Anmälan om försäljning av folköl

advertisement
VALLENTUNA KOMMUN
SID 1/2
Anmälan om försäljning av folköl
De personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att databehandlas i
enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och endast för det ändamål som blanketten
avser. För att kommunen skall kunna fullgöra sitt tillsynsansvar kommer vissa
uppgifter att föras in i ett dataregister. Vid begäran om information eller rättelse av
personuppgifter skriv adressen längst ner på blanketten.
Person som anmäler
Namn:
Personnummer:
Adress:
Postadress:
Telefon, även dagtid:
Mobil:
E-postadress:
Anmälan avser försäljningsställe
Försäljningsställets namn:
Organisationsnummer:
Huvudsaklig verksamhet:
Försäljningsställets belägenhetsadress:
Postadress:
Försäljningsställets postadress:
Postadress:
Telefon:
Telefax:
Innehavare:
E-postadress:
Kontaktperson:
Det kan inte uteslutas att kommunen har för avsikt att lägga ut folkölsregister på
Internet. För detta krävs att den registrerade har lämnat sitt godkännande.
Anmälaren godkänner att uppgifter om folkölsförsäljning får offentliggöras på
internet
b.
JA
a.
NEJ
SOCIALFÖRVALTNINGEN
TORGGATAN 11 · 186 86 VALLENTUNA
TFN: 08-587 850 00
[email protected]
WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN
SID 2/2
TILLÄMPLIGA LAGRUM OCH FÖRESKRIFTER
Alkohollagen (1994:1738)
5 kap 6 §
Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna lag, tillåten
under villkor att verksamheten bedrivs i sådana lokaler eller andra utrymmen i
byggnader eller transportmedel
1. som är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel,
2. som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter meddelade
med stöd av 8 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29
april 2004 om livsmedelshygien, och
3. där det bedrivs försäljning av matvaror.
Utan hinder av vad som sagts i första stycket får detaljhandel med öl bedrivas av
detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av öl. Den som bedriver detaljhandel med öl
skall anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan skall
göras senast när verksamheten påbörjas.
Den som bedriver detaljhandel med öl skall utöva särskild kontroll (egenkontroll)
över försäljningen.
För egenkontroll skall det finnas ett för verksamheten lämpligt program. Lag
(2006:826)
SOCIALFÖRVALTNINGEN
TORGGATAN 11 · 186 86 VALLENTUNA
TFN: 08-587 850 00
[email protected]
WWW.VALLENTUNA.SE
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards