Bella Stensnäs, leg psykolog

advertisement
BellaStensnäs,legpsykolog
[email protected]
Agenda
•  Presenta(onavmig
•  Forskning
•  Fysiologiskaochpsykologiskakonsekvenserav
högstressbelastning
•  Strategier,stödochförhållningssä>
Utmattningssyndrom
•  Kriterier:Utma>ningssyndrom(ICD-10,F43.8A)
Samtligakriteriersombetecknatsmedstorbokstavmåste
varauppfylldaföra>diagnosenskakunnaställas.
•  A.Fysiskaochpsykiskasymtompåutma>ningunderminsttvå
veckor.Symtomenharutvecklats(llföljdavenellerflera
iden(fierbarastressfaktorer,vilkaharförelegatunderminst
sexmånader.
•  B.Påtagligbristpåpsykiskenergidominerarbilden,vilket
visarsigiminskadföretagsamhet,minskaduthålligheteller
förlängdåterhämtnings(disambandmedpsykiskbelastning.
•  C.Minstfyraavföljandesymtomharförelegatistortse>
varjedagundersammatvåveckorsperiod:
•  •Koncentra(onssvårigheterellerminnesstörning
•  •Påtagligtnedsa>förmågaa>hanterakravellera>göra
sakerunder(dspress
•  •Känslomässiglabilitetellerirritabilitet
•  •Sömnstörning
•  •Påtagligkroppsligsvaghetelleru>rö>barhet
•  •Fysiskasymtomsåsomvärk,bröstsmärtor,hjärtklappning,
magtarmbesvär,yrselellerljudkänslighet
•  D.Symtomenorsakare>klinisktsignifikantlidandeeller
försämradfunk(oniarbete,socialtelleriandravik(ga
avseenden.
E.Berorejpådirektafysiologiskaeffekteravnågonsubstans
(t.ex.missbruksdrog,medicinering)ellernågonsoma(sk
sjukdom/skada(t.ex.hypothyreoidism,diabetes,
infek(onssjukdom).
F.Omkriteriernaföregentligdepression,dystymieller
generaliseratångestsyndromsam(digtäruppfyllda,anges
utma>ningssyndromsomen(lläggsspecifika(on(lldenaktuella
diagnosen.
Predisponerandefaktorer
•  Bristpåsocialtstöd
•  Karasekskrav-kontrollmodell
•  Värderingskonflikter–”detbordeintevaraså
här”
•  Isoleringsomstrategiochsymtom
Fysiologiskprocess
•  Anabolism–katabolism
•  Energitanken
•  Parasympa(ska–sympa(skanervsystemet
•  Intefarligta>arbetahårt–menfarligta>intefå
återhämtning
•  Kroppenslutara>strävae^erjämnvikt
Psykologiskprocess
•  Stresspåslag-kampochflykt
•  ”Freezing”
•  Känslighetförmindrestressorer
•  Panikochkaos-normaliserareak(oneroch
känslor
•  Tomhet,meningslöshet,orkeslöshet,
beslutsvånda,tapparförmågaa>organisera,
överblicka,glömmeretc
•  A>mötaansträngningmedansträngning–mer
avallt
•  A>tasinatankarpåförstortallvar
Riskfaktorer
•  Ständigautmaningarpåhemmaplan–ingen
viloplats
•  Höggradavegenfrustra(on/ilska/trö>het
•  Perfek(onism
•  Sömnproblem
•  Hjälplöshet,nedstämdhet
•  Obearbetadsorg
•  Ifrågasa>ihemmet/utanförhemmet
•  Bristpåsamordning–extremarbetsbelastning
•  Våldelhotomvåld–gränserotydliga
•  Isolering
•  Eninlärdvanaava>förbiseegnabehov
”AnhörigprojektetAB”
•  Iden(fika(onochinflexibilitet
•  Intehelajagochintehela(den
•  Behovetava>iden(fieraochfokuserapåandra
delaraviden(teten.
•  ”Berä>elsenommig”
•  Bristandeproblemlösningsförmåga
•  Vadmåstejagacceptera–vadkanjagförändra?
Medberoendeskap
•  Otydligagränser–dinaproblemärminaproblem
•  Bristpåjag-gränser
•  Dominantgrundregeloma>behövavaraandra(ll
lags
•  Omjagintegörde>asåkommerkatastrofena>
inträffa
•  Skamstörreirela(on(lltexalkohol/droger
Kunskapommedberoendeskap
•  Minilska/trö>het/känslaava>varafångadär
signaler
•  Insiktomfenomenet
•  Iden(fieraochdefinieraegnakänslor/behov
•  Exponering–finnasmenpåannatsä>
•  ”Deninrebestraffaren”-ångesthantering
VÄGENTILLBAKA
•  Vadäråterhämtningförmig?
•  Vadgerenergi,vadtarenergi?
•  Femgrundpelare–äta,sova,mo(on,egen(d,
haroligt!
•  Randigadagar–undvikaberg-och-dalbanan
•  Medvetennärvaroochuppmärksamhet
Strategier
•  Benämnasitua(oner–”mentaltskräp”,
oväntadehändelser,ABC-planer,lösningsfokus
•  Delainstressitvåolikatyper–vardagsstress
ochakutstress
•  Skapastrukturfördig-intebaraförandra
•  Prioriteradigsjälv
•  Vilketnätverkfinns–vänner,grannar,
anhörigstöd,kompisar(llbarnet/denanhöriga
etc
•  Hantera”(dsfönstren”
Strategier:
•  Vågaväntaibland–hålla(llbakaimpulsera>
åtgärda/agera
•  Skiljapåvadsomärupprä>else/egnakänslor
ochvadsomärbästfördi>barn
•  Decentrering–hjälpsamtavstånd(llegna
tankar
Acceptans/värderadriktning
•  Sehelaverkligheten-”Detärsomdetär”
•  Viärinteenstandardfamiljochkandärförinte
hastandardlösningarpåproblem
•  Krockenmellanönskadbildochverkligheten
stjälenergi
•  Vadärmeningsfulltimi>liv?Minvärderade
riktning!
Hållfastviddetvivetfungerar
•  Intefarligta>arbetahårtmenfarligta>intefå
återhämtning.
•  A>tahandomsigsjälvärdetmesthänsynsfulladu
kangöranärdi>anhörigskapärbetungande–tänk
”syrgasmaskenpåflygplanet”.
•  A>hakontaktmed,ochhi>abalans,mellanalla
delaravsi>livsänkerstress
Hållfastviddetvivetfungerar
•  Vadgilladedua>göra”innan”?
•  Berg-och-dalbane-livvidmakthållertrö>het
•  Medvetennärvarosomlivss(l
•  Mo(on,mat,sömn,haroligt,egen(d
Download