Regiondagar 2013-10

advertisement
Ett Sverige i förändring:
betydelsen av social
sammanhållning
Jesper Strömbäck
2013-10-10
Corestad
AB
”Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp” Tage Danielsson Corestad
AB
Framtidskommissionens uppdrag
•  Identifiera olika framtida utmaningar som Sverige står inför,
med sikte på 2020 och 2050
•  Fyra prioriterade områden:
• 
• 
• 
• 
Den demografiska utvecklingen
Hållbar utveckling och tillväxt
Integration, jämställdhet och demokrati
Den sociala sammanhållningen
•  Slutrapport: Svenska Framtidsutmaningar (DS 2013:19)
Corestad
AB
Den svårfångade sociala sammanhållningen
•  Vad är social sammanhållning?
•  Den objektiva sociala sammanhållningen
•  Den subjektiva sociala sammanhållningen
•  Social sammanhållning som det kitt som håller ihop ett
samhälle och främjar en känsla av gemenskap.
Corestad
AB
Social sammanhållning: definition
Ett samhälle som präglas av social sammanhållning är ett
samhälle där människor känner gemenskap och tillit till
varandra, där de upplevda avstånden och konflikterna mellan
grupperna är små, där toleransen för olikheter är stor, och där
det finns en stark känsla av tillhörighet, delad identitet och att
man delar ett gemensamt öde.
Källa: Svenska framtidsutmaningar
Corestad
AB
Malta
Finland
Danmark
Slovenien
Sverige
Tyskland
Estland
Cypern
Litauen
Slovakien
Luxemburg
Rumänien
Spanien
Lettland
Nederländerna
Polen
Irland
Grekland
Belgien
Storbritannien
Italien
Ungern
Frankrike
Portugal
Österrike
Bulgarien
Tjeckien
Andel som känner sig utanför samhället
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Källa: Europeiska kommissionen, 2010
Corestad
AB
Danmark
Nederländerna
Cypern
Finland
Sverige
Portugal
Irland
Bulgarien
Storbritannien
Österrike
Spanien
Italien
Luxemburg
Belgien
Polen
Malta
Lettland
Rumänien
Tyskland
Estland
Slovakien
Grekland
Tjeckien
Frankrike
Slovenien
Litauen
Ungern
Uppfattade spänningar mellan fattiga och rika
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Källa: Europeiska kommissionen, 2010
Corestad
AB
Danmark
Sverige
Cypern
Bulgarien
Finland
Irland
Nederländerna
Storbritannien
Lettland
Österrike
Belgien
Polen
Portugal
Italien
Estland
Luxemburg
Malta
Litauen
Spanien
Tjeckien
Rumänien
Slovakien
Tyskland
Slovenien
Grekland
Frankrike
Ungern
Uppfattade spänningar mellan chefer och
anställda
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Källa: Europeiska kommissionen, 2010
Corestad
AB
Litauen
Bulgarien
Lettland
Estland
Polen
Portugal
Rumänien
Irland
Luxemburg
Tyskland
Spanien
Slovenien
Grekland
Finland
Cypern
Storbritannien
Sverige
Österrike
Frankrike
Belgien
Italien
Nederländerna
Slovakien
Tjeckien
Danmark
Malta
Ungern
Uppfattade spänningar mellan etniska
grupper
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Källa: Europeiska kommissionen, 2010
Corestad
AB
Källa: Europeiska kommissionen, 2012
Sverige
Nederländerna
Spanien
Portugal
Finland
Danmark
Luxemburg
Tyskland
Grekland
Italien
Polen
EU 27
Litauen
Slovenien
Storbritannien
Rumänien
Bulgarien
Frankrike
Irland
Slovakien
Tjeckien
Belgien
Österrike
Malta
Estland
Cypern
Ungern
Lettland
Synen på immigranters rättigheter
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Corestad
AB
Lettland
Cypern
Tjeckien
Ungern
Malta
Grekland
Slovakien
Bulgarien
Estland
Slovenien
Litauen
Belgien
Österrike
Italien
Rumänien
Frankrike
EU 27
Spanien
Irland
Storbritannien
Polen
Tyskland
Danmark
Portugal
Finland
Nederländerna
Luxemburg
Sverige
Immigrationen berikar det egna landet
ekonomiskt och socialt
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Källa: Europeiska kommissionen, 2012
Corestad
AB
Sverige
Rumänien
Malta
Nederländerna
Bulgarien
Irland
Grekland
Polen
Portugal
Spanien
Ungern
Storbritannien
Litauen
Estland
Finland
Italien
Frankrike
Cypern
EU 27
Danmark
Belgien
Lettland
Slovakien
Tjeckien
Luxemburg
Österrike
Tyskland
Slovenien
Beror integrationsproblemen på immigranterna
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Källa: Europeiska kommissionen, 2012
Corestad
AB
Tolerans gentemot olika grupper
90%
Sverige
80%
Världen
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Personer med aids
Homosexuella
Invandrare
Annan religion
Annan etnicitet
Alkoholmissbrukare Narkotikamissbrukare
Corestad
AB
Källa: World Values Survey/European Values Survey
Chile
Portugal
Grekland
Ungern
Luxemburg
Tjeckien
Turkiet
Italien
Slovenien
Estland
Norge
Nederländerna
Polen
Australien
Frankrike
Japan
OECD
Belgien
Irland
Israel
Storbritannien
Mexico
Spanien
Tyskland
Korea
Schweiz
USA
Island
Österrike
Kina
Finland
Sverige
Danmark
Kanada
Nya Zeeland
Slovakien
Andel som känner sig trygg i offentliga miljöer
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Källa: OECD, 2011
Corestad
AB
Turkiet
Chile
Slovakien
Mexico
Israel
Portugal
Ungern
Grekland
Slovenien
Frankrike
Polen
Tjeckien
Korea
Estland
Spanien
Belgien
Österrike
Tyskland
Irland
Japan
USA
Storbritannien
Australien
Nya Zeeland
Schweiz
Nederländerna
Finland
Sverige
Norge
Danmark
Den sociala tilliten inom OECD
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Källa: European Values Survey/World Values Survey
Corestad
AB
Samband inkomstspridning och tillit
90%
Danmark
Sverige
80%
Norge
Finland
Nederländerna
Andel med hög tillit
Schweiz
70%
Belgien
Storbritannien
Nya Zeeland
Australien
Spanien
Tyskland Japan
Frankrike
Irland
Tjeckien
Ungern
Korea
Slovakien
Grekland
Österrike
60%
50%
40%
USA
Polen
Portugal
30%
20%
0,20
Turkiet
0,25
0,30
0,35
0,40
Gini-koefficient, mitten av 2000-talet
Källa: OECD, 2011.
0,45
Mexico
0,50
Corestad
AB
Samband välstånd och tillit
30 000
Nederländerna
Schweiz
Storbritannien
Medianinkomst, mitten av 2000-talet
USA
25 000
20 000
Grekland
Norge
Österrike
Danmark
Australien
Irland
Finland
Belgien
Tyskland
Frankrike
Sverige
Japan
Korea
Nya
Zeeland
Spanien
15 000
Portugal
10 000
Tjeckien
Ungern
Slovakien
Polen
5 000
Turkiet
Mexico
0
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Andel med hög tillit
Källa: OECD, 2011.
70%
80%
90%
Corestad
AB
Olika modeller för social sammanhållning
•  Den nordiska modellen:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Stark tilltro till jämlikhet och solidaritet
Förhållandevis små inkomstskillnader
Hög social rörlighet
Universella välfärdssystem
Solidariskt organiserad arbetsmarknad
Hög social tillit
Aktivt och starkt civilt samhälle
Stor individuell frihet
•  Den svenska statsindividualismen
•  En allians mellan stat och individ som frigjort individen från
beroendet av familjen och civilsamhällelig välgörenhet och
garanterat individuell autonomi på jämlikhetens grund.
Corestad
AB
Den globala värderingskartan
Corestad
AB
Varför är social sammanhållning viktigt?
•  Social sammanhållning är viktig för att samhället ska hålla
ihop och inte falla isär i olika ”vi och dom” – trots olikheter,
heterogenitet och tendensen att söka sig till likar.
•  Social sammanhållning bidrar till ökad förmåga att arbeta
tillsammans för att nå gemensamma mål.
•  Social sammanhållning är viktig för att minska korruption
och fusk, kriminalitet, skadegörelse och otrygghet.
•  Social sammanhållning bidrar till ökad livskvalitet.
•  Social sammanhållning minskar transaktionskostnaderna.
•  Social sammanhållning bidrar till ökad kreativitet.
•  Social sammanhållning bidrar till ökad tillväxt.
•  Ju snabbare och mer dramatiska förändringarna i samhället
är, desto större blir behovet av social sammanhållning
Corestad
AB
Den sociala sammanhållningens gränser
•  All social sammanhållning inte lika viktig och av godo.
•  För mycket och för stark social sammanhållning kan bli
kvävande och likriktande.
•  Den typ av social sammanhållning som behövs är den
”tunna” snarare än den ”täta” sociala sammanhållningen.
•  Den sociala tillit som främst behövs är den överbryggande,
generaliserade tilliten snarare än den partikulära tilliten.
•  Den sociala sammanhållning som behövs, nu och i
framtiden, behöver ta sin utgångspunkt i den svenska
erfarenheten och statsindividualismen.
Corestad
AB
Framtida utmaningar för sammanhållningen
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Ökad inkomstojämlikhet
Ökad mångfald
Ökad individualisering och heterogenitet
Ökade skillnader mellan skolor
Ökade skillnader i medieanvändning
Ökade skillnader mellan stad och land
Bristande kontakter mellan grupper
Rumslig och mental segregation
Försvagningen av gemensamma symboler och erfarenheter
Corestad
AB
Slutsatser
•  Den sociala sammanhållningen i Sverige idag är överlag
stark – och starkare än vad debatten kan ge sken av.
•  Samtidigt väntar stora utmaningar.
•  Den sociala sammanhållningen är av avgörande betydelse
för hur samhället fungerar – men kan aldrig tas för given!
•  Ett samhälle som präglas av social sammanhållning är ett
samhälle där människor känner gemenskap och tillit till
varandra, där de upplevda avstånden och konflikterna
mellan grupperna är små, där toleransen för olikheter är
stor, och där det finns en stark känsla av tillhörighet, delad
identitet och att man delar ett gemensamt öde.
Corestad
AB
Download