Avtal om finansiering av utbildning på forskarnivå inom ramen för

1
[TEXT INOM HAKPARENTESER TAS BORT
AVTALSMALL FÖR EXTERN FINANSIERING AV DOKTORANDER
Avsedd för extern anställning. Vid andra omständigheter än de reglerade i mallen, kontakta affärsjurist för hjälp med andra
formuleringar.
Text mellan hakparenteser är instruktioner eller alternativ, där det som inte ska användas tas bort.
Ett definierat begrepp skrivs inom citattecken första gången, sedan med stor bokstav. Om utbildningen avser
utmynna i en licenciatexamen, byt ut doktorsexamen/konstnärlig doktorsexamen nedan.
/Vid alternativ, välj ett av textförslagen mellan snedstreck/
I Göteborgs universitets handläggningsordning för uppdragsverksamhet anges att
samverkansdoktorandavtal kan tecknas för Göteborgs universitet av prefekt efter granskning av
universitetets affärsjurister. Om denna mall används utan ändringar behöver sådan granskning ej ske. Vid
behov av alternativa formuleringar, kontakta affärsjurist.
Se också Regler för finansiering av utbildning på forskarnivå Dnr G 213 99/107
(www.styrdokument.adm.gu.se) ]
AVTAL OM FINANSIERING AV UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ INOM RAMEN FÖR EXTERN
ANSTÄLLNING, SAMVERKANSDOKTORAND.
Avtal GU Diarie nr:
har träffats mellan
GÖTEBORGS UNIVERSITET,
Institutionen för ……… [inst. namn samt ev. avdelningsnamn], [ adress ], Org. Nr. 202100-3153, nedan
kallat GU
samt
YY [fullständigt legalt namn, adress och org. nr]
nedan kallat [YY - byt YY till kortnamn överallt i Avtalet]
tillsammans eller var för sig benämnda ”Part(er)”
1.
Bakgrund & Syfte
YY har en anställd som uppfyller behörigheten i den allmänna studieplanen för ämne [ämnesnamn], som
vill genomgå utbildning på forskanivå i syfte att avlägga en /doktorsexamen/konstnärlig doktorsexamen/,
”Doktoranden”. YY erbjuder henne/honom att göra detta inom ramen för sin anställning. GU har ställt sig
positiv till att anta en doktorand vid GU och handleda det projekt som YY önskar, varför parterna beslutat
att träffa detta avtal.
Doktorandens utbildning på forskarnivå ska bedrivas enligt en individuell studieplan som fastställs
genom beslut av GU. /Den individuella studieplanen bifogas som bilaga 1./
2
2.
Avhandlingsprojekt och kursdel
I utbildningen ingår förutom en i allmänna studieplanen angiven kursdel, även ett avhandlingsprojekt,
”Projektet”. Projektets inriktning, innehåll och förläggning av dess olika delar till YY respektive GU väljs
och revideras vid behov i samråd mellan YY och GU. Forskare och annan personal anställd vid GU,
examensarbetare mfl kan delta i Projektet efter samråd mellan YY och GU. Projektet beskrivs närmare i
projektplanen, bilaga 2. Projektet ingår som en del i den individuella studieplanen för Doktorandens
utbildning på forskarnivå.
3.
Anställningsförhållanden mm för Doktoranden
Doktoranden är under sin tid som forskarstuderande anställd till 100% hos YY.
Doktoranden ska under minst 50 % av heltidstjänstgöring ges faktisk möjlighet att ägna sig åt sin
forskarutbildning, samt i övrigt uppfylla de krav som anges i den individuella studieplanen.
4.
Forskarhandledning
Under utbildningen erbjuds Doktoranden handledning enligt gällande bestämmelser. Vid antagningen
tilldelas Doktoranden en huvudhandledare och en biträdande handledare. Om särskilda skäl föreligger har
GU rätt att utse ny huvud- och/eller biträdande handledare. YY utser efter samråd med huvudhandledaren
en kontaktperson/biträdande handledare vid YY. Kontaktpersonen/Den biträdande handledaren bör ha
tidigare erfarenhet från vetenskapligt arbete.
5.
GUs åtagande
GU åtar sig att:
• till utbildning på forskarnivå inom ämnet [ämnesnamn] anta en doktorand och svara för genomförande av
utbildningen i enlighet med högskoleförordningens bestämmelser gällande allmän studieplan, upprättad
individuell studieplan samt övriga vid GU gällande regler,
• efter samråd med YY, utse huvudhandledare och biträdande handledare för genomförandet av Projektet
och utbildningen,
• om så krävs, upprätta en referensgrupp för projektet, och
• hålla YY informerad om hur utbildningen och Projektet framskrider utifrån vad som angivits i den
individuella studieplanen och projektplanen.
6.
YYs åtagande
YY åtar sig att:
• svara för Doktorandens samtliga löne- och anställningskostnader under Doktorandens utbildning på
forskarnivå, inklusive rese- och traktamentsersättningar, samt finansiera det däri ingående Projektet.
• möjliggöra att doktoranden kan avsätta erforderlig tid och att doktoranden kan vistas vid såväl YY
som GU i den omfattning som krävs för att genomföra utbildningen enligt den individuella
studieplanen och Projektet,
• om biträdande handledare utsetts vid YY, ge denne nödvändiga förutsättningar för att kunna
fullgöra detta uppdrag,
• om så krävs, delta i projektets referensgrupp, och
• tillsammans med GU genomföra erforderlig uppföljning av utbildningen och Projektet.
3
7.
Ekonomiska åtaganden
YY ska ersätta GU för kostnader för Projektet med [bokstäver (siffror)] kronor per år. Lagstadgad
mervärdesskatt tillkommer. Beloppet avser det första året och uppräknas därefter årsvis mot
förändringarna i konsumentprisindex, varvid januari skall vara basmånad.
GU fakturerar första gången när Doktoranden påbörjat sina forskarstudier och därefter enligt följande:
[fyll i betalningsplan, alternativt ha betalningsplan i bilaga] med 30 dagars kredittid. Fakturan ställs till
[YY:s faktureringsadress].
/All utrustning som anskaffas för projektet inom ramen för GU:s verksamhet med medel från YY tillfaller
GU med äganderätt./ All utrustning som anskaffas för Projektet med medel från YY ska efter Projektets
slut tillfalla YY med äganderätt./
8.
Rätt till Projektresultat
YYs rätt till Doktorandens Projektresultat som utgör uppfinningar regleras enligt lagen (1949:345) om
arbetsgivares rätt till arbetstagares uppfinningar, kollektivavtal och/eller anställningsavtal.
För det fall Doktoranden och anställd vid GU gemensamt har utfört det arbete som genererat Projektresultatet
ska Projektresultatet ägas gemensamt av Doktoranden eller YY – beroende på vem äganderätten tillfaller enligt
ovan – och GU/den vid GU anställde upphovsmannen. Ägarna till sådant gemensamt Projektresultat ska i
skriftligt avtal komma överens om hur äganderätten till Resultat ska fördelas och hur äganderätten ska utövas.
GU har alltid en kostnadsfri och oinskränkt rätt, utan begränsning i tiden, att nyttja Projektresultat i egen
verksamhet.
9.
Publicering
YY är införstådd med att Projektet ska utmynna i en licenciatuppsats/doktorsavhandling som examineras vid
GU och publiceras. En viktig del av Doktorandens meritering i sin utbildning på forskarnivå utgörs därutöver
av publicering av sitt forskningsresultat i vetenskapliga artiklar, vid symposium, eller liknande.
Projektresultatet ska publiceras i enlighet med god internationell standard för publicering av
forskningsresultat.
YY ska ges möjlighet att granska material under högst trettio (30) dagar före publicering eller annat
offentliggörande. YY kan därvid åberopa sekretess i enlighet med § 10, dock ej i sådan utsträckning att det
försenar eller omöjliggör ett framläggande av licenciatuppsats/doktorsavhandling.
YY har också rätt att för en tid av högst tre (3) månader, efter det att ovan angivna granskningstid löpt ut,
senarelägga tidpunkten för publicering för att patentansökan skall kunna inges eller för att annat
immaterialrättsligt skydd av Projektresultat skall erhållas.
10.
Sekretess
Parterna kan inom ramen för Projektet komma att lämna varandra information eller material av känslig natur.
Part som anser att lämnad information eller material skall anses om känslig, skall märka denna med ”Känslig
information”. Envar Part förbinder sig därför att vidtaga de åtgärder som erfordras vid projektarbetets
bedrivande och vid behandling av känslig information, som behövs för att kunna upprätthålla eventuell
sekretess under den tid som projektet pågår samt fem (5) år därefter, dock maximalt tio (10) år totalt.
4
Parterna är medvetna om att GU är en myndighet, vilket innebär att allmänna handlingar inte kan
sekretessbeläggas i vidare utsträckning än vad offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) medger.
11.
Ansvar
YY är ansvarig för och håller ansvarsförsäkring för Doktoranden under tid då han/hon är verksam i GU:s
lokaler.
GU är samordningsansvarig för åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall avseende Doktorandens arbete på
GU i enlighet med Arbetsmiljölagen 3 kap 7§, innebärande bland annat att GU ska se till att Doktoranden
erhåller nödvändig information om de arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter som gäller för verksamheten inom
Doktorandens arbetsområde.
YY är informerad om att verksamheten inom GU utgörs av utbildning, forskning och samverkan. Varken GU
eller Doktoranden ansvarar för att lämnad information, material eller uppnått Projektresultat är kommersiellt
användbart.
Parts skadeståndsansvar är, såvida skadan inte förorsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet, begränsat till
direkt skada, som Part förorsakat av vårdslöshet. Ansvaret omfattar inte indirekt skada som t.ex. utebliven
inkomst, vinst eller besparing, produktionsbortfall, tredjemansskador eller följdskador. Parts sammanlagda
ansvar för övriga skador till följd av projektet enligt avtalet begränsas till ett skäligt belopp med hänsyn tagen
till skadans art samt projektets art och ekonomiska omfattning. Skadeståndsskyldigheten ska dock ej överstiga
en miljon (1 000 000) SEK. Skadeståndsanspråk ska framställas skriftligen omgående efter det den
skadelidande erhållit kännedom om skadan. Ingen av Parterna har någon ersättningsskyldighet mot den andre
om Part hindrats att utföra sina åtaganden på grund av förhållanden som inte kunnat förutses och vars menliga
inverkan inte rimligen kunnat undanröjas.
11.
Avtalstid
Avtalet träder i kraft när det är undertecknat av båda Parter, Doktoranden personligen godkänt
villkoren samt Doktoranden blivit antagen till utbildning på forskarnivå. Avtalet gäller fram till avlagd
licenciatexamen/doktorsexamen. /Projekttiden är från och med ___________ till och med __________
/ och dock högst /åtta (8)/ år. Projektets upphörande påverkar inte giltigheten av bestämmelser i avtalet
som till sin natur är sådana att de ska äga fortsatt giltighet. Om Doktoranden tagit ut föräldraledighet
under avtalstiden, ska avtalets giltighetstid förlängas i motsvarande grad. Förutsatt att parterna är
överens därom kan avtalet också förlängas utöver angivet slutdatum, om Doktoranden på grund av
längre tids sjukdom varit förhindrad att bedriva utbildningen enligt tidplanen.
12.
Förtida uppsägning
Endera parten har rätt att med tre (3) månaders varsel säga upp avtalet i förtid, om den andra parten inte
efter påpekande om rättelse fullföljer ett åtagande i avtalet som är av väsentlig betydelse för avtalet eller
om Doktoranden genom egen förskyllan enligt GU:s bedömning i väsentlig omfattning inte uppnått de
årliga delmål som finns angivna i den individuella studieplanen, eller om Doktoranden på eget initiativ
avslutar utbildningen.
Om Doktoranden är varaktigt förhindrad att genomföra Projektet, till exempel på grund av sjukdom eller
en förändrad livssituation, ska GU och YY i samråd fastställa om Projektet kan slutföras av annan eller
om det ska läggas ner och avtalet upphöra i förtid.
5
GU har vid uppsägning eller förtida upphörande rätt att från YY få ersättning för utfört arbete och
nödvändiga och skäliga avvecklingskostnader.
13.
Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och efter överenskommelse mellan parterna.
14.
Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska prövas av allmän domstol. Dock är parterna
skyldiga att först söka nå samförstånd.
15.
Företrädesordning
Detta för vardera Parten undertecknade dokument utgör avtalets huvudtext och äger vid motstridighet
företräde före bilagorna. Följande bilagor ingår i avtalet och äger vid inbördes motstridighet företräde
enligt nedan angivna ordning
 Individuell studieplan
 Projektplan
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit ett var.
Göteborg den ………………………
För GU
[Ort, datum]………………………
För YY
………………………………..
Prefekt
[Namn]
………………………………….
Titel
[Namn]
Jag har som forskarstuderande och doktorand tagit del av detta avtal och förbinder mig att med avseende på allt
som berör mina rättigheter och skyldigheter, inklusive för egen privat del, enligt detta avtal följa vad som här
avtalats mellan parterna.
Göteborg den ………………………
………………………………..
[Namn]
Jag har i egenskap av huvudhandledare /respektive biträdande handledare/ vid GU tagit del av detta avtal och
förbinder mig att med avseende på allt som berör mina rättigheter och skyldigheter, inklusive för egen privat
del, enligt detta avtal följa vad som här avtalats mellan parterna.
[Ort, datum]………………………
/[Ort, datum]………………………
…………………………………
[Namn]
…………………………………
[Namn]/