Våra innehavs hållbarhetsrapportering

advertisement
Våra innehavs hållbarhetsrapportering
Vi har höga förväntningar på våra innehav kopplat till hållbarhetsrelaterade frågor
och anser att det finns en stark koppling mellan långsiktigt värdeskapande och
hållbarhet, och stödjer våra innehav att utveckla hållbara affärsmodeller.
Se nedan för mer information om företagens syn på hållbarhet och följ länkarna för
att läsa mer om respektive företags hållbarhetsarbete.
3 Skandinavien strävar efter att vara en del av ett hållbart samhälle och bidra till lönsamhet
och ett stärkt varumärke för koncernen. Företaget strävar efter att varje år minska och
förebygga dess negativa miljöpåverkan. Miljöpåverkan finns inom energianvändning, avfall,
transporter samt inköp av produkter & tjänster.
Läs mer
För ABB handlar hållbarhet om att balansera ekonomisk framgång, miljöhänsyn och social
utveckling som gynnar företagets samtliga intressenter. ABB:s hållbarhetsansvar innefattar
företagets utformning och tillverkning av produkter, vad de erbjuder kunder, hur de
engagerar leverantörer, bedömer risker och möjligheter och hur de agerar i de samhällen där
företaget verkar och mot varandra. ABB strävar efter att säkerställa hälsa, säkerhet och
trygghet för anställda, leverantörer och andra intressenter som berörs av företagets
verksamhet.
Läs mer (endast på engelska)
Samhällsansvar är en naturlig del av Aleris verksamhet. Genom forskning, utveckling och
innovation bidrar Aleris till fortsatt utvecklingen av hållbara vård- och omsorgstjänster.
Kvalitet, etik och värderingar är en överordnad prioritering i allt arbete. Aleris strävar efter att
säkerställa säkerhet och trygghet för patienter, brukare och medarbetare.
Läs mer
1
3 Skandinavien strävar efter att vara en del av ett hållbart samhälle och bidra till lönsamhet
och ett stärkt varumärke för koncernen. Företaget strävar efter att varje år minska och
förebygga dess negativa miljöpåverkan. Miljöpåverkan finns inom energianvändning, avfall,
transporter samt inköp av produkter & tjänster.
Läs mer
Atlas Copco strävar efter att vara en ansvarsfull aktör på varje marknad där företaget är
verksamma genom att hitta synergier mellan ekonomisk tillväxt, miljöhänsyn och socialt
ansvarstagande. Hållbarhet är av central betydelse för dess innovativa produkter och drivs
av medarbetarnas stolthet över Gruppens värderingar.
Läs mer
Electrolux strategi är att utveckla smartare, mer tillgängliga och resurseffektiva lösningar som
svarar mot människors behov och förbättrar deras liv. Strategin fokuserar både på ansvaret
att hantera sociala, etiska och miljömässiga risker och på att utveckla möjligheter för nya
produkter, material och marknader.
Läs mer (endast på engelska)
Hållbarhet och ansvarsfullt företagande är centralt för Ericssons kärnverksamhet och dess
engagemang för triple bottom line av ansvarsfull ekonomisk, miljömässig och
socioekonomisk utveckling. Dess strategi syftar till att öka de positiva effekterna och
minimera de negativa effekterna, och Ericsson har ett helhetsperspektiv för hela
värdekedjan. Ansvarsfullt företagande handlar om att hantera miljömässiga, sociala och
etiska risker, samtidigt som det skapar positiva affärseffekter för intressenter och företag. Att
bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt genom hög standard är av högsta prioritet för
Ericsson.
Läs mer (endast på engelska)
2
Genom att ha ESG (Environmental Social Governance) som en integrerad del av sin
affärsmodell, och genom att sträva efter att tillämpa bästa praxis, begränsar EQT dess risker
och möjligör för dess portföljbolag att tillfångata möjligheter för långsiktigt värdeskapande
och konkurrenskraft.
Läs mer (endast på engelska)
Grand Hôtel Stockholm har ägnat miljöfrågor stor uppmärksamhet under mer än två
årtionden. Det är i det lilla perspektivet ett praktiskt problem för ett hotell med
avfallshantering, sortering och rengöring. I det större perspektivet är frågan hur företaget
minimerar miljöpåverkan en självklar aspekt av alla delar i dess verksamhet och ett viktigt
spörsmål när beslut ska fattas.
Husqvarna Group skapar värde för sina kunder och andra viktiga intressenter samtidigt som
strävan finns att hålla den negativa påverkan till ett minimum. Företaget tror att det bästa
tillvägagångssättet är att integrera hållbarhet i företagets processer. Inom vissa områden har
detta pågått under en längre tid, såsom att tänka på ergonomi och utsläpp när produkter
designas.
Läs mer
Genom att tillhandahålla lösningar som hjälper sjukhuspersonal arbeta mer effektivt, och
produkter som håller vårdpersonal och patienter säkra, bidrar Mölnlycke Health Care till att
minska kostnaderna och främja snabbare läkning. Tillsammans med en kontinuerlig
utveckling av personer och processer, bidrar Mölnlycke Health Care till en miljö som
stimulerar innovation, förändring och hållbar sjukvård för framtiden.
Läs mer (endast på engelska)
3
Nasdaq har alltid att varit en god förespråkare av hållbarhet. Effektivitet och öppenhet
bildade grunden för Nasdaq varumärke för 40 år sedan, och driver fortfarande
beslutsfattandet varje dag.
Läs mer (endast på engelska)
Saab har ambitiösa mål för att vara en aktiv, närvarande och ansvarsfull partner i samhället.
Företaget har arbetat i många år med prioriterade frågor inom etik, miljö, samhälle och som
ansvarsfull arbetsgivare.
Läs mer (endast på engelska)
Banker spelar en grundläggande roll i samhället. SEB har en stark ambition att bidra till en
hållbar tillväxt och göra skillnad för kunder, medarbetare och hela samhället. Företaget
arbetar för att hållbarhet ska bli en integrerad del av verksamheten och att det ska bli helt
naturligt att alltid ha med hållbarhetsaspekten i det företaget gör.
Läs mer (endast på engelska)
Kärnan i Sobis verksamhet vilar på en grund av högt ställda ambitioner inom hållbarhet, som
präglar det dagliga arbetet med att utveckla och tillhandahålla innovativa läkemedel som
förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar.
Läs mer (endast på engelska)
Wärtsilä har en viktig roll i att möta världens ökade efterfrågan av energi på ett hållbart sätt.
Företagets hållbarhetsstrategi bygger på ekonomisk, miljömässig och social utveckling.
Företaget strävar efter att förbättra rutiner och prestanda över bred front. Övergripande fokus
ligger på att säkerställa lönsamhet, erbjuda miljöanpassade produkter och tjänster och
säkerställa ansvarsfullt företagande.
Läs mer (endast på engelska)
4
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards