2. Kraft och tryck - Andreas undervisning

advertisement
2. Kraft och tryck
I den här uppgiften får du träna på att
beräkna tryck.
1. En 100-grams vikt är upphängd i en
fjäder enligt bilden till höger. Fjädern
sträcks på grund av att den påverkas
av en kraft. Studera bilden och svara
på följande frågor:
a) Vad kallas den kraft som sträcker
fjädern?
b) Hur stor är den kraft som sträcker
fjädern?
2. Istället för jordens dragningskraft säger
man ofta tyngdkraft eller tyngd. Hur
stor tyngd har:
a) en bok med massan 700 g?
b) en sten med massan 2 kg?
c) ett brev som väger 50 g?
3. En vikt som väger 10 kg står på en
skumgummiskiva. På grund av viktens
tyngd påverkas skumgummit av en
kraft. Studera bilderna och svara på
följande frågor:
a) Hur stor kraft påverkar
skumgummit?
b) På den nedersta bilden har en tunn
pappskiva placerats mellan vikten
och skumgummit. Det medför att
skumgummit pressas ihop mindre.
Varför?
4. Med tryck menas hur stor kraft som är
fördelad över en viss area, till exempel
1 kvadratcentimeter (cm2).
Om man ska räkna ut hur stort trycket
är, dividerar man kraften med arean.
tryck = kraft / area
En järnstav med tyngden 22 N ligger
på ett bord. Använd bilden och
formeln och svara på följande frågor:
a) Hur stor är kraften mot bordet?
b) Hur stort blir trycket, om stavens
bottenyta har arean 10 cm2?
5. Jenny har tyngden 480 N. Bottenarean
på hennes skor är sammanlagt 400
cm2.
Använd formeln för hur man räknar ut
tryck och svara på frågorna.
a) Hur stort blir trycket om Jenny står
på golvet?
b) Hur stort blir trycket om Jenny står
på ett ben?
c) Hur mycket väger Jenny?
6. Tre likadana klossar är placerade på ett
bord på olika sätt enligt bilden.
a) Vilken kloss påverkar bordet med
störst kraft?
b) Vilken kloss åstadkommer högst
tryck?
c) Varför?
Download
Random flashcards
Create flashcards