Termorör - isoterm

advertisement
Underhåll och drift
Datum: 22.10.2012
Produktgrupp:
Termorör
Tillverkaren:
Isoterm AS, Frya Industriområde, 2630 Ringebu, Norge
Tel.: +47 99 48 14 00 Fax.: +47 99 48 14 01
www.isoterm.no
[email protected]
Godkännande:
NEMKO
BYGGFORSK
NEMKO
SEMKO
Sidor 1 av 2
INSTA cert. 3011 – PE trykkrør
Sertifikat 0025
P05204665
814585 (ägare Tyco Thermal Controls Nordic AB)
VDE
Certificate No. 40016207 (ägare rgr-electric GmbH)
Användningsområde: Termorör användas för transport av kallt vatten i preliminära installationer.
Produkten levereras i fasta längder, se tabell nedan.
Dim.
RSK nr. Kabeltyp
Längd
Säkring(2)
20/45 mm
20/45 mm
20/45 mm
20/45 mm
240 51 61
240 51 62
240 51 63
240 51 64
10 W/m(1)
10 W/m(1)
10 W/m(1)
10 W/m(1)
15 m
25 m
45 m
70 m
10 A
10 A
10 A
10 A
(1)Effekt
vid +5 °C omgivningstemperatur monterat på ett metallrör och specificerad säkring av
typ C enligt EN 60898(2).
Tekniska data:
Medierör
Ytterrör
ø20mm PE80 SDR11 PN12,5
ø45mm PEHD korrugerat, blå
Densitet ≥ 941 kg/m³
Aluminiumfolie, förstärkt med PETP
Självbegränsande värmekabel 10 W/m,
1,5 m Gummikabel med stickpropp (PVC)
Material isolation
Andra material
Konstruktion värmekabel
Kabeltyp:
Ledare:
Resistansmaterial:
Isolering:
Skärm:
Mantel:
Dimension:
ETL – 10 W/m
2 st. ledare:
0,77 mm² Cu
Självreglerande, halvledande
plastmaterial
Polyetylbaserad
Flätning med förtennad koppartråd
Fluorpolymer - Svart
8,5 x 5,8 mm
Tekniska data värmekabel ETL – 10 W/m
Bastyp enligt
Provad och godkänd av
Märkspänning
Driftsspänning
Max. konst. driftstemperatur
Min. förläggningstemperatur
Min. böjningsradie
Uteffekt
60 CM enl. SS4242401
SEMKO 8924014
440 V
230 V
+65 °C
-30 °C
35 mm
10 W/m vid +5 °C
(på metallrör)
OBS! För Termorör gäller effekt enligt linje C.
Värmekabeln ger ca 7 W/m vid +5 °C omgivningstemperatur.
Underhåll och drift
Säkerhet:
Datum: 22.10.2012
Sidor 2 av 2
Helsorisk
Produkterna är inte klassificerad som farlig vid
normal användning.
Brandrisk
PE är ett brännbart material. Flampunkt 380 °C.
PVC är brännbart, men självslocknande. Flampunkt
360 °C. Organiska förbränningsprodukter och
syraångor t.ex. CO, CO2, H2O och HCL (saltsyra)
kommer att uppstå under brand och eventuell
förbränning av PVC.
Ingen verklig risk vid normal användning.
Helsorisk vid brand
Brandgaser av PE och PVC innehåller CO, som är
luktfri och har både akuta och toxiska effekter.
HCL som förbränningsprodukt av PVC är giftiga.
Symptomen omfattar yrsel, trötthet, illamående,
kvalm och oregelbunden andning.
Förste hjälp
Om ovanstående symptom, säkerställa frisk luft och
kontakta läkare.
Lagring:
Rör ska förvaras buntas ihop som rulle, lagerytan måste inte innehåller vassa
stenar/kanter eftersom det kan skada rören under lagring. Lagring måste
utföras så att deformation av rörändarna undviks. När rörrullarna kommer att
lagras stående, skall det genomföras åtgärder för att säkerställa att de inte kan
falla och orsaker skador på personer eller utrustning.
Rörrullarna kan lagras utomhus, men undvik långvarig lagring
(> 2 år) i direkt solljus.
Isotermrör ska alltid förseglas med lock i bägge ändarna för att förhindra att
vatten och smuts kommer in mellan tryck- och ytterrör under transport- och
lagringsperioden.
Montage:
Produkten levereras färdigt ändavslutet med rörkopplingar och stickpropp.
1,5 m fabrikmonterad gummikabel med stickpropp tillslutas jordad kontakt
med jordfelsbrytare, max. 30 mA. Minimum 10 A säkring, typ C.
NB! Rör och kabel måste inte kapas eller inkopplas permanent. Vid behov
för anpassning har Isoterm andra rörtyper för detta. Kontakta Isoterm AB!
Drift:
Värmekabeln ska kopplas in vid behov av upptining och vid extremt kalla
perioder.
Underhåll:
Produkten kräver ingen speciellt underhåll. Om produkten är skadad, använda
endast Isoterms utrustning (t.ex. reparationssats). Arbeta måste utföras av
auktoriserad personal.
Återvinning:
Produkten måste delas upp i sina beståndsdelar.
PE kan återvinnas, men Isoterm återvinner bara sitt eget avfall.
Värmekabel kan returneras för återvinning till Isoterm AB.
Spel och avfall:
Förutom värmekabeln kan övriga brännas i godkänt förbränningsugn för
energiåtervinning.
Download