Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer

advertisement
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer
1
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Definitioner Tillväxtverket använder
• Samhällsentreprenörskap
Samhällsentreprenörskap är när människor tar egna initiativ för att
förbättra sådant som de tycker saknas, eller inte fungerar i
samhället och som gör att de gemensamma, samhällsnyttiga
funktionerna utvecklas. En samhällsentreprenör är den som tar ett
innovativt initiativ för att utveckla samhällsnyttiga funktioner.
• Social innovation
Idéer och/eller metoder som avser att lösa ett samhälleligt problem
eller behov på ett nytt sätt, som kan omsättas till t ex företagande
eller en produkt/tjänst och som kan spridas och användas inom fler
områden och av andra aktörer (företag, föreningar, offentlig sektor
m.fl.).
2
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Projektmedel
Tre utlysningar genomförda
• 2011 – 2 miljoner kr
 Affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag.
 Sociala innovationer med syfte att bidra till lokal utveckling, nya välfärdslösningar
eller fler arbetstillfällen i utsatta områden eller för grupper med svårigheter på
arbetsmarknaden + inriktning ungas innovationer
• 2012 – 5 miljoner kr
 Affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag.
 Sociala innovationer med syfte att bidra till lokal utveckling, nya välfärdslösningar
eller fler arbetstillfällen i utsatta områden eller för grupper med svårigheter på
arbetsmarknaden.
• 2013 – 4,5 miljoner kr
 Utveckling av samhällsentreprenörskap och social innovation. + inriktning kvinnor
3
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Projektmedel
Ansökningar:
 Totalt utlysta medel 2011-2013: 9,5 miljoner (men i praktiken 13 miljoner)
 Totalt inlämnade ansökningar: 546 st (71+138+337)
 Total sökt summa: Drygt 200 miljoner
Utfall:
 Totalt antal beviljade projekt: 89 st
- Snitt 280 000 kr = 25 000 kr – 500 000 kr
 Totalt beviljat stöd från Tillväxtverket (Vinnova): 25 milj kr
 Total beräknad omsättning: ca 35 - 40 miljoner
- Inkl kontant privat och offentlig medfinansiering och ideellt arbetad tid
4
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Projektmedel
Mest sökt för, i fallande ordning:
 Motverka arbetslöshet inom grupper som har det svårt på
arbetsmarknaden – genom företagande och/eller nya metoder, ny
samverkan mm. (nästan 200 av 546)
 Finansieringslösningar för samhällsentreprenörer och sociala företag
 Inkubatorer och andra stödstrukturer
 Samhällsentreprenörskap inom Vård & Omsorg, Kulturella & Kreativa
näringar, Gröna näringar mm
Sökande:
• Företag, ideella organisationer, sociala företag, offentlig sektor.
5
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Beviljade projekt, exempel
 Affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag – ofta i nätverk
(Coompanion Dalarna, Gotland och Skaraborg, X-cons, Remakebolaget
mfl)
 Olika finansieringslösningar: Mikrofonder, crowdfunding, social impact
investment.
 Utveckling av metoder och företag för att motverka arbetslöshet t ex: Ulva
Park (Uppsala kommun, SLU, LRF mfl), Kryddor från Rosengård, social
franchising mm.
 Inkubatorer och liknande stödstrukturer för samhällsentreprenörskap och
arbetsintegrerande sociala företag (CSES, LUSIC, MSSP, Mackens
vänner, Dalakuben)
 Tecknad hälsa, Jiddr, Rättviseförmedlingen, Unicum mfl innovativa
lösningar
6
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Lite resultatsiffror
Projekt genomförda under 2013:
 15 nya företag startade
 93 nya jobb skapades
Bygger på de resultat som projekten rapporterade vid slutrapport (inte alla svarat och
inte alla syftat till att skapa företag/jobb).
Exempel:
 Startcentrum Örebro: 2 nya företag – 2 jobb
 Coompanion Dalarna: 9 nya jobb – ca 40 ökad omsättning i medverkande företag
 Adviva 100: 1 företag – 5 jobb för unga funktionsnedsatta
 Xenofilia: 5 jobb för kvinnor med utländsk bakgrund i Rosengård
 Hantverksslussen: 9 jobb för långtidsarbetslösa i Uppsala
 Mikrofonden väst: 4 nya företag – 14 jobb
7
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Vad gör Tillväxtverket mer, några exempel
• Statistik – utvecklingen inom sektorn.
• Mäta och synliggöra effekter/social impact och affärsnytta inom olika
affärsområden.
• Webbplatsen Sofisam.se. Handbok för myndigheter och företag.
• Offentlig upphandling. Ökad kunskap om sociala hänsyn mm.
• Kapitalförsörjning.
• Samverkan – myndigheter och organisationer.
8
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Nordisk kartläggning
Nordiska ministerrådets uppdrag att kartlägga insatser som stöttar
socialt entreprenörskap och social innovation som syftar till att
skapa arbete, vägar till arbetsmarknaden etc.
- Start november 2013 – slutrapport oktober 2014.
Uppdrag:
• Definiera terminologi
• Identifiera vad inom det nordiska samarbetet som kan komplettera det
som pågår inom EU och respektive lang.
• Kartlägga insatser och synliggöra bredd och variation.
• Beskriva men inte värdera insatserna.
• Ge förslag till framtida arbete/insatser.
9
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Tydliga gemensamma nämnare i norden
Många olika begrepp och definitioner men:
 Stark (och engagerad) välfärdsstat
 Starkt inslag av gemenskap/det civila samhället/tredje sektorn
 Deltagarorientering – empowerment
 Fokus på jobb och arbetsträning - men också lokal
sammanhållning och utveckling(fx Skovsgaard Hotel
http://www.skovsgaardhotel.dk/)
Fritt tolkat från Lars Hulgårds presentation i Köpenhamn
10
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Vad har vi kartlagt? (ej heltäckande)
11
SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC
AND REGIONAL GROWTH
Förslag inför framtiden
 Tydliggöra/synliggöra begreppen och dess innebörd i de nordiska länderna
 Sätta tydliga politiska mål för utvecklingen av socialt entreprenörskap/social
innovation.
• Ökad tvärpolitisk samverkan
• Utveckla finansierings- och andra stödstrukturer
• Offentlig upphandling
 Möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan aktörer och företag
 Stärka kunskapsutvecklingen genom forskning och utbildning
 Forskning och utveckling
• Etablera ett gemensamt nordiskt forskningscenter
 Socialt entreprenörskap ingå i utbildningsplanen på relevanta
yrkesutbildningar
12
Download