Central Agilitydistriktskonferens DAG 2

advertisement
Central Agilitykonferens Dag 2
Gårdagens middag var tyvärr ingen höjdare och lika var det
med lunchen idag så maten fanns det mer att önska av under
helgens konferens
DATAPROGRAM AGILITY
Dag 2 började med att vi informerades om att utvecklingen av ett dataprogram som kan ha
hand om tävlingsadministrationen vad gäller agilitytävlingar som det har pratats om på de två
senaste årens konferenser skjuts på framtiden p.g.a. den ekonomiska situationenOm jag
fattade Håkan E rätt så har man dock på SKK bestämt att de från 2010 inte kommer att
knappa in några agilityresultat manuellt vilket i sin tur innebär att det tills dess måste ha
kommit en lösning oavsett om det finns pengar eller ej. Senare under dagen konstaterade vi
också att med tanke på all extra tid det tar i dagsläget att få in korrekta resultat som är
felaktiga till följd av brister i det dataprogram som är det som finns i dagsläget så skulle det
nog kosta mindre än man tror att få fram en heltäckande lösning då även den tiden som läggs
ner nu kostar pengar.
AVGIFTER
När den centrala avgiften för indivudella starter halverades från 15:- till 7,50:- visade det sig
att det blev en kommunikationsmiss. Enligt C-Ag skulle detsamma ha skett med avgiften för
lag. C-Ag har nu lämnat in skrivelse till utskottet för medlemsaktiviteter om att den centrala
avgiften för lagstarter ska tas bort helt och hållet. Det är motiverat med att det är små
inkomster i förhållande till kansliets arbetsinsats och så vill man uppmuntra arrangörer till att
arrangera fler lagklasser.
PROBLEM VAD GÄLLER LAGRESULTAT
Det ska nu finnas de senaste kvallistorna till årets SM på SBK:s hemsida som alltså p.g.a. att
en sjukskriven person inte ersattes i tid blev så väldigt försenade och många hann bli väldigt
upprörda. Ett mycket tråkigt konstaterande är dock att det finns en stor risk att kvallistorna
för lag inte är helt korrekta. Listorna är visserligen uppdaterade utifrån de resultatlistor
som har skickats in men med största sannolikhet är inte alla resultatlistor korrekta. Hur kan
då det komma sig undrar man kanske då och det har att göra med att det dataprogram som
nästan samtliga tävlingsarrangörer använder tolkar 2 saker felaktigt. Om ett lag som endast
har två deltagare startar så räknas det laget som ett startat lag trots att det inte borde det då ett
lag måste bestå av tre eller fyra ekipage. Det andra som ställer till det är de lag som har
oturen att diskvalificera samtliga ekipage i laget. De "försvinner" och räknas inte som ett
startat lag. Dessa 2 problem leder till att antalet startande lag ofta inte stämmer utan måste
kontrolleras innan de slutliga listorna skickas in till SBK. Eftersom antalet SM-pinnar som
delas ut har att göra med antalet startande lag så är det något som har hög relevans att det
stämmer. Vi fick idag höra om en person som hade kontrollerat läget för ett largelag och det
gällde endast tre olika tävlingar varav en av dessa stämde ej.
HUR FUNGERAR AGILITYVERKSAMHETEN?
Även idag blev det grupparbete och första uppgiften blev att belysa vilka problem som finns
ute på olika klubbar och i distrikt samt även försöka ta fram lösningar. För att inte bli för
problemfokuserade skulle vi även ta fram positiva exempel. Vi kunde konstatera att det ute i
vårt avlånga land finns väl fungerande distrikt och distrikt där det fungerar mindre bra. De
problem som kom upp handlade främst om problem med organisation och kommunikation.
Vi tipsades om att prenumerera på SBK:s nyhetsbrev och jag tror att jag efter x antal
misslyckaden äntligen tror mig veta vart på hemsidan man lyckas anmäla sig som
prenumerant. Vi diskuterade även hur olika det ser ut när distrikten skall utse en
o
agilityansvarig person alternativt en hel sektor. Många ansåg det vara önsvärt att
distriktstsyrelsen ska utse alla i sektorn för att liksom ge sektorn "tyngd".
Några tips på bra aktiviteter för att främja ett gott samarbete (SBK-SKK-SHU, inom en
klubb, mellan klubbar i ett distrikt m.m.) försökte jag få ner bland mina anteckningar:
Temadag med agility där man bjuder in styrelsen i en klubb
o
Prova på dagar där man har ett ömsesidigt utbyte mellan olika
grenar
o
Arrangera "kombitävling" där man utifrån ett slags poängssystem
räknar ihop t.ex. ett lydnadsekipage och ett agilityekipage eller
agilityekipage och ett bruksekipage
o
Arrangera en "klubbkamp" där man oavsett om man tillhör BK, HU
eller KK kan tävla mot varandra genom att man arrangerar ett vissta
antal inoficiella tävlingar och sedan kan det hela avgöras i en slags final
o
Dela upp distriktet enligt SBK:s nya organisation, d.v.s. inte i
sektorer som lätt kan isoleras från varandra
o
Se över reglerna för DM och öppna upp för HU och KK
SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2009
Platsen för årets SM är Karlskrona BK, Stenhaga och en av anledningarna till att man har
valt att vara på deras klubbområde är att man inte vill göra arrangemanget för stort eftersom
det kan avskräcka andra från att ansöka om att få arrangera SM.
Domare: Peter Holmberg - Sverige & Lars Bang - Danmark
Överdomare: Sven Åfeldt
Reservdomare: Jörgen Sundvall
C-Ag har låtit resultatet av en web-enkät avgöra att årets SM ska genomföras enligt en "VMmodell" där man kvalar till SM nu innan SM och sedan inte behöver kvala till en final utan
SM avgörs i en hoppklass och en agilityklass där man räknar samman resultatet. Alla som har
kvalat till årets SM är alltså med även på söndagen. Tidigare var det fyra indivudella lopp för
de 20 som gick till final och i år blir det alltså två lopp men då si tället för samtliga som har
kvalificerat sig. Kvalificeringsperioden avslutas den 29 mars 2009.
Ulrika Berg från Blekinge-distriktet var på plats och berättade lite om kommande SM. Det
blir veterinärbesiktning på fredagen den 12 juni. På lördagen den 13 juni kommer
hoppklasserna arrangeras och de startar klockan 9.00. Sedan avgörs hela SM med
agilityklasserna på söndagen och de tävlingarna kommer starta 8.00. Det var ej bestämt än
om lagklassen eller indivudella klassen startar på respektive dag.
SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2010-2011
Enligt uppgift så är en ansökan om att få arrangera SM 2010 på väg in från Karlstad och
Kristinehamns brukshundklubbar. Sannolikheten är alltså rätt stor att SM 2010 går av stapeln
på Skutberget!
För SM 2011 önskas en arrangör så alla som känner sig manade är välkomna med en
ansökan!
SM-BESTÄMMELSER 2010
Uttagningsperioden för att kvalificera sig till SM 2010 är från 30 mars 2009 till och med 5
april 2010 och den sista anmälningsdagen borde då bli den 20 april 2010. C-Ag har beslutat
om SM-bestämmelser för 2010 och det troliga är att deras förslag kommer att fastslås av
utskottet för medlemsaktiviteter. Innan vi fick ta del av C-Ag beslut fick vi bakgrunden till
beslutet. Vi har i några år haft det s.k. Q-systemet där man kan kvala till SM antingen via ett
antal SM-nollor eller SM-pinnar. Själva antalet nollor/pinnar har justerats något men det var
sagt att systemet inte skulle vara för all evighet. Det har känts krånligt med dubbla system
(nollor & pinnar). På den senaste domarkonferensen togs det upp från domarna att de inte
ville att referenstiden ska motsvara gränsen för SM-nivån utan ska vara en slags "godkändnivå".Vi fick se statistik från årets SM-kval vad gäller antalet hundar som hade kvalat i
respektive storleksgrupp med nollor, pinnar och Q-systemet. Man kunde se att det var svårare
för largehundar att kvala med nollor än vad det var för small och medium. Eftersom det
sammanlagt är fler startande i klass 3 large så borde det vara fler large-hundar som kvalar till
SM.
Nytt i kvalet till SM 2010 (som alltså beräknas beslutas definitivt inom kort)
Individuellt kan man endast kvala med pinnar till SM 2010. Det är fortfarande 15% av
startfältet som får pinnar och det krävs 4+4 pinnar. Inga ändringar är föreslagna vad gäller
lagkvalet.
DOMARUTBILDNING
Dagen avslutades med övriga frågor och vi diskuterade bland annat behovet av en
domarutbildning. Det finns relativt många domare på papperet men det är många som dömer
enligt minimikravet (minst 1 tävling vartannat år) eller strax där över och många
tävlingsarrangörer har svårt att få tag på domare till sina tävlingar. Många domare tackar
även nej för att de vill tävla själva och antalet domare är ojämt fördelade geografiskt. Jag
uppfattade det som om att det kommer att skicka sin en ansökan inom kort om att få
arrangera en domarutbidlning och så får vi se om den godkänns och blir av eller ej.
MER ÖVRIGA FRÅGOR
Även lite andra saker diskuterades och det var alltifrån synen på prispenar till kommande
konferenser.
Precis som i gårdagens inlägg så vill jag påminna om att detta inte är några offentliga
anteckningar utan endast anteckningar nedskrivna av mig personligen och jag kan ha
missuppfattat saker men förhoppningsvis inte alltför mycket
Download