Allmänna intervjufrågor - AcadeMedia Medarbetare

advertisement
Författare: HR-koncern
2013-11-24
Reviderad: 2014-06-24
Intervjufrågor och tips på
förhållningssätt under intervjun

Var påläst om kandidaten och dennes CV.

Bemötandet: professionellt intryck av sig själv och organisationen, uppmuntra ett fritt
informationsflöde från den sökande. Lyssna och skapa en positiv och trygg atmosfär, få den
sökande att känna sig välkommen förmedla tolerans och öppenhet.

Antalet intervjuare, rummet och positioneringen: om man är fler än en är det viktigt med en
tydlig rollfördelning. Dela upp olika frågeområden emellan sig. Rummet bör vara tyst och ostört

Stolarna ska vara lika för att inte markera någon maktställning, lagom avstånd 1-1,5 m och
gärna snett placerade mitt emot varandra.

Intervjuaren bör arbeta fram ett bra sätt att dokumentera samtalet, skriv kortfattade stolpar för
att dokumentera den sökandes svar. Detta för att inte glömma bort vad som sägs. Berätta för
kandidaten att detta tillvägagångssätt används för att säkerställa att bedömningen blir riktig och
rättvis.

Frågorna ska vara korta, raka enkla och öppna

Ge tid och utrymme för svar

Vad, vilka, hur, på vilket sätt, varför, vad var det som.., berätta om..

Börja med en bred och öppen fråga, sedan försöka få fördjupad kunskap.

Frågorna fokuserar på att ta reda på i vilken mån personen har uppvisat det önskade beteendet.
Frågorna ska belysa styrkor och svagheter.

Undvik: dubbla frågor, flervalsfrågor, maratonfrågor, tvetydiga frågor, diskriminerande frågor,
ledande frågor och hypotetiska frågor.
Kommunikation
Under hela rekryteringsprocessen är det viktigt att föra en fortlöpande kommunikation med kandidater.
Kandidater som intervjuas bör alltid få en muntlig återkoppling om att de fått, alternativt inte fått
tjänsten, från den som genomfört intervjun. Detta bör göras så snart som möjligt och senast inom två
veckor från intervjutillfället. Samtliga kandidater som har sökt bör få besked senast en vecka efter det
att tjänsten har tillsatts. Delvis för att kandidaten ska känna sig rättvist behandlad men även för att
kandidaten ska få ett gott intryck av företaget. Glöm inte att rekryteringsprocessen är ett
marknadsföringstillfälle.
För exempel på olika kommunikationsmallar och för hur du bäst går tillväga för att kommunicera med
kandidaterna se manualen till aktuellt rekryteringssystem alternativt kontakta den person som ansvarar
för administrationen av aktuellt rekryteringssystem inom den verksamhet du arbetar.
AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850
Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm
tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258
Internet: www.academedia.se l E-post: [email protected]
2
Allmänna intervjufrågor
Introduktion
Hälsa välkommen och ange
rekryteringsförfarandet ser ut.
tidsaspekt
och
upplägg
för
intervjun.
Förklara
också
hur
Kort presentation av dig som intervjuare, tjänst, företag och koncern. Försök att ge en rättvis och ärlig
bild av vad tjänsten innebär. (ca 5 min)
Vad känner du till om verksamheten? Hur kom det sig att du sökte till vår verksamhet och just detta jobb? (Är personen i fråga
uppriktigt intresserad av företaget och tjänsten eller bara intresserad av att komma ifrån sitt nuvarande?)
Bakgrund
Beskriv kortfattat din bakgrund, vilken utbildning har du läst? Varför?
Berätta om dina tidiga jobb? Hur har du fått dina tidigare jobb, sökt själv/headhuntad?
Vilken typ av ansvar har du haft i dina tidigare arbeten? (be kandidaten att i kronologisk ordning vilka befattningar den haft, Ställ
följdfrågor där du önskar veta mer)
Vilka arbetsuppgifter fann du viktigast (vilka prioriteringar har kandidaten gjort)
Har du erfarenhet av att arbeta i/och med friskoleverksamhet? Hur ser du på det? Följer du med i debatten?
Vad är det som gör dig lämplig till detta jobb?
Värderingar
Hur ser du på värderingsstyrda företag? (Diskussion kring värderingsstyrda bolag och hur van kandidaten är att arbeta efter
tydliga mål och riktlinjer)
Har du tidigare arbetat i ett företag där verksamheten har utgått från tydliga strategier och värderingar? Hur agerade du för att
arbeta i enlighet med dessa?
Hur tycker du att det var att arbeta i ett värderingsstyrt bolag? Vad är enkelt, vad är krångligt?
3
Kunskap
Undersök om kandidaten uppfyller de kunskapskrav du tagit fram i kravprofilen. Antingen genom att ställa kunskapsrelaterade
frågor eller att kandidaten får berätta om sin kunskap inom de utvalda kunskaperna.
Personliga egenskaper
Sök ut frågor från den kompetensbaserade intervjuguiden för de kompetenser du valde i kravprofilen. Frågorna är så kallade
STAR-frågor (situation, task, action, result) vars syfte är att studera kandidatens kompetens på djupet genom att undersöka hur
kandidaten hanterat olika situationer.
Utveckling och framtid
Hur ser du på din framtid och utveckling? I vilken inriktning vill du utvecklas? (Stämmer den med vart organisationen är på väg?)
Praktiska frågor (tänk på att inte ställa frågor som kan uppfattas diskriminerande)
Har du någon uppsägningstid? När kan du börja din anställning här?
Vilket löneanspråk har du? Övriga förmåner?
Om arbetet kräver mycket resor: kan du tänka dig att resa i jobbet?
Övriga frågor
Fråga om kandidaten har några frågor.
Avsluta med att berätta om nästa steg i rekryteringsprocessen, när i tiden och hur det ska gå till.
Download