SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN
SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres
Protokoll från styrelsemöte per telefon den 14/1 2015
Närvarande
Anmält förhinder
Anna Virdeby
Christine Chiacchiaretta
Pia Westergren Löf
Annette Månsson
Kikki Stölan
Hans Swanström, suppleant, tjänstgör för Mona Nilsson
Karolina Höcke, suppleant, tjänstgör för Ulf Holmberg
Mona Nilsson
Ulf Holmberg
Saknas: Lars Eriksson
§143. Mötets öppnande
Mötesordförande förklarade mötet öppnat kl. 19.03
§144.
Fastställande/godkännande av
dagordningen
§145. Val av justerare att jämte
ordförande justera protokollet
Dagordningen fastställdes enligt förslaget
§146. Föregående protokoll
Protokoll från föregående möte gicks igenom och lades till handlingarna.
§147. Beslut tagna via e-post
a) Fråga från Jessica Pehrsson om klubben vill köpa den mätsticka hon köpt för
utbildningen till exteriörbeskrivare. Beslutas att vi avstår från inköp. Jessica är
meddelad beslutet.
Mötet beslutade att välja Kikki Stölan och Anna Virdeby som
protokollsjusterare
b) Regler för de hundar som ska delta i rasmontrar. Beslutas att det är SKK:s regler
som gäller. De hundar som visas upp i montrarna ska vara goda representanter
för rasen såväl mentalt som godkända exteriört.
c) Skrivelse från Boxerklubben. SBK efterfrågar övriga rasklubbars synpunkter.
Beslut att svara SBK att Bouvierklubben ställer sig positiva till förslaget om
rascert men lämnar frågan öppen ang. utbildningstecken. Anna har svarat SBK.
§148. Skrivelser
a) Begäran om stöd inför regelrevideringen från Kelpieklubben gällande hinderhöjder
och apportvikter.. Beslutas att vi svarar Kelpieklubben att vi är positiva till deras
förslag, men avvaktar med vårt svar tills vi läst den färdiga motionen.
b) Regelremiss – rallylydnad. Lägges till handlingarna.
c) Extrainsatt MT-konferens inför regelrevideringen. June Jatko deltar.
d) Inbjudan från SLU till kongress Animal obesity. Har gått ut till styrelsen för
kännedom.
e) Nytt supplement och ringsekreterarregler för 2015 från SBK. Lägges till
handlingarna.
f) Utskick av fastställda förslag från SBK’s regelrevideringskonferens. Lägges till
handlingarna.
g) Enkät från SBK om rasklubbarnas verksamhet under 2014. Pia har svarat på
AfBF
www.bouvierklubben.com
SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN
SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres
enkäten.
h) Remiss om revidering av championatreglerna. Beslut: Bouvierklubben ställer sig
positiva till remissförslaget med tillägg att antal cert för varje enskild hund ska
begränsas till 3 stycken.
§149. Ekonomi
a) Balans- och resultatsrapport har skickats ut till styrelsen före mötet.
b) Ekonomiska beslut. Inga ekonomiska beslut förelåg.
§150. Rapporter
a) VO – medlemsaktiviter
a. Lokalombud. Inget nytt att rapportera
b. Information. Rapporter från montrarna. Många besökare,
infomaterialet tog slut fort i Stockholm. På MyDog upplevdes
det som mindre antal besökare jämfört med tidigare år. De
flesta som kom till montrarna var de som redan känner rasen.
Svårt med bemanningen, föreslås till nästa år att ha klart med
folk alla dagar, innan beslut fattas om att ha rasmonter, främst
på MyDog som rör fler dagar.
c. Shopen. Avtalet med ATP Victory bordläggs ytterligare då
Ulf inte kunde närvara på mötet.
d. Bulletinen. Christer Ljunggren har lovat att göra första
numret 2015. Motion har inkommit som behandlar det samma
som ett av styrelsen förslag till Årsmötet om att lägga ner
Bullen i pappersform.
e. Sponsring. Christine har mailat zoozoo.com 2 gånger för att
få ett sponsoravtal men har inte fått något svar.
f.
Hemsidan. Anna har efterfrågat hjälp för att hålla hemsidan
uppdaterad. John Stenered har sagt att han kan hjälpa till och
Christer sätter in honom i arbetet.
b) VO – tävlingar och prov
a) MH/MT Karolina rapporterar att inga intresseanmälningar
har kommit in för vare sig MH eller MT.
b) Utställning. Inbjudan måste ut i Bullen, på hemsidan, på
facebook och till övriga nordiska länders klubbar. Karolina
ansvarar. Ringträningen kvällen före ansvarar Kikki Stölan
och Gun Landhagen för. Anatomikursen på söndagen saknar
än så länge föreläsare. Anna ansvarar.
Påminnelse har gått ut till Yvonne Brink 3 gånger ang.
domaravtalet för 2016.
c) VO – avel
a) RAS. Inget nytt att rapportera.
b) Valphänvisning. Inga kullar för närvarande för hänvisning.
§151. Bordlagda ärenden
a) Organisationskonferensen 31/1-1/2. Anna är anmäld.
AfBF
www.bouvierklubben.com
SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN
SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres
b) Temautbildning för avelsfunktionärer 21-22/3. Ingen i styrelsen kan
närvara.
c) Årsmöteshandlingarna och övrig planering inför årsmötet. Pia arbetar med
handlingarna. Lokal är bokad och hyreskontrakt skickat. Karolina planerar
fikat på årsmötet. Christer ska tillfrågas om att sitta mötesordförande. Ev.
avtackningar ska gås igenom.
d) Rensning av arkivet. Hans fortsätter arbetet med att samla ihop folk för en
rensningsdag.
§152. Övriga frågor
Christine Ciacchiaretta är nu godkänd som exteriörbeskrivare. Kontrakt ska
skrivas mellan henne och klubben. Anna ansvarar för detta. Christine tillfrågas
om beskrivning i anslutning till Specialen 2015.
§153. Nästa möte
Telefonmöte 11/2
§154. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 19.50
Vid protokollet
Mötesordförande
Justerare
Pia Westergren Löf
Anna Virdeby
Kikki Stölan
AfBF
www.bouvierklubben.com