Sammanträde i Utskottet för primärvård, psykiatri

advertisement
Utskottet för primärvård,
psykiatri och tandvård
BESLUTSFÖRSLAG
Maria Wallström
Administratör
040-675 31 19
[email protected]
Datum
Dnr
2015-04-02
1500794
1 (3)
Utskottet för primärvård, psykiatri och
tandvård
Avtal för mottagning med verksamhet inom
psykoterapi
Ordförandens förslag
1. Avtal om mottagning med verksamhet för Psykoterapi enligt
”Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Psykoterapi i
Hälsoval Skåne, fastställd 2014-12-15, tecknas med privata
vårdgivare.
Sammanfattning
Fem (5) vårdgivare har inkommit med ansökan om Ackreditering och Avtal
för verksamhet för Psykoterapi, Hälsoval Skåne. Vårdgivarna uppfyller
ställda villkor.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2015-04-02
2. Bilaga 2015-03-10
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Regionfullmäktige beslutade 2013-06-17 §62, att inom ramen för lag om
valfrihetssystem införa ett valfrihetssystem för Psykoterapi samt att
införandet skulle ske 2014-04-01.
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde 2014-01-31 ackrediteringsvillkor
för Psykoterapi.
I detta ärende uppfyller vårdgivarna Region Skånes ackrediteringsvillkor för
Psykoterapi i Hälsoval Skåne. Utskottet för primärvård, psykiatri och
C:\pactdok\Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård\2015-04-13\Avtal för mottagning med verksamhet inom psykoterapi\1500794___UPPT_Beslutsförslag.docx
Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: www.skane.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0255
Datum
2015-04-02
2 (3)
tandvård föreslås mot bakgrund enligt ovan teckna avtal med nedanstående
vårdgivare:
Kognitiva psykoterapimottagningen
Marietorpsallé 9
217 75 Malmö
Godkänns för Psykoterapi, KBT kort och KBT lång.
Sarah Andersson Kognitiv Terapi
Kopparmöllegatan 14 C
254 36 Helsingborg
Godkänns för Psykoterapi, KBT lång
Psykolog & Konsulttjänst Insiktskompassen
Skogsbrynsvägen 9 A
236 31 Höllviken
Godkänns för Psykoterapi, KBT kort och IPT kort.
Har sedan tidigare KBT kort och IPT kort.
Bolagsbyte
Mindflex AB
c/o Karpgatan 17
262 57 Ängelholm
Godkänns för Psykoterapi, PDT lång.
Har sedan tidigare KBT kort och IPT kort.
Lena Wrigstad
Slånbärsgatan 4
224 56 Lund
Godkänns för Psykoterapi, KBT kort och PDT lång
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Finansiering utgörs av medel beslutade i budget för år 2015.
Juridisk bedömning
Föreslagna avtal ingås enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer
Facklig samverkan erfordras ej i detta ärende.
Region Skåne
Datum
2015-04-02
3 (3)
Uppföljning
Verksamheten kommer att kontinuerligt följas upp och rapporteras till
Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård.
Anders Åkesson
Ordförande
Ulf Meijer
Områdeschef
Region Skåne
Download