information till personal

advertisement
Hemteam-samordnad vårdplanering
Information till sjukvårdspersonal
Vad innebär hemteam?
 Den samordnade vårdplaneringen kommer att ske per telefon när
kallelse till vårdplanering skickats från avdelningen. Ett
planeringsmöte bokas in i den enskildes hem så snart som möjligt.
 Vid planeringsmötet genomförs en planering av de vård-, omsorgsoch rehabiliteringsinsatser som den enskilde är i behov av. En
tvärprofessionell bedömning görs av ett team bestående av
sjuksköterska, biståndshandläggare, arbetsterapeut och
sjukgymnast. Bedömningen ligger till grund för beslutade insatser.
En samordnare från hemtjänsten närvarar också vid planeringen
och ansvarar för planeringen av omsorgsinsatserna.
Syfte:
 Skapa en trygg och säker hemgång efter sjukhusvistelse där de
olika professionerna samverkar kring den enskilde.
 Öka inflytandet och delaktigheten för den enskilde.
 Stärka den enskildes resurser och skapa förutsättningar för att
bibehålla/öka sin självständighet i vardagen.
 Att vårdplaneringen görs i hemmet medför att
biståndsbedömningen stämmer bättre överens med den enskildes
behov.
 Tillfrisknandet förväntas gå fortare om man vistas i sin hemmiljö.
Vad behöver vårdavdelningen bidra med?
 Heltäckande information om den enskildes tillstånd. Informera om
vilka medicinska insatser som kan behövas.
 En aktuell ADL-bedömning som bifogad bilaga med kallelsen för
vårdplanering.
 I kallelsen bör framgå anledning till varför den enskilde inkommit
till sjukhus, vad som skett under vårdtiden samt tidigare kända
hälsoproblem.
 Bistå när biståndshandläggare behöver prata med den enskilde via
telefon (om personen kan kommunicera via telefon).
 Ge den enskilde broschyren inför hemgång samt informera den
enskilde om att vård- och omsorgsplanering sker i hemmet.
 Skicka med aktuell läkemdelslista alternativt uppdatera apodoslista.
Om läkemedel är nyinsatt och ej möjligt att hämta ut innan
hemgång skickas läkemedel med den enskilde för tre dagar framåt.
Kontakt till Habo kommun
Biståndshandläggare: 036-442 82 73
Samordnare inom hemtjänsten: 036-4428014 alternativt 036-4428087
Arbetsterapeut: 036-442 80 85
Sjukgymnast: 036-442 80 11
Sjuksköterska: 036-442 83 13
Download