Verifiering av kontrollens effekt

advertisement
Verifiering av
kontrollens effekt
Vad innebär det att ”verifiera” något?
Enligt kontrollförordningen EG (nr) 882/2004 (ändrad i sept 2013)
Verifiering: kontroll av om specificerade krav har uppfyllts,
genom undersökning och bedömning av sakligt underlag
Varför verifiera kontrollens effekt?
Lagkrav enligt artikel 8.3 i kontrollförordningen
”De behöriga myndigheterna ska ha inrättat förfaranden för
att kontrollera att den offentliga kontroll som de utför är
effektiv”
Effektiv bäddar för att ge effekt
Originalspråkets ”effectiveness” i art 8.3 avser att
kontrollen ska ha (avsedd) effekt.
Att kontrollverksamheten ska vara resurseffektiv (”efficient”) är också
basalt, annars blir kontrollerna inte utförda i rätt utsträckning vilket i sin
tur är en förutsättning för att kontrollen ska kunna ha den effekt som
eftersträvas.
EU-gemensamma krav
(EG) nr 178/2002 art 17.2
Medlemsstaterna skall införa livsmedelslagstiftning samt övervaka och
kontrollera att livsmedels- och foderföretagarna uppfyller de relevanta kraven i
livsmedelslagstiftningen….
De skall i detta syfte upprätthålla ett system för officiella kontroller och andra
åtgärder …
• Medlemsstaternas har en skyldighet att se till att den
gemensamma lagstiftningen efterlevs
• Offentlig kontroll är verktyget!
Den offentliga kontrollen ska…
UTFÖRAS MED
KVALITET
Planeras och
utföras på ett
RISKBASERAT
sätt
Vara OPARTISK
Ha AVSEDD EFFEKT
Vara ENHETLIG
Ta hänsyn till
RELEVANTA KRAV
Vara
ÄNDAMÅLSENLIG
Vara ÄNDAMÅLSENLIG
Svensk övergripande/strategisk nivå
Kontrollen ska bidra på mesta möjliga vis till att
maten är säker och redlig för konsumenterna
Faktorer som påverkar om maten blir säker och
inte vilseleder konsumenter
Konsumentpåverkan
Miljöfaktorer
Säker och redlig mat
Företagares
kunskap och vilja
Övrigt
Kontroll av företagare
Myndighetens förutsättningar, planering och uppföljning av kontrollverksamheten
Kontrollens bidrag för att uppnå säkra och
redliga livsmedel
Exempel på mätetal för att mäta det övergripande målet med säkra
och redliga livsmedel:
• Antal sjukdomsfall som orsakats av livsmedel
• konsumenters förtroende för livsmedel och livsmedelskontroll är.
Svårt att mäta kontrollens bidrag till måluppfyllelsen, eftersom flera
andra faktorer påverkar…
MEN man kan säga att kontrollen bidrar maximalt till att ge säker mat
som inte lurar konsumenterna om den arbetar optimalt för att…
Avsedd effekt med kontrollen
Hitta förekommande avvikelser hos företagarna
och
Förmå företagarna att åtgärda avvikelserna i sina
verksamheter inom rimlig tid från påvisandet
Hitta avvikelser
• Basförutsättningar
• Riskbaserat – planering och utförande
• Oanmälda kontroller
• Bedömningen
• Arbetsrotation
Förmå företagaren att avhjälpa avvikelser inom
rimlig tid
• God kommunikation
• System där enskilda avvikelser följs från påvisande till
korrigering.
• ”Rimlig tid" utifrån riskperspektiv
• Rutin så att effektiva sanktioner vidtas
En utmaning
Bristande likvärdighet?
Andel kontroller utan avvikelser
100
80
60
40
20
0
Kontrollmyndigheter i Sverige (n=253)
Bristande likvärdighet?
Andel rapp punkter utan avvikelser
100
80
60
40
20
0
I6 I5 I28 I22 I11 I8 I2 I17 I26 I30 I31 I29 I20 I21 I7 I33 I15
Inspektörer inom en myndighet (n=33)
Exempel på hur kontrollens effekt kan verifieras
och säkerställas
• Granskning av verksamhetens mål och måluppföljning
• Granskning av planering av kontrollen och hur den följs upp
• Granskning av avvikelsehantering
• Regelbunden inventering av kompetensbehov
• Saminspektion
• Granskning av kontrollrapporter
Lokalt och nationellt
Verifiering av effekten av den egna verksamheten måste
skötas av alla enskilda myndigheter.
Nationellt hanteras verifieringen i huvudsak via
myndighetsrapporteringen, som ger en bild av Sveriges
livsmedelskontroll totalt sett. Enkätfrågor och revisioner
hos myndigheter kan komplettera rapporteringen.
Vad är problemet?
Vissa myndigheter uppfyller lagkraven på verifiering av
kontrollens effekt, medan andra inte arbetar målinriktat.
Skillnader i bedömningar mellan kontrollmyndigheter.
Sverige har fått FVO-kritik för att vi inte har kunnat visa på
ett tillfredsställande vis att kontrollen som helhet i landet
har avsedd effekt.
Ny kontrollhandbok
Goda exempel på arbetssätt om verifiering av effekt
förmedlas i kontrollhandbok
Planera, leda och följa upp offentlig
livsmedelskontroll- fördjupningsdel Verifiering av den
offentliga kontrollens effekt
som nu finns publicerad på www.slv.se
Download