Trygghetslarm – så här arbetar Västerås stad för att säkerställa

advertisement
Trygghetslarm – så här arbetar Västerås stad för att
säkerställa tryggheten
När larmet går
Trygghetslarmet är till för att du som har det ska känna dig trygg i din hemmiljö. Det ska gå
att larma dygnet runt och alla dagar om året. De som arbetar på trygghetscentralen och som
svarar på larmen har undersköterskekompetens. De har erfarenhet av äldreomsorg och
vårdarbete, och de är specialiserade på att hantera larm från äldre och personer med
funktionsnedsättning.
Så fort det bara går
När den som larmar behöver ett hembesök meddelar larmcentralen det direkt till Västerås stad
vård och omsorg. De åker ut till den som larmat oavsett tid på dygnet alla dagar året om. Hur
lång tid det tar innan hjälpen kommer beror på hur många som larmat och hur allvarliga
larmen är. All ordinarier personal är utbildade undersköterskor med erfarenhet av äldre och
personer med funktionsnedsättning.
Kontroll av trygghetslarmen
För att kontrollera att trygghetslarmen
fungerar som de ska bör man provlarma
en gång i månaden genom att trycka på
larmknappen och därigenom anropa
larmcentralen. På så sätt vet vi att
knappen och överföringen från den
fungerar. Om användaren skulle
glömma ringer vi automatiskt upp och
påminner. På så sätt säkerställs att
larmen fungerar varje månad.
FOTO: COLOURBOX
Professionella bedömningar
Det kan vara bra att veta att det ibland kan uppstå väntetid hos larmcentralen som svarar på
larmen, det beror på att det är många som larmar samtidigt. Larmoperatörerna arbetar för att
besvara ditt samtal så snabbt som möjligt. Såväl larmoperatörerna som Västerås stad vård och
omsorg gör sitt yttersta för att göra professionella åtgärdsbedömningar och åtgärder.
För att trygghetslarmen ska bli ännu säkrare har Västerås stad valt att under 2014 införa
ytterligare en typ av kontroll i form av automatiska testlarm. Dessa kommer att genomföras
dagligen på samtliga larm. Genom testlarmen kontrolleras signalen från trygghetstelefonen till
larmcentralen en gång per dag. Testlarmen kommer vara kostnadsfria för användaren.
Vissa trygghetslarm har redan under 2013 fått testlarm installerat. I de fallen har kostnaden
för själva testlarmen felaktigt belastat användarens telefonräkning. Information om
möjligheten till återbetalning kommer att nå berörda via post under början av 2014.
Om du flyttar eller byter lås till
bostaden, glöm inte att meddela
oss din nya adress samt ge oss
en ny nyckel och eventuell
låsbricka hem till dig.
Det är viktigt att du alltid har
din larmknapp på dig. Den ska
sitta på även när du duschar.
Tänk på att larmet bara
fungerar så länge du är kvar i
bostaden.
Om din telefon av någon
anledning inte skulle fungera,
fungerar inte heller ditt
trygghetslarm. Då ska du om möjligt kontakta oss.
Om du blir akut sjuk - ring om möjligt SOS Alarm på 112.
FOTO: TUNSTALL
Användarens egen medverkan
För att trygghetslarmet ska fungera som det är tänkt är det viktigt att du som har ett larm
tänker på följande:
Trygghetslarm på särskilt boende
Övergången till digitala larm berör inte bara de som bor hemma utan också de som bor på
särskilt boende (servicehus, ålderdomshem och gruppboende). Alla som bor på något av
kommunens äldreboenden har ett trygghetslarm för att påkalla personalens uppmärksamhet.
Fastighetskontoret i Västerås stad gör en omfattande satsning på att bygga datanätverk på
kommunens särskilda boenden. De nätverken gör det möjligt att gå över till digitala, trådlösa
larm. Av tradition har fastighetsägarna svarat för larmen, men fastighetskontoret har nu börjat
ta över det ansvaret för att ge kommunen större inflytande över tekniken.
Utvecklingen går mot att man kommer att arbeta med gemensamma digitala larmsystem och
samlade rutiner för alla trygghetslarm i kommunen.
Framtidens trygghetslarm
Den tekniska utvecklingen går snabbt och det gäller också trygghetslarm. Sedan något år
tillbaka finns tillförlitliga digitala trygghetslarm på marknaden och Västerås stad arbetar
aktivt för att införa tekniken på ett bästa möjliga sätt.
Digital teknik istället för analog skapar nya möjligheter både vad gäller funktion och säkerhet.
Larm som fungerar utanför hemmet och passiva larm som känner av om man ramlar är två
exempel på möjligheter som skulle kunna bli verklighet.
Västerås stad har tagit flera viktiga steg i arbetet med att gå över till digitala larm. En särskild
projektledare arbetar med att skapa förutsättningar för att kommunen på bästa sätt ska kunna
möta digitaliseringen. Frågan är prioriterad och arbetet sker på flera områden inom
kommunen.
Stadsledningskontoret har till exempel fokus på larmens kommunikationsvägar. De arbetar
med att kartlägga hela kommunens tillgänglighet till digital kommunikation. Det görs bland
annat med hjälp av mätutrustning i sopbilar och sopbåtar. Genom kartläggningen identifieras
de platser i kommunen som kan nås och var tillgängligheten behöver förbättras.
En viktig del i förberedelserna är också att lära av de pilotkommuner som redan gått igenom
processen. På så sätt kan vi undvika misstag och göra en ännu säkrare övergång. Västerås stad
ligger långt fram i arbetet för en säker övergång till digitala larm och står väl rustade inför
teknikskiftet.
I arbetet med att utforma Västerås framtida trygghetslarm är dina tankar viktiga. Frågor såväl
som synpunkter och idéer tas emot av Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 27 25.
Download