EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.5.2017

advertisement
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 17.5.2017
COM(2017) 242 final
ANNEX 1
BILAGA
till
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET
om översynen av den praktiska tillämpningen av det europeiska enhetliga
upphandlingsdokumentet
SV
SV
Tabell 1. Ikraftträdande av nationell lagstiftning som införlivar direktiven 2014/24/EU och
2014/25/EU – situationen den 5 april 2017
Medlemsstate
r
Belgien
Bulgarien
Tjeckien
Danmark
Tyskland
Estland
Irland
Grekland
Spanien
Frankrike
Kroatien
Italien
Cypern
Lettland
Litauen
Luxemburg
Ungern
Malta
Nederländerna
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Slovenien
Slovakien
Finland
Sverige
Förenade
kungariket
Klassiska
direktivet
2014/24/EU
Försörjningsdirektivet
2014/25/EU
15.4.2016
1.10.2016
1.1.2016
18.4.2016
15.4.2016
1.10.2016
1.1.2016
18.4.2016
5.5.2016
8.8.2016
5.5.2016
8.8.2016
1.4.2016
1.1.2017
19.4.2016
28.4.2016
1.3.2017
1.4.2016
1.1.2017
19.4.2016
23.12.2016
1.4.2017
1.11.2015
28.10.2016
1.7.2016
1.11.2015
28.10.2016
1.7.2016
28.7.2016
28.7.2016
26.5.2016
1.4.2016
18.4.2016
26.5.2016
1.4.2016
18.4.2016
18.4.2016
18.4.2016
2
Tabell 2. Antal unika besökare i januari 2017 på webbplatsen för eESPD-tjänsten i
medlemsstaterna
Medlemsstater
Rumänien
Danmark
Polen
Spanien
Italien
Grekland
Norge
Tyskland
Frankrike
Finland
Sverige
Förenade kungariket
Portugal
Nederländerna
Bulgarien
Kroatien
Slovakien
Ungern
Belgien
Tjeckien
Slovenien
Österrike
Schweiz
Lettland
Irland
Estland
Litauen
Cypern
Luxemburg
Malta
Unika besökare
31561
11217
9049
9444
6425
3858
4147
3427
3107
2959
2327
1945
1221
1231
781
724
633
617
596
543
443
401
286
194
177
91
61
34
29
26
3
Tabell 3. Fördelar och nackdelar rapporterade av medlemsstaterna när det gäller
användningen av det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet
Fördelar
Förväntad minskning av den administrativa bördan
för leverantörerna (inklusive små och medelstora
företag)
Förväntad minskning av den administrativa bördan
för köpare
Mer valuta för pengarna på grund av en öppnare
marknad och större konkurrens
Ökad insyn för leverantörer i fråga om uteslutningsoch urvalskriterier
Ett första steg för att uppnå interoperabilitet för eupphandling inom hela EU
Underlättar det gränsöverskridande deltagandet i
offentliga upphandlingsförfaranden
Standardiserade uteslutnings-och urvalskriterier, i en
uttömmande förteckning
Standardisering av egen försäkran, nationellt och
inom EU
Snabbare utvärderingsprocess, kortare förfarande
Marginell
ytterligare
minskning
av
den
administrativa bördan jämfört med befintliga system
Fördelar när den elektroniska versionen blivit
tillgänglig
Fördelar när den automatiska sammankopplingen
med e-upphandlingsplattformar eller register blivit
tillgänglig
Nackdelar
Formuläret är för komplicerat.
Medlemsstater
Tjeckien,
Grekland,
Kroatien,
Cypern, Irland, Italien, Lettland,
Litauen
Grekland, Irland, Italien, Litauen
Italien
Belgien
Portugal
Belgien, Finland
Cypern, Finland, Portugal
Sverige
Belgien, Finland, Litauen, Rumänien
Spanien, Nederländerna
Bulgarien, Ungern, Irland, Finland
Finland, Slovakien
Medlemsstater
Österrike,
Tyskland,
Spanien,
Finland, Polen
Formuläret är för långt.
Österrike, Tyskland, Spanien
Ökad administrativ börda för ekonomiska aktörer
Österrike, Danmark, Spanien, Polen
Ökad administrativ börda för behöriga myndigheter
Österrike, Danmark, Finland, Spanien
Pappersformulären är ett problem, men en Ungern
elektronisk version kan göra saken bättre.
Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet är Österrike, Tyskland, Spanien, Finland
ett steg bakåt jämfört med den egna försäkran som
var i bruk före dess introduktion.
Enklare för ekonomiska aktörer att tillhandahålla alla Spanien, Polen
styrkande handlingar från början.
Formuläret är alltför oflexibelt
Danmark
Problem i en inledande fas för köpare och Grekland
leverantörer
Används inte av majoriteten av aktörerna, få Tyskland, Spanien
leverantörer godkänner det
Om
det
europeiska
enhetliga Malta
4
upphandlingsdokumentet inte kan återanvändas för
andra förfaranden, är det svårt att övertyga berörda
aktörer om att använda det.
5
Download