DOC - Europa.eu

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
PRESSMEDDELANDE
Bryssel den 21 mars 2013
Mindre pengar till utbildning i flera EU-länder
Investeringarna i utbildning har sjunkit i åtta av de 25 medlemsländer som ingått i EUkommissionens undersökning om krisens effekter på utbildningsbudgetarna sedan 2010. I
Grekland, Ungern1, Italien2, Litauen och Portugal har utbildningsbudgeten skurits ned med
5 % och i Estland, Polen3, Spanien och Storbritannien (Skottland) har nedskärningarna
varit 1−5 %. Fem EU-länder ökade dock investeringarna i utbildning med mer än 1 %:
Sverige, Österrike, Danmark, Luxemburg och Malta. Samma gäller för den tyskspråkiga
delen av Belgien. Tyskland och Nederländerna har inte lämnat uppgifter för perioden efter
2010.
I andra medlemsländer varierar trenden, då vissa ökar sin utbildningsbudget ett år för att
sedan minska den följande år eller tvärtom. Belgien (franskspråkiga gemenskapen),
Cypern, Lettland, Finland, Frankrike, Irland, Slovenien, Storbritannien (Wales) samt den
blivande medlemsstaten Kroatien ökade sin utbildningsbudget under 2010−2011, men
minskade den sedan under 2011−2012. Motsatsen skedde i Bulgarien, Tjeckien,
Rumänien och Slovakien, där utbildningsbudgeten skars ned under 2010−2011, men
ökades under den efterföljande perioden. Belgiens flamländska gemenskap bibehöll
samma utbildningsbudget under de två åren.
− Det är svåra tider för medlemsländernas ekonomi, men vi måste satsa på utbildning och
fortbildning, eftersom det är nyckeln till framtiden för våra ungdomar och till en långsiktigt
hållbar ekonomisk återhämtning. Om EU-länderna inte investerar för att modernisera
utbildning och kompetensutveckling kommer vi att halka efter våra globala konkurrenter
och få svårare att lösa problemet med ungdomsarbetslösheten, säger Androulla Vassiliou,
EU:s kommissionär för utbildning och ungdomsfrågor.
I undersökningen granskades hur utbildning på alla nivåer, från förskola till högre studier,
finansieras i 35 nationella och regionala utbildningssystem. Undersökningen visar att
lärarnas löner och tillägg sänktes eller frystes i elva länder (Bulgarien, Kroatien, Estland,
Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Portugal och Spanien) under 2011 och
2012. Lärarlönerna utgör mer än 70 % av utbildningsbudgetarna.
Nedskärningarna har också lett till att antalet lärare har minskat i tio EU-länder
(Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Portugal, Rumänien och
Storbritannien). Förutom krisen bidrog också det minskade antalet elever till
nedskärningarna bland personalen. Som ljuspunkt kan noteras att investeringarna i
lärares utbildning och fortbildning har ökat i 18 europeiska länder — en viktig utveckling
med tanke på sambandet mellan undervisningskvalitet och elevers resultat.
Informationen om Ungern avser 2011 jämfört med 2010.
Italiens utbildningsbudget minskade med 1−5 % under 2011 jämfört med 2010 och
med mer än 5 % under 2012 jämfört med 2011.
3
Informationen om Polen avser 2011 jämfört med 2010.
1
2
IP/13/261
Det statliga ekonomiska stödet för elever och studenter, till exempel bidrag, lån och
familjebidrag, förblev oförändrat under 2011 och 2012 i de flesta länderna. Åtta
medlemsländer (Österrike, Tyskland, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg och
Portugal) erbjuder särskilt ekonomiskt stöd till arbetslösa eller lågutbildade för att de ska
få möjlighet till fort- eller vidareutbildning. Oftast matchas dessa investeringar av
Europeiska socialfonden.
Bakgrund
Undersökningen om krisens effekter på finansieringen av utbildning i Europa (Funding of
Education in Europe: The Impact of the Economic Crisis) inriktar sig på:





Den ekonomiska bakgrunden
Hur offentlig finansiering av och nationella budgetar för utbildning utvecklas
Trender som gäller finansiering av personal (löner och tillägg)
Nationella budgetar för utbildningsinfrastruktur och stödstrukturer
De senaste trenderna vad gäller finansiering av och ändringar i den nationella
politiken om ekonomiskt stöd till elever och studenter
Undersökningen har förutom i Sverige genomförts i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark,
Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
Tyskland och Nederländerna har inte lämnat uppgifter för perioden 2010−2012. När det
gäller Storbritannien finns uppgifter att tillgå för Skottland och Wales men inte för England
och Nordirland.
Eurydice
Undersökningen har genomförts för kommissionens räkning av Eurydice-nätverket, som
består av 40 nationella enheter i 36 länder (EU:s 27 medlemsländer, Eftaländerna
Schweiz, Liechtenstein, Norge och Island samt Turkiet, Kroatien, Serbien, Montenegro och
f.d.
jugoslaviska
republiken
Makedonien).
Eurydice-nätverket
samordnas
av
Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA).
Ytterligare information
Undersökningen finns att läsa på engelska på Eurydice hemsida.
EU-kommissionens webbplats om utbildning (på engelska)
Androulla Vassilious webbplats (på engelska)
Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU
Kontaktpersoner:
Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)
Dina Avraam (+32 2 295 96 67)
2
Bilaga
Figur 1: Budgetförändringar 2010-2012, alla utbildningsnivåer4
2011 jämfört med 2010
2012 jämfört med 2011
Ökning eller minskning under 1 %
Ökning med mer än 5 %
Ökning mellan 1 och 5 %
Minskning med mer än 5 %
Minskning mellan 1 och 5 %
Inga uppgifter tillgängliga
Källa: Eurydice
Figur 2: Löneutveckling i absoluta tal för lärare och skolledare i den offentliga
sektorn, 2010-2012
2011 jämfört med 2010
Ökning p.g.a. lönereform
Frysta löner
2012 jämfört med 2011
Ökning p.g.a. särskild justering för lärare
Minskning
Bara levnadskostnadsjustering
Inga uppgifter tillgängliga
Källa: Eurydice
. Uppgifterna i figur 1 anges i fasta priser som tar hänsyn till skillnader i
inflationstakten.
4
3
Figur 3: Totala offentliga utgifter för utbildning under perioden 2000-2010
Förklaring: X-axeln = referensår 2000−2010
Y-axeln = relativ procentuell ökning, år 2000 = 100
":" = inga uppgifter
Källa: Eurostat, nationalräkenskapsstatistik (uppgifter från november 2012).
4
Download