Sverige och EU-länderna

advertisement
Sverige och EU-länderna
EU och medlemsländerna
Sifferuppgifterna avser
befolkningen i antal
miljoner år 2006
I mars i år var det 50 år sedan
fördraget om den Europeiska
ekonomiska gemenskapen
(EEG) undertecknades i Rom.
Fördraget trädde i kraft den 1
januari 1958. Representanter
då var Belgien, Frankrike, Västtyskland, Italien, Luxemburg
och Nederländerna. I dag har
den Europeiska gemenskapen
(EG) utvecklats till att bli den
Europeiska unionen (EU) med
27 medlemsländer. Ytterligare
tre länder kandiderar för att bli
medlemmar: Kroatien, Makedonien och Turkiet.
Finland
5
Sverige
Estland
1
9
2 Lettland
Danmark
5
Irland
4
3 Litauen
Storbritannien
Nederländerna
60
Belgien
Polen
16
Tyskland1
11
82
0,5
Österrike
Frankrike
63
Italien
11
Tyskland störst och
Malta minst
Slovakien
Störst befolkning i EU har Tyskland med 82 miljoner invånare. Därefter följer Frankrike,
Storbritannien och Italien med
omkring 60 miljoner invånare
vardera. De minsta länderna,
till både yta och befolkning, är
Malta och Luxemburg. Till ytan
är Frankrike störst i EU. Därefter
följer Spanien och Sverige.
Spanien hade den största
befolkningstillväxten år 2005.
Tillväxten skedde främst på
grund av en mycket stor nettoinvandring, den största i EU,
på 640 000 personer.
Befolkningstillväxten var
också stor i Frankrike, Italien
och Storbritannien. Men medan
befolkningstillväxten i Italien
enbart skedde på grund av invandring så berodde tillväxten
i Frankrike framför allt på ett
stort födelseöverskott, EU:s
största. I Storbritannien ökade
befolkningen både till följd av födelseöverskott och invandringsöverskott.
Tyskland hade den största
befolkningsminskningen och
det största födelseunderskottet. Alla EU-länder i tidigare
Östeuropa, med undantag av
Slovakien, hade år 2005 födelseunderskott. Polen, Lettland
och Litauen hade dessutom en
större utvandring än invandring. Sverige hade år 2005
både befolkningstillväxt och
födelseöverskott.
Tjeckien
10
Luxemburg
59
Portugal
38
5
Ungern
8
10
2 Slovenien
Kroatien
4
Rumänien
22
Bulgarien
Spanien
Makedonien
44
8
2
Turkiet
73
Grekland
11
Cypern
Ursprungsmedlemmar 1958
Medlemmar 1973, 1981 och 1986
0,8
Malta
0,4
Medlemmar 1995
Medlemmar 2004 och 2007
Kandidatländer
1) År 1990 återförenas Tyskland och före detta Östtyskland införlivas i EU.
Fruktsamheten i EU
Fruktsamheten i Europa har
sjunkit ända sedan 1970-talet.
Bakom detta ligger ett senarelagt barnafödande och en kraftigt
ökande förvärvsfrekvens bland
kvinnor. I Skandinavien föll den
summerade fruktsamheten först.
Sedan följde Västeuropa, Sydeuropa och Östeuropa efter. I slutet
av 1990-talet hade Sydeuropa
och de nya EU-länderna i det
forna östblocket en lägre fruktsamhetsnivå än Skandinavien
14
och Västeuropa.
Frankrike har den högsta fruktsamheten i Europa och sällar sig
till Skandinavien, Storbritannien
och Irland i fruktsamhetstoppen.
Men i Frankrike, till skillnad mot
i exempelvis Sverige, är det en
tudelning mellan förvärvsarbetande och hemarbetande kvinnor.
Antingen stannar man hemma
och får många barn eller så förvärvsarbetar man och får inga eller
få barn.
Antal födda barn per kvinna år 2005
Högst TFR
Frankrike
Irland
Storbritannien
Finland
Danmark
Sverige
EU25 1,52
Lägst TFR
1,94
1,88
1,80
1,80
1,80
1,77
Polen
Slovakien
Slovenien
Litauen
Tjeckien
Grekland
1,24
1,25
1,26
1,27
1,28
1,28
TFR: Den summerade fruktsamheten (Total Fertility Rate) anger det antal
barn som kvinnor skulle få i genomsnitt om det enskilda årets fruktsamhet i varje ålder skulle gälla i framtiden.
Välfärd Nr 2 2007
Redaktör: Ulrika Arver tfn: 08-506 941 55
Källa: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Många svenska och danska kvinnor
förvärvsarbetar
Spanjorskor och fransyskor
lever längst
Andel sysselsatta år 2006
Kvinnorna i Sverige och Danmark förvärvsarbetar i högst
i åldern 20–64 år, procent
utsträckning i EU; omkring 75
Cypern
procent av samtliga kvinnor i
åldrarna 20–64 år är sysselsatta. Danmark
Nederl.
Även kvinnorna i exempelvis
Irland
Estland, Finland, Lettland och
Storbrit.
Nederländerna arbetar i hög
Sverige
utsträckning. Motsatsen gälMalta
ler i Malta där endast knappt
Spanien
40 procent av kvinnorna är
Tjeckien
sysselsatta.
Grekland
Även männen arbetar i stor
Österrike
omfattning i Danmark och
Estland
Sverige. Men också i Nederländerna, Irland, StorbritanPortugal
nien och Malta är andelen Luxemburg
sysselsatta män stor, över 80
Lettland
procent. Männen på Cypern
Tyskland
arbetar dock i allra högst utFinland
sträckning, 86 procent.
Slovenien
I de nordiska och baltiska
Italien
länderna är skillnaden mellan
Litauen
andelen sysselsatta kvinnor
Slovakien
och män relativt liten. I andra
Frankrike
länder, exempelvis Malta och
Belgien
Grekland är andelen syssel- Rumänien
satta män hög medan kvinnor
Ungern
är sysselsatta i förhållandevis
Bulgarien
liten omfattning.
Polen
Medellivslängden för kvinnor i Spanien och
Frankrike är nästan 84 år. Därefter följer
Italien och Sverige med en medellivslängd
vid födelsen på omkring 83 år. Kortast
livslängd har kvinnorna i Rumänien och
Bulgarien.
Männen i Sverige lever längst av EUmännen. Deras medellivslängd är 78,4 år
jämfört med Litauen och Lettland som har
den lägsta genomsnittliga livslängden för
män. Den är omkring 13 år lägre.
0
EU27 Kvinnor 61
20
40
60
Medellivslängd vid födelsen år
2005, antal år
Kvinnor
Länder med kortast medellivslängd
Litauen
77,4
Ungern
68,6
Lettland
77,4
Rumänien 68,2
Ungern
76,9
Estland
67,3
Bulgarien 76,3
Lettland
65,6
Rumänien 75,4
Litauen
65,4
80 100
Procent
EU25 81,9
EU25 75,8
EU27 Män 77
Sverige har flest fasta telefonlinjer
per invånare
Antal fasta telefonlinjer och antal
I Sverige finns det 72 fasta
mobilabonnemang per 100 invånare
telefonlinjer per 100 invånare,
vilket är mest i EU. Även TyskAntal
land och Danmark har många
Sverige
mobilfasta telefonlinjer. I Östeuropa
Tyskland
telefonär fasta telefonlinjer inte lika
Danmark
abonnem.
vanliga som i Västeuropa.
Frankrike
Antal fasta
Flera östeuropeiska länder
Grekland
telefonlinjer
har i stället många mobilteStorbrit.
lefonabonnemang. I Litauen,
Luxemburg
Tjeckien och Estland har varje
Malta
invånare i genomsnitt minst
Cypern
ett mobilabonnemang. Även
Irland
i Luxemburg, Italien och Portugal är mobilabonnemang
Nederl.
vanliga. I Sverige finns det 93
Belgien
mobilabonnemang per 100
Österrike
invånare.
Spanien
Italien
Slovenien
Portugal
Finland
Ungern
Estland
Lettland
Tjeckien
Polen
Litauen
Slovakien
Antal per 100 inv.
0
Välfärd Nr 2 2007
Män
Länder med längst medellivslängd
Spanien
83,9
Sverige
78,4
Frankrike 83,8
Malta
77,7
Italien
83,2
Italien
77,6
Sverige
82,8
Spanien
77,4
Finland
82,3
Nederl.
77,2
50
100
Många i Östeuropa har
minst gymnasieutbildning
I EU har nästan 70 procent av den
vuxna befolkningen i åldern 25–
64 år gymnasie- eller eftergymnasial utbildning. I Tjeckien, Estland,
Slovakien och Litauen har nästan
90 procent gymnasieutbildning eller högre utbildning. I Portugal och
Malta är motsvarande andel endast
omkring 25 procent. I Sverige är
andelen 84 procent.
Andel som har gymnasieeller högre utbildning år
2005, 25–64 år. Procent
Lägst andel
Högst andel
Malta
Portugal
Spanien
Italien
Grekland
Irland
Belgien
Frankrike
Tjeckien 90
Estland 89
Slovakien 88
Litauen 88
Polen
85
Lettland 85
Sverige 84
Tyskland 83
25
27
49
50
60
65
66
66
EU27 69
150
15
Download