Tryck här för att läsa årsmötesprotokollet

advertisement
KONSERTHUSGRUPPEN I HALMSTAD
- Ett nätverk för Halmstads musik
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED KONSERTHUSGRUPPEN I HALMSTAD
den 21 februari 2017 Kl 18.30 på Kulturskolan Halmstad.
§1 Ordförande Anders Stegmark hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat
§2 Till ordförande för mötet valdes Anders Stegmark
§3 Att föra dagens protokoll valdes Johan Erling
§4 Till att justera protokollet utsågs Tord Welin
§5 Den föreslagna dagordningen godkändes utan ändring eller tillägg.
§6 Kallelse till årsmöte har skett enligt stadgarna och ansågs därmed behörigen utlyst.
§7 Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.
§8 Kassören presenterade den ekonomiska redogörelsen vilken godkändes utan anmärkning.
§9 Revisionsberättelsen upplästes. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
§10 Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
§11 Till ordförande på 1 år omvaldes Anders Stegmark.
§12 Till styrelseledamöter på två år valdes Johan Erling, Christina Angsvik, Eva Aronson (omval) och
Ulf Andersson, nyval.
§13 Till att granska föreningens ekonomi och redovisning valdes Birgitta Johansson och Bo-Lennart
Nilsson (omval).
§14 Till valberedning utsågs Ralf Lind och Ulf Fembro (omval)
§15 Styrelsen förslag om årsavgift på 20:-/år fastställdes.
§16 Motioner. Inga motioner hade inkommit
§17 Information och diskussion kring det aktuella läget gällande konserthallen.
De förhoppningar som funnits om ett politiskt beslut under våren, gällande hyresavtal med
Bygg Sjögren avseende konserthall och övriga ytor i HP-huset som kulturförvaltningen önskar
disponera, visar sig osannolikt varför ärendet troligen kommer upp först i och med
budgetdirektiven i juni månad. Därmed riskerar byggprocessen att bli fördröjd.
Konserthusgruppen i Halmstad Org. nummer 802475-3652
BG: 539-1933
Adress: Konserthusgruppen i Halmstad, Turmalinvägen 2, 302 59 Halmstad
www.konserthushalmstad.se
KONSERTHUSGRUPPEN I HALMSTAD
- Ett nätverk för Halmstads musik
Ulf Fembro påpekade vikten av att föreningen i god tid påbörjar arbetet med den nya förening
som tillsammans med Kulturförvaltningen förhoppningsvis får i uppdrag att driva verksamheten
i Konserthallen.
Eva Aronson efterfrågar om och på vilket sätt vi kan informera allmänheten och därmed
beslutsfattarna om den aktuella situationen och fördröjningen av det politiska beslutet.
Mötet beslutad hänskjuta båda frågorna till föreningens styrelse för vidare beredning.
§18 Övriga frågor. Inga frågor har inkommit för behandling vid årsmötet.
§19 Ordförande Anders Stegmark avslutade mötet och tackade de närvarande för deras medverkan.
Vid protokollet
Justeras
Johan Erling
Tord Welin
Bilaga:
Verksamhetsberättelse för 2016.
Ekonomisk redogörelse
Revisionsberättelse.
Konserthusgruppen i Halmstad Org. nummer 802475-3652
BG: 539-1933
Adress: Konserthusgruppen i Halmstad, Turmalinvägen 2, 302 59 Halmstad
www.konserthushalmstad.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards