Indiens kaster

advertisement
Indiens kaster
Ur nationalencyklopedien (NE):
”kastväsende, indiskt system för social struktur och rangordning av grupper. Avgörande är
begreppen renhet och orenhet (besudling i religiös och rituell mening). Visst arbete, särskilt
sådant som förknippas med döda djur, anses orent. Människan föds in i en kast och
kasttillhörigheten bestämmer enligt traditionen yrke, äktenskapspartner, umgänge och
levnadsvanor, rättigheter och skyldigheter. Varje kast har sin uppgift och plats i hierarkin men
strävar också efter att höja sin status. För individen kan plikttrohet i kasten medföra
återfödelse i en högre kast.”
Att känna till före filmen:
buddism, hinduism, karma, kastlös, Shiva, shudras, svarta pantrar, Vishnu
Tankestorm före filmvisningen:
Vad vet vi om Indien?
Svåra ord:
Apartheid
rasåtskillnad
Arier
en indoeuropeisk folkstam i Indien och Iran
Braman eller bramin
medlem av den indiska prästkasten (efter Brahma den högsta
guden i indisk religion)
Dalit
förtryckta, enligt de oberörbaras egen terminologi
Diskriminera
behandla olika
Garvare
ngn som bereder hud till läder
Konstitution
grundlag, statsförfattning
Konvertera
övergå till annan religion
Fredlös
utan lagens skydd till liv och egendom
Nomad
folk som lever av sin boskap och med den flyttar runt till olika
betesmarker
Reformator
nydanare, den som förändrar till det bättre
Sanktion
bifall,bekräftelse
Frågor i direkt anslutning till filmen:
1. Hur uppstod kastsystemet?
2. Vilka är de kastlösa?
3. Vilka var arierna?
4. Vad innebär det att vara kastlös i Indien?
5. Vad innebär det att vara kastlös och kvinna i Indien?
6. Hur fungerar kastsystemet?
7. Vad är dalit och shudra?
8. Vad betyder följande namn i sammanhanget? William Carrey, Mahatma Phule,
Mahatma Gandhi, B. R. Ambedkar.
9. Hur påverkade de kristna missionärerna Indiens sociala strukturer?
10. Vem var Buddha? Vad betyder han i det här sammanhanget?
11. Vad betyder karma och reinkarnation (återfödelse), och i det här sammanhanget?
12. Hur kan daliterna uppnå frihet från kastsystemet?
13. Vad betyder de olika religionerna i relation till kastväsendet? Buddism, hinduism och
kristendom? Neobuddhism? Brahmanisk buddhism?
14. Vad är ahimsa (icke-våld) för något?
15. Vad menas med att ekonomin är den utlösande faktorn?
16. Hur omfattande är kastsystemet?
Diskussionsfrågor:
1. ”Jaga bort arierna och rädda landet”, ropar buddistmunken i början på filmen.
Förklara!
2. Varför bortvisar en del av indierna hinduismen?
3. Varför avvisar daliterna Mahatma Gandhis namn på dem, ”Guds barn” (harijan)?
4. Förklara relationen mellan braminerna, engelsmännen och de kastlösa?
5. Diskutera om det finns några motsvarigheter till kastsystemet på andra håll i
världen. Likheter? Skillnader?
6. Hur stor del av Sveriges befolkning skulle vara kastlös i relation till att var sjätte
indier är det?
7. Varför finns kastsystemet fortfarande kvar?
8. Varför förekommer en svastika, nazisternas symbol, i filmen?
9. Vad förknippar vi med arier? Varför?
10. Vad vill vi ta reda på mer fakta om?
Download