Rätt till rehabilitering

advertisement
Utveckling av rehabilitering för
personer med psykiska
funktionshinder i Halland
Dagens presentation
1. Utvecklingsprojektet i
Halland
2. Rehabilitering
Välja, Skaffa, Behållamodellen
3. Case management med
rehabiliteringsfokus
4. Inflytande och delaktighet
Ett projekt i samverkan mellan
kommuner och landsting
•
•
•
•
Målsättning;
Att utveckla en kunskapsbaserad psykiatrisk rehabilitering i
samverkan.
Att öka tillgången till rehabilitering för personer med psykiska
funktionshinder.
Tidsperiod; augusti 2005 – december 2008
Finansiering; statliga medel (Miltonmedel)
Aktiviteter i projektet
Handledning
Utbildning
föreläsningar,
kännedomsutbildning,
kompetensutbildning
till grupper
och individer i
rehabiliteringsmetodik
Konsultation
på system och verksamhetsnivå
Resultat i halvtid
Att förbättra livskvalitet för målgruppen
En inventering av 1223 individer i alla kommuner har genomförts
Att öka kunskap om rehabilitering
390 personal, brukare, anhöriga har erhållit en ökad kännedom
21 personal har erhållit kompetensutbildning
20 personal har utbildats i metoder för supported employment
Att öka tillgång till rehabiliteringsinsatser
1 nystartad rehabverksamhet med tre tjänster i Laholm
Lokala utvecklingsplaner av rehabilitering i samverkan skrivna i 4 kommuner
En individuell rehabiliteringsplan har tillskapats
Processer pågår med att skifta fokus från sysselsättning till rehabilitering
Processer pågår med att arbeta mer rehabiliterade på boende och i
boendestöd
Fokus för det fortsatt arbetet
•
•
•
•
•
•
•
Utbilda ytterligare 20 personer på kompetensnivå
10 rehabiliteringsmentorer
Stärka brukarinflytandet i utvecklingsarbetet
Stärka samverkan med AF och FK
Implementera den individuella rehabplanen
Skapa fler praktik- och arbetsmöjligheter med
individuellt stöd
Skapa fler utbildningsmöjligheter med individuellt
stöd
Att hämta kunskap och inspiration från
Center for Psychiatric Rehabiliation,
Boston University
Förhållningssätt
Process
• Vision om
Välja-Skaffa-Behålla
•
•
•
•
•
återhämtning
Filosofi
Principer
Värderingar
Skapa kontakt
Coaching
Syfte med rehabilitering
Psykiatrisk rehabilitering syftar att stödja människor med
omfattande psykiska funktionshinder att fungera bättre så att
de
kan bli framgångsrika och tillfredsställda i miljöer de själva valt
för boende, studier, arbete och/eller socialt umgänge,
med minst möjliga professionella insatser.
Anthony och Farkas 1989
Återhämtning
Återhämtning är en djup personlig och unik förändringsprocess.
Det handlar om att förändra sina attityder, värderingar, känslor, mål och roller.
Målsättningen är att leva ett tillfredsställande, hoppfullt och konstruktivt liv
där man bidrar med något, även inom ramen för de begränsningar som
sjukdomen ger. Återhämtning innebär att man skapar en ny mening i sitt liv
i takt med att man växer förbi de katastrofala effekterna som
psykisk sjukdom kan åsamka.
William Anthony, 1993
Några viktiga principer
• Hopp, eget engagemang och egenmakt är avgörande
• Tron på att alla har en möjlighet att förbättra sitt liv och
växa som människa
• Professionella behöver kliva ner från expertrollen
och låta personen vara expert på sitt eget liv
• Bristande färdigheter inom ett område säger inget om
färdigheter inom ett annat område
Rehabiliteringsprocessen
vilja - välja - skaffa - behålla
För-rehab
Diagnos
Planering
Intervention
Skapa kontakt
Övergripande
rehabiliterings
mål
Upprätta en
rehabiliterings
plan
Färdighets
utveckling
När du vill ta reda på hur du
vill
ha det och sätta upp en
riktning.
När du vet vad du vill, vad
behöver lära dig och vilket
stöd du behöver och vill ha.
Bedöma
beredskap
När du vill förändra något
och ta reda på om du är
redo för en förändring.
Utveckla
beredskap
Om du inte är redo för en
förändring, men vill
förbereda dig.
Funktions
bedömning
När du vill ta reda på vad du
behöver kunna och ev. lära
dig för att nå och/eller
behålla ditt mål.
Resurs
bedömning
När du vill ta reda på vilket
stöd du behöver för att nå
och/eller behålla ditt mål.
När du vill lära dig nya
färdigheter för att nå
och/eller behålla ditt
rehabiliteringsmål.
Resurs
utveckling
När vill ha stöd relaterat till
att nå och eller behålla ditt
rehabiliteringsmål.
Behandling
Rättighetsskydd
Krisintervention
Case mangement
Självhjälp/
kamratstöd
Personen
Rehabilitering
Livskvalitet
Grundläggande stöd
Fysisk
hälsa
Rehabiliteringsorienterad
Case management
Syfte
Att stödja en person att lösa
hinder för att nå måluppfyllelse
eller till att få tillgång till
personligt viktiga stödresurser för
att kunna behålla ett mål.
Rehabiliteringsprocessen
Case management som en
intervention för tillgång till de
stödresurser jag behöver
för att nå mitt mål
Case management som problemlösning
om jag är hindrad att fortsätta
min rehabiliteringsprocess
Att arbeta för ökad delaktighet
•
•
•
•
•
Fullständigt inflytande över sin egen förändringsprocess
Följa personens egen takt
Engagera personen
Visa förståelse
Orientera till alla delar av rehabiliterings- eller case
managementprocessen
• Fokus på att öka kompetens (både i önskad roll och kompetens att
lösa problem och förbättra det egna livet)
Download