Dagordning Styrelsemöte IK Sisu
Plats: Klubblokalen
Datum 10/2 2011 kl 18.00
Närvarande: Tommy Dahlbom, Dennis Johansson, Kent Samuelsson, Ove Samuelsson,
Maria Holmberg, Thommy Englund Lind.
Anmäld frånvaro: Marie Östergren, Poulina Gunninge, Eva Vesterlund - Alm .
§22 Mötets öppnade
Ordförande Dennis Johansson förklarade mötet öppnat.
§23 Konstitutionering
Förslagen godkändes från Konstitution.(finns i bilaga 1)
§24 Godkännande av föregående mötes protokoll
Protokollet från 4 januari godkändes
§25 Dagordningens godkännande
Åtgärdslista lades till som §31 och därefter godkändes dagordningen.
§26 Inkomna skrivelser
Kurser och ekonomiska papper och information om klubben delades ut till de olika kommittéerna.
§27 utgående skrivelser
Lokstöd är inskickat av kassören.
§28 Ekonomi
E 3 sponsrar jubeljoggen med 15 000 och Callo med 5000 kr. Vi har inga sponsorer till Sisuspelen,
något som skall arbetas med att få fram. Maria ska lämna ut en lapp om vilka som inte betalat
medlemsavgiften tidigare. Hon skall skicka ut de nya medlemsavgifterna. Även en lapp som skall
lämnas ut till de aktiva. Detta ska sedan läggas ut på hemsidan. Hon visade även ett
bokföringsunderlag där man skall skriva vad man gjort och skriva upp sitt kontonummer för att få
pengarna.
1. Firmatecknare för IK Sisu var för sig:
1.1 Dennis Johansson ordförande,
1.2 Maria Holmberg, kassör
2. Dispositionsrätt för plusgiro – och bankkonto var för sig:
2.1 Dennis Johansson, ordförande
2.2 Maria Holmberg, kassör,
3. Godkända för att använda särskilda betalkort (Företagskort Mastercard)
Följande personer är av styrelsen godkända för att använda betalkort (företagskort Mastercard)
kopplade till IK Sisu:s konton.
3.1 Peter Fritz tränare., för betalkort kopplat till plusgiro med kontonummer
3.2 Marie Östergren, suppleant i styrelsen och ledamot i kioskkommittén, för
betalkort kopplat till ”kioskkonto”.
3.3 Gunilla Hultin, medlem i kioskkommitten . För betalkort kopplat till kioskkonto.
Beslut att godkända ekonomiska rapporten
§29 Rapporter från kommittéer
A Arena.
Kommittén ska planera ett möte där de ska arbeta för att bygga om vårt förråd
Rapporten godkändes
B Träning
Ska ha möte på söndag. På träningarna har vi runt 70 aktiva igång veckovis.
Rapporten godkändes
C Tävling
Tommy informerade om jubeljoggen och om de haft och skall ha ett möte under nästa vecka.
Rapporten godkändes
D. Kiosk
Sammankallande ska kalla till nytt möte
Rapport godkändes
Informationskommittén
Tommy har börjat arbeta med hemsidan och skall ändra på vår mailadress
Rapport godkändes
Valberedningen
Rapporten godkändes
§30 Utvecklingsdag med styrelse samt kommittéer
Dennis ska ha ansvar över dagen. Fråga Tommy om att kunna arbeta på Norråsaskolan. Det ska
innehålla möte och lunchrast. Dennis ska komma med rapport till nästa möte. Målet med dagen är
att uppdatera och diskutera kommittéernas arbete och vad vi klubben vill att vi ska arbeta mot. Dag
för mötet är 9 april.
Beslut att Dennis tar ansvar för dagen och att datumet är 9 april.
§31 Åtgärdslista
A. Inköp att t-shirtar
Beslut att köpa in 200 tröjor till ett pris runt 10 000 Dennis och Peter ansvarar.
B. HLR utbildning
3 timmar, 12 till 14 personer. De som skall vara med är styrelsen och tränarna.
Beslut Thommy Lind ansvarig och mailar ut till ledare och dag och tid och anmälan
C. Kyl och frys.
Beslut att Dennis ringer HSB inom den 17/2
D. Kopiatorn
Ove ska ringa och prata med dem som fått till uppdraget att med dem som kollade på kopiatorn.
E. Beslut att Maria beställer toner till den lilla kopiatorn.
F. Förrådet
Kent är ansvarig från styrelsen som sammankallande för arena och träningkommittéerna som hjälper
till och ordnar förrådet till den 1 maj.
§32Övriga frågor
Inga övriga frågor
§33 Nästa möte
Tisdagen den 1 mars
§34 mötet avslutades
Ordförande
Sekreterare
Dennis Johansson
Tommy Dahlbom
_________________
____________________
Bilaga 1
Styrelsemöte 2011-02-10
§23 Konstitution
Ledamöter
Maria Holmberg - Vice Ordförande - Kassör
Kent Samuelsson - Bidragsansvarig
Ove Samuelsson - Klubblokalsansvarig
Eva Vesterlund - Alm - Sekreterare
Poulina Gunninge - Föräldraransvarig
Tommy Dahlbom - Vice Sekreterare
Suppleanter
Marie Östergren - Policyansvarig
Thommy Englund Lind - Vice Kassör