Lätt psykisk ohälsa – behandling i Primärvården

Lätt psykisk ohälsa –
behandling i Primärvården
Catharina Strid
Leg psykolog/leg psykoterapeut
Handledare i KBT
Rehabiliteringsgarantin i Skåne
• Startade 2009 efter överenskommelse mellan
SKL och Regeringen kring sjukskrivning och
rehabilitering
• Syftet var att ge patienter med depression,
ångest och stressrelaterade besvär
evidensbaserad psykologisk behandling för att
minska behovet av sjukskrivning och förbättra
hälsa och funktion
Rehabiliteringsgarantin som
vårdval i Skåne
• Struktur – ackrediteringsvillkor,
kompetenskrav, diagnoser
• Process – från remiss till behandling till
återkoppling
• Resultat – mäter före, efter och
uppföljning, utvärderar resultaten
Vårdval Psykoterapi
• Från projekt till reguljär drift LOV
Psykoterapi 1 april 2014
• Stor tillgång till olika former av psykologisk
behandling, korta insatser och längre
psykoterapi
• 330 avtal för vård och ca 500 behandlare
Patienterna
• Lätt till medelsvår depression, ångest och
stressrelaterad psykisk ohälsa
• Bedömning på vårdcentral, remiss utfärdas av
allmänläkaren till kort eller lång psykoterapi
• De flesta blir inte sjukskrivna
• Behandlingen ges som förebyggande åtgärd
Val av behandlare
• Patienten väljer behandlare utifrån en lista
på 1177
• Kognitiv beteendeterapi, KBT
• Interpersonell terapi, IPT
• Psykodynamisk terapi, PDT
Antal behandlade patienter
2009-09-01 – 2015-12-31
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Kvinnor
Män
Vad har utvärderingar visat?
• Patienterna har nedsatt hälsorelaterad livskvalitet
(EQ5D) och nedsatt funktion (ICF) vid behandlingsstart
• Efter behandling har livskvaliteten ökat i nivå med
normalpopulationen och funktionen samt upplevd
arbetsförmåga har förbättrats
• Sjukskrivning, läkemedelsanvändning och
vårdkonsumtion minskar för icke-sjukskrivna patienter
som får psykologisk behandling jämfört med matchad
kontrollgrupp. Behandlingarna har också visats vara
kostnadseffektiva.
Källa: IFAU Rapport 2014:12
Fortsatt arbete
• Stärka bedömningen av patienterna på
vårdcentralen
• Öka benägenheten att remittera patienter
till psykologisk behandling
• Fortsätta att utvärdera resultat av
behandlingarna, forskningsprojekt pågår
Verka för
Rätt behandling
På rätt vårdnivå
Till rätt patient
I rätt tid
Tack för visat intresse!
www.skane.se/pafotterigen
[email protected]
Sakkunnig rådgivare i Vårdval Psykoterapi
[email protected]
Projektledare Sjukskrivningsmiljarden