Byggande av skogsväg och grundlig förbättring av enskild väg

advertisement
Byggande av skogsväg och
grundlig förbättring av enskild väg
Martin Sjölind 2015
Definition
• Vägen ska ansluta sig smidigt till ett vägnät som
möjliggör skogsbrukstransporter året runt, men trafiken
kan begränsas under menförestider
• En ny skogsväg och en enskild väg som genomgår
grundlig förbättring ska byggas i enlighet med
skogsvägsnormerna
› Bredden på körbanan, omkörnings- och vändplatser
• Det förutsätts att vägrätter har grundats i enlighet med
lagen om enskilda vägar (vägförrättning) och att
vägdelägarna och -enheterna har fastställts
(vägförrättning eller väglagets beslut).
• Bildande av väglag
Krav på objektet vid ny skogsväg
• Finansieras endast som samprojekt
• Nya skogsvägar ska vara minst 500 meter långa om den
hållbara avverkningsmängden på vägens verkningsområde
bedöms vara minst 3 m3/ha/år minst 800 meter långa om
avverkningsmängden på verkningsområdet bedöms vara
mindre än 3 m3/ha.
• Vägtätheten får vara högst 15 m/ha inom verkningsområdet.
› Om avverkningsmängden i verkningsområdet är högst 1
m3/ha/år, är vägtätheten max. 8 m/ha
› Avvikelser från den angivna tätheten är möjliga på grund av
terrängsvårighet som hindrar skogstransporter
• Skogstransporternas andel bör vara över hälften av
enheterna
• Bredden på en överbyggnad ska vara minst 4,0 meter.
Krav på objektet vid grundlig
förbättring av enskild väg
• Väglaget har fattat beslut om grundlig förbättring av vägen
• Vägen ska vara minst 500 m lång
• När vägen ursprungligen byggdes ska den ha byggts minst i
kategorin basväg och man ska ha sörjt för underhållet av
vägen
• Grundlig förbättring av vägen inte har finansierats med medel
enligt lagen om enskilda vägar under de senaste 20 åren, om
inte transportförhållandena har förändrats väsentligt
• Kan omfatta byggande av ny skogsväg till högst 20 % av den
totala längden på vägen, dock högst 1 000 m, varvid
vägtätheten får vara högst 15 m/ha.
• Skogstransporternas andel bör utgöra över 30 % av
enheterna
• Bredden på en överbyggnad ska vara minst 3,6 meter.
Övrigt
• Förutsättning är en plan som ska godkännas innan
arbetena inleds
• Underhållsskyldighet 10 år efter betalningen av
verkställigheten
• Stöd kan sökas även separat för upprättande av planen
och för genomförandet av planen
› Stödprocenten är ändå samma
• Stöd för genomförandet kan utbetalas i flera poster
precis som tidigare
Storleken på stödet
• Stödet varierar beroende på stödzon; vid byggande av ny väg
30–50 % och vid grundlig förbättring 40–60 % av de skäliga
kostnaderna.
› Omfattar kostnader för planering, arbete och material
› Tillstånds- och förrättningsavgifter
› Stöd fås inte för ersättningar som fastställts för delägarna vid
en vägförrättning
• Om projektet omfattar byggande eller reparation av bro kan
stödet höjas med 10 procentenheter
• Stödet betalas för den faktiska kostnaden exklusive moms.
• Från stödet avdras inkomster som uppkommit av skogsbruket
för stödmottagaren i samband med genomförandet av
åtgärden efter inlämnad ansökan
Kraven på planen
• I planen ska ingå
›
›
›
›
›
›
›
›
›
en allmän beskrivning av projektet (= utlåtande)
karta
uppgifter om delägarlägenhet och ägare
protokoll från vägförrättning eller väglagets möte
specificering av kostnaderna för planering, arbete och
material osv.
lägenhetsvis utredning över kostnaderna och
arbetsmängderna
stödansökan per lägenhet/vägavtal
anslutningstillstånd och liknande
skogens genomsnittliga tillväxt
Utredning över genomförandet
• Till ansökan om utbetalning av stödet ska följande
fogas:
› utredning över utförd arbetsmängd per arbetsskede samt
kostnaderna totalt och specificerade på lägenhet
› kostnaderna ska specificeras som planeringskostnader,
arbetskostnader, materialkostnader och övriga kostnader
› karta
› inkomster som uppkommit för lägenheterna i samband med
arbetet
› när arbetet är klart en anmälan om att projektet har
avslutats
› om avvikelser har gjorts från planen ska det anges varför
och på vilka punkter.
Download