Planerad institutionstjänstgöring för doktorand
vid IKE
Termin
Doktoranden The PhD student
Namn forskarstuderande
Avdelning /Ämne
Under perioden
Namn huvudhandledare
Typ av institutionstjänstgöring:
Beräknad tidsåtgång:
Uppföljning Utfall:
Undervisning
Pedagogisk fortbildning
Förtroendeuppdrag samt
doktorandrepresentation,
tidsers enl Dnr LiU 733/03-50
Administration
Forskning (i andra projekt än det
egna
Annat, specificeras:
Underskrift
Doktorand
Underskrift
Huvudhandledare
Blanketten behålls och förvaras av doktoranden!
2010-10-28