
Leverline Sensisept H34. Omarbetad:
Flampunkt: e.t. °C.
Kokpunkt: >100 °C
Oxiderande egenskaper:
Sida 1
10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Stabil. Ej reaktiv
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Ej tillämpligt
Inandning:
Hudkontakt:
Kan orsaka stark sveda
Kontakt med ögonen:
Skadliga effekter osannolika såvitt inte större mängd svalts.
Förtäring:
Ingen uppgift
Akut oralt LD50 :
(kalkylerat)
12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Ämnen som påverkar varans ekotoxikologiska egenskaper:
Klorhexidinglukonat :
Miljöfarligt ämne, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, giftigt för vattenorganismer
Bedömt som svårnedbrytbart
Akut toxicitet Regnbåge: 96 h LC50 = 1-10 mg/l
Akut toxicitet Daphnia:
Akut toxicitet alg:
Biguanid :
Miljöfarligt ämne, mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
Akut toxicitet Regnbåge: 96 h LC50 = 1-10 mg/l
Akut toxicitet Daphnia: 48 h EC50 = <1 mg/l
Akut toxicitet alg:
Halten miljöklassade ämnen är lägre än vad som krävs för miljöklassificering av hela beredningen
13. AVFALLHANTERING
Större restmängder lämnas för destruktion enligt lokala regler för kemiskt avfall.
EWC-kod: Ej farligt avfall
JohnsonDiversey AB är registrerat hos REPA-registret för omhändertagande av tömda förpackningar. Tömda
förpackningar ska sköljas noggrant med vatten och sorteras enligt anvisning eller märkning på förpackningen.
14. TRANSPORTINFORMATION
Ej transportklassificerad.
15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Produkten är bedömd och klassificerad i enlighet med svensk lagstiftning.
Hälsofarlig: Nej
Brandfarlig: Nej
Bekämpningsmedel: Nej
Explosiv:: Nej
Kategori:
Farosymbol:
Innehåller:
Riskfraser:
Skyddsfraser:
Leverline Sensisept H34. Omarbetad:
Sida 2
16. ÖVRIG INFORMATION
Produkten är inte klassad som hälso-/miljöfarlig och varuinformationsblad enligt KIFS 1994:13 är inget krav. Denna
frivilliga information följer IIHs rekomendation enligt modifierat 16-punktersformat för tvätt-, disk- och
rengöringsprodukter.
Förteckning över R-fraser för ämnen under punkt 2:
R 22 Farligt vid förtäring.
R 35 Starkt frätande
R 36 Irriterar ögonen.
R 41 Risk för allvarlig ögonskada
R 51 Giftigt för vattenlevande organismer
R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Internationell referens: MSDS3234 (17.08.2001) PC.SP.Hl10
Leverline Sensisept H34. Omarbetad:
Sida 3
Download