Top margin 1

advertisement
IP/01/1232
Bryssel den 30 August 2001
Kommissionen utvidgar förfarandet mot Microsoft
Europeiska kommissionen har meddelat Microsoft Corp. att företaget enligt
kommissionens mening kan ha brutit mot EU:s regler mot
konkurrensbegränsning och missbruk av dominerande ställning genom att
med olagliga metoder utvidga sin dominans på marknaden för
operativsystem för persondatorer till marknaden för mindre operativsystem
för servrar. Det senare är billigare serverprogram som oftast används för
filhantering och utskrift eller som webbprogram. I sitt meddelande om
invändningar hävdar kommissionen att Microsoft olagligt knyter sina
mediaspelare till sitt dominerande operativsystem Windows. Meddelandet
om invändningar följer på ett tidigare som kom för ett år sedan och lägger en
ny dimension till kommissionens oro för att Microsofts handlande kan
komma att skada innovationen och inskränka konsumenternas valmöjlighet.
Ett meddelande om invändningar är ett formellt steg i EU:s
antitrustförfaranden och säger ingenting om vad slutresultatet blir.
Kommissionens åtgärd följer på den grundliga granskning av Microsofts
operativsystem Windows 2000 som inleddes i februari 2000. Windows har en
överväldigande dominans på marknaden för operativsystem för persondatorer och
en mycket betydande andel på marknaden för mindre operativsystem för servrar.
Idag är de flesta persondatorer sammankopplade i nätverk som styrs av servrar,
och kompatibiliteten – persondatorns förmåga att tala med servern – blir därför
grundvalen för allt arbete med dator i nätverk.
För att alternativa serverprogram skall kunna fungera tillsammans med Windows,
som de flesta persondatorer och servrar använder, måste den tekniska
gränssnittsinformationen vara känd. Annars får de alternativa programmen inga
jämlika konkurrensvillkor utan berövas på ett konstlat sätt möjligheten att
konkurrera med Microsofts produkter enbart utifrån tekniska förtjänster. Enligt
kommissionens syn har Microsoft undanhållit försäljarna av alternativ programvara
sådan viktig information som de behöver för att deras produkter skall kunna "tala"
med Microsofts dominerande produkter för persondatorer och servrar. Microsoft
har antingen vägrat att lämna ut den tekniska informationen i fråga eller överlämnat
den på ett diskriminerande och selektivt sätt utifrån vem man har ansett vara vän
och vem fiende.
Kommissionen anser vidare att Microsoft har förstärkt denna strategi att utvidga sin
dominerande ställning från persondatorn till servern med hjälp av en olaglig
licensgivningspolitik för Windows 2000. Microsofts modell innebär att en kund som
väljer att inte använda enbart Microsofts program- och systemvara utan beslutar att
använda konkurrerande produkter måste betala två gånger. Följden härav blir att
kunderna på ett konstlat sätt drivs till Microsofts serverprodukter och att valfriheten
minskas till förfång för konsumenterna.
Mediaspelare
Slutligen anser kommissionen också att Microsoft kan ha brutit mot
bestämmelserna genom att införliva sin nya mediaspelare i sitt operativsystem för
persondatorer, Windows. Mediaspelare är program med hjälp av vilka köparna kan
se och höra audio- och videofiler utan någon långsam nedladdning på den egna
datorn. Det är fråga om innovativa produkter som utvecklas och tillverkas av flera
företag, bland andra Microsoft självt. Microsoft binder samman sin mediaspelare
med sitt överallt dominerande operativsystem Windows, ett distributionssätt som
inte är tillgängligt för konkurrerande försäljare av mediaspelare. Microsoft ger
därmed tillverkare och användare av persondatorer inget verkligt val när det gäller
vilka produkter de vill ha på sina datorer, i synnerhet som det inte finns något
tekniskt enkelt sätt att ta bort eller avinstallera Microsofts mediaspelare.
Konkurrerande produkter är därför från början i underläge av skäl som inte har med
pris eller kvalitet att göra. Därmed försvagas den verkliga konkurrensen på
marknaden, konsumenternas valfrihet minskas och innovationen försämras.
Mario
Monti, kommissionsledamot med ansvar för konkurrens, säger:
"Servernätverken är centrala för webbens framtid, och allt måste göras för att de
inte skall monopoliseras med olagliga metoder. Kommissionen vill också att
konkurrensen på marknaden för mediaspelare inte skall förvridas. Dessa produkter
kommer inte bara att revolutionera folks sätt att lyssna på musik och se videor utan
också spela en viktig roll genom att göra Internetinnehållet och den elektroniska
handeln mer attraktiv. Kommissionen är besluten att se till att konkurrensen finns
kvar på Internet, något som gagnar både innovationen och konsumenterna."
Bakgrund
Ett meddelande om invändningar är ett formellt steg i EU:s antitrustförfaranden och
säger ingenting om vad slutresultatet blir. Microsoft har nu omkring två månader på
sig att svara skriftligt på det kompletterande meddelandet. Förfarandet slås nu
samman med det som redan pågår. Detta utlöstes av ett klagomål från Sun
Microsystems som låg till grund för det första meddelandet om invändningar av den
3 augusti 2000 (se IP/00/906).
Under förfarandets gång har Microsoft rätt att få tillgång till kommissionens
handlingar i ärendet och kan också begära att få lägga fram sin sak muntligt.
Det första meddelandet om invändningar gällde främst diskriminerande
licensgivning och vägran att lämna ut programinformation för att konkurrerande
serverprodukter skall kunna bli kompatibla med äldre versioner av Windows.
2
Download