Anvisningar - Apelstens Samfällighetsförening

advertisement
Apelsten Samfällighetsförening 131102/ Styrelsen
Skötselplan för Rävö fritidsområde
Anvisningar
I början av 1970-talet fastställde länsstyrelsen i Bohuslän tillsammans med Strömstad kommun
en byggnadsplan för Rävö fritidsområde. I byggnadsplanen står bl.a. följande:
Med stöd av 110§ fjärde stycket byggnadslagen meddelar länsstyrelsen /.../ förbud att utan
byggnadsnämndens tillstånd företaga trädfällning inom byggnadsplaneområdet i vidare mån än
vad som erfordras för uppförande av byggnad och byggande av vägar i enlighet med planen
Det har alltså fram till 2012 varit förbjudet att fälla träd på våra gemensamt ägda skogsområden.
Styrelsen har under året tillsammans med Jordabyrån i Karlstad upprättat en skötselplan och
hos Strömstad kommun ansökt om marklov. Föreningen har erhållit marklov vilket betyder att
vi i fortsättningen själva ansvarar för skötseln på gemensamt ägda ytor. Vi kan konstatera att
skogen på vissa områden blivit tät och ungskog och sly brett ut sig i oönskad omfattning. Vi
måste nu gemensamt ta ansvar för skötsel och försköning av Rävö fritidsområde.
Användning av skötselplanen
Som det står i den aktuella skötselplanen tar "denna sikte på att i huvudsak bevara skogen men
sköta den på ett sådant sätt att den blir vacker natur samtidigt som störande inslag elimineras".
Områdets gemensamma skogsytor har indelats i avdelningar (bestånd) som försetts med en
typbeteckning och i vissa fall ett kortfattat skötselråd.
Beståndstyp
Skötselråd
Ängsmark
Gräsklippning och avverkning inväxande slyskog. Avverkning av
störande kantträd
Siktbestånd
Gallring till förband (avstånd mellan träd) 7-10 m för att möjliggöra
havsutsikt och sikt från stigar upp mot bergshöjder. Slyavverkning.
Produktionsbestånd
Normal skogsskötsel (gallring) intill dess beståndet består av
timmerskog med 10-15 m förband (avstånd mellan träd).
Bergsbestånd
Fri utveckling d v s inga åtgärder utom avverkning av riskträd
(vindfällen och sjuka träd). Upparbetning av de avverkade träden.
Naturbestånd
Fri utveckling d v s inga åtgärder utom avverkning av riskträd,
Normalt ingen upparbetning av de avverkade träden.
Parkbestånd
Gallring av företrädesvis barrträd med målet att skapa ett
parkliknande lövträdsbestånd med förbandet 7-10 m (avstånd
mellan träd).
Grannbestånd
Småområden mellan tomter som får avverkas fritt efter
överenskommelse mellan grannarna. I de flesta fall ej åsatta
beståndsnummer. Skulle olika meningar råda skall samfällighetens
styrelse utgöra skiljenämnd där styrelsemedlem, som är part i
tvisten, företräds av suppleant.
Övrigt
Utan avseende på ovanstående skall i alla typer av bestånd riskträd
avverkas och upparbetas (se dock ”Naturskog” ovan)
Av skötselplanen, som finns på föreningens hemsida: www.apelsten.info och uppsatt på
anslagstavlan vid fotbollsplanen, framgår vilka områden som är av respektive beståndstyp.
Tillvägagångssätt - avverkning i och skötsel av
bestånden
Nedanstående text beskriver processen hur föreningen skall gå till väga för att tillgodose
samtliga fastighetsägares intresse att bevara och sköta de gemensamma
skogsbestånden.
- Intressegrupper, som kan variera i storlek, bildas för ett avgränsat bestånd med en
kontaktperson/områdesledare som ansvarig. Denne ansvarar för att alla fastighetsägare
som berörs erhåller information om avverkning och skötsel av beståndet samt för
kommunikation med föreningens styrelse. Det är speciellt viktigt att ansvaret är
tydliggjort när det finns risk att träd kan falla ner på annan fastighet än där
avverkningen sker.
- Intressegruppen markerar ut ett bestånd eller del av ett bestånd som skall röjas och
gör av tillgänglighets skäl en enklare slyröjning samt upprättar en tidsplan för arbetet.
- Kontaktpersonen/områdesledaren meddelar skriftligt styrelsen tidsplanen och vilka
åtgärder som föreslås.
- Datum bestäms för utsättning. Samtliga berörda underrättas om tid och plats.
Utsättning markeras med rep längs beståndsgränsen. Plastband sätts upp på träd som
skall sparas. Utsättningen genomförs initialt av intressegruppen. Därefter kan enskilda
fastighetsägare markera träd som skall behållas. Enskild medlem skall kunna se
området från sin tomt för att få delta i utsättningen.
- Efter det att styrelsen erhållit nödvändig information och gett sitt medgivande kan
avverkningen ske. Styrelsen kan delegera ansvar för hela arbetet till
kontaktperson/områdesledare.
- Avverkning betalas av intressegruppen. I de fall extern entreprenör måste anlitas skall
arbetet uppföras i föreningens projektplan och nödvändiga medel avsättas av styrelsen.
Avtal med extern entreprenör tecknas av föreningens styrelse/ordförande.
- Röjningen/avverkningen görs företrädesvis på vintern. Ris och avfall måste
ovillkorligen köras bort till den gemensamma avfallsplatsen. Gällande arbetsmiljöregler
för avverkning skall beaktas.
- Kontaktpersonen rapporterar till styrelsen när röjningen/avverkningen är klar.
- Dokumentation av arbetet sker fortlöpande och arkiveras.
- Efter utfört arbetet besiktigas beståndet av styrelsen eller av styrelsen utsedd person.
- Reparation av eventuella skador på vägar genomförs skyndsamt.
- För fortsatt röjning av beståndet ansvarar intressegruppen.
Anvisningar skall vara föremål för årlig revidering i samband föreningens årsmöte.
Rävö Samfällighetsförening/Styrelsen
Rävö 131102
Per Fremstad
ordförande
Download