hälsa och säkerhet

advertisement
MULLSJÖ KOMMUN
–132–
ÖVERSIKTSPLAN 2000
Brandförsvaret är en av hörnstenarna när det gäller hälsa och säkerhet. Andra hörnstenar är sjukvård
och polisväsende.
HÄLSA OCH SÄKERHET
HUR SER DET UT?
I kommunen finns en vårdcentral i Mullsjö tätort. Lokalerna är relativt nybyggda och inga
större förändringar förväntas.
Folkhälsoarbetet i kommunen samordnas genom ett folkhälsoråd där även de
brottsförebyggande frågorna ingår. Syftet med folkhälsorådet är att medverka till en hållbar
samhällsutveckling och främja en god hälsa för kommuninvånarna. Det övergripande
långsiktiga målet är att uppnå jämlikhet i hälsa, oavsett kön, ålder och socialgrupp.
Ett övergripande mål för samhällsplaneringen är att skapa goda och säkra miljöer för alla
medborgare. Samhället bör också vara robust (motståndskraftigt) mot yttre och inre
påfrestningar. I ett robust samhälle hushållar man med naturresurserna. Man ger alla
NÄRHETENS, SMÅSKALIGHETENS OCH VALFRIHETENS KOMMUN
MULLSJÖ KOMMUN
–133–
ÖVERSIKTSPLAN 2000
medborgare möjlighet att medverka i samhällets förvaltning och utveckling och skapar en
bebyggd miljö som är anpassad till människan och naturen.
Riskerna i den yttre miljön har ökat samtidigt som samhället har blivit sårbarare. Detta
beror till stor del på den snabba tekniska utvecklingen. En följd av denna utveckling är att
hälsa och säkerhet har lyfts fram som centrala begrepp i Plan- och bygglagen likaväl som i
Miljöbalken. EU:s ministerråd har 1999 tagit fram ett direktiv som skall förhindra eller
åtminstone begränsa allvarliga olyckor där explosiva och giftiga ämnen ingår (Seveso II –
direktivet). Följande riskområden bör särskilt beaktas i kommunens planering:
• Brand- och explosionsrisker
• Risker med giftiga kemikalier
• Naturrisker
• Risker med energi
• Trafikrisker
• Olägenheter i övrigt till följd av en skadehändelse
I en planeringsprocess kan åtgärderna för att minska olycksrisken vara överväganden om
lämplig lokalisering samt angivande av skyddsavstånd.
Kommunen har 1993 upprättat en riskanalys för Mullsjö kommun innebärande att befintliga
riskkällor identifierats och värderats. Riskanalys är en form av sammanvägning mellan hur
allvarliga konsekvenser en skadehändelse kan medföra och hur sannolik denna händelse är.
Riskanalysen har avgränsats att endast behandla stora riskkällor som skulle kunna medföra
omfattande skada på människor, miljö och egendom.
Riskanalysen anger en klorolycka i centrala Mullsjö (järnvägen) samt en tankbilsexplosion
vid Statoil som de två värsta tänkbara olyckorna.
Av riskanalysen kan man bland annat utläsa att kommunens resurser för insatser vid stora
olyckor är otillräckliga. Det erfordras hjälp från andra kommuner i sådana situationer.
Riksväg 47/48 är rekommenderad väg för transport av farligt gods genom kommunen. Vi
vet dessutom att det fraktas farligt gods på järnvägen genom Mullsjö och Sandhems
tätorter, samt på länsväg 185.
Kommunens dricksvattentäkt (huvudvattentäkt) är belägen intill järnvägen i Fisket strax
öster om Mullsjö tätort. Kommunens reservvattentäkt ligger intill huvudvattentäkten upp
mot Torestorp. Eventuella skyddsåtgärder bör vidtagas för att säkra vattenförsörjningen i
händelse av en olycka på järnvägen med farlig last inblandad. Reservvattentäkten bör ges
en annan placering.
Buller i samhället håller på att bli ett folkhälsoproblem. Undersökningar har visat att
människor i bullerstörda områden löper större risk att få hälsoproblem. I ”Skaraborgsenkäten” framgår det att få Mullsjöbor upplever bullerproblem. Bullerstörningar från tågoch vägtrafiken förekommer framför allt i Sandhems och Mullsjö tätorter. En del
fritidsaktiviteter såsom musik med hög volym, snötillverkning, båttrafik, motorsport och
skytte kan orsaka bullerstörningar. Det är svårt att beräkna antalet bullerstörda eftersom
den subjektiva upplevelsen av ljud varierar beroende på inställningen till ljudkällan. En
annan utredning, som Vägverket gjort, gäller tysta områden. Utredningen pekade på flera
stora områden i Mullsjö kommun som kan betecknas som tysta. Tysta områden är i dagens
samhälle en resurs att värna om.
NÄRHETENS, SMÅSKALIGHETENS OCH VALFRIHETENS KOMMUN
MULLSJÖ KOMMUN
–134–
ÖVERSIKTSPLAN 2000
Riktvärden för industribuller, ljudnivå utomhus i dBA:
Industribuller, externt
Ekvivalent
Ekvivalent
(SNV RR 1978:5)
kl 07-18
kl 18-22
Arbetslokal, ej bullr verks 60
55
50
45
Bostäder m m
40
35
Fritidsbebyggelse
Ekvivalent
kl 22-07
50
40
35
Momentana
ljud kl 22-07
55
50
Riktvärden för trafikbuller vid bostäder i dBA:
Trafikbuller
Inomhus
Inomhus
(Infrastr. prop. 1996/97:53) ekvivalent
maximalt
nattetid
30
45
Vägtrafikbuller
Buller från järnvägstrafik
Utomhus
ekvivalent
(vid fasad)
55
60
Utomhus,
uteplats i ansl
till bostad
70 maximal
55 ekvivivalent
Strålningen från radongas orsakar enligt SSI ca 500 dödsfall per år. Radongas förekommer i
mark, byggnader och grundvatten. Förekomsten av markradon inom kommunen är dåligt
utredd. Ett drygt hundratal radonmätningar har utförts i inomhusluft. På senare tid har
radon i dricksvatten uppmärksammats. Endast omkring 10 brunnar har kontrollerats med
syftet att mäta radon. Två låg över gränsvärdet.
Olycksfall orsakar stort lidande för den enskilde och stora kostnader för samhället. Mullsjö
kommun har antagit ett program och bedriver ett olycksfallsförebyggande arbete. Olycksfall
i trafiken är ett stort problem för våra ”mjuka” trafikanter. Det är oftast barn och äldre som
råkar illa ut i vår trafikmiljö.
Områden där rasrisk kan förekomma är få i kommunen. I anslutning till de branta dalarna
utmed Tidan och Stråken kan det förekomma små ras. Någon bebyggelse förekommer inte
i dessa branter.
HUR VERKAR DET BLI?
I folkhälsoarbetet för kommunen har Folkhälsorådet lagt upp en åtgärdsplan för 2000talet där lokalt brottsförebyggande arbete, barn och ungdomars hälsa, äldres hälsa, hälsa
på arbetsplatsen och skadeprevention prioriteras.
Den allt snabbare tekniska utvecklingen kommer sannolikt för Mullsjö kommuns
vidkommande innebära att den riskanalys som kommunen upprättade 1993 behöver
uppdateras. Den kommande uppdateringen bör även analysera hur robust och
motståndskraftigt samhället är.
För att minska antalet skadade i trafikmiljön bör en trafikmiljöplan upprättas för
kommunen. Denna skulle kunna fungera som en programförklaring för kommunen i det
framtida arbetet med att göra Mullsjö trafiksäkrare.
Ett utvecklande av bland annat länsväg 185 till ”Inlandsvägen” kommer att i större
utsträckning än i dag aktualisera en bedömning av eventuella risker längs denna väg samt
åtgärder för att förhindra att framför allt Stråken förorenas.
NÄRHETENS, SMÅSKALIGHETENS OCH VALFRIHETENS KOMMUN
MULLSJÖ KOMMUN
–135–
ÖVERSIKTSPLAN 2000
På järnvägen genom kommunen fraktas farliga ämnen nästan dagligen. Järnvägen går i dag
delvis genom den inre skyddszonen för Mullsjö tätorts vattentäkt. Enligt de gällande
skyddsområdesföreskrifterna får farligt gods inte transporteras genom den inre
skyddszonen med undantag från transporter på järnväg.
Mullsjö tätorts reservvattentäkt är i dag belägen tätt intill grundvattentäkten.
Med tanke på ökande trafikvolymer och samhällets sårbarhet bör en utvärdering snarast
ske om en ny placering av reservvattentäkten samt om eventuella skyddsåtgärder mot
järnvägen för huvudvattentäkten.
Ett av problemen polisen i Mullsjö och i
många andra mindre orter brottas med är
otillräcklig resurstilldelning.
MÅL
• Säker och störningsfri livsmiljö för kommunens invånare
skall skapas så långt som det är möjligt.
• Otrygga trafikmiljöer skall elimineras och åtgärder vidtas
för att skydda barn, äldre och funktionshindrade.
• Bilåkandet skall minska i tätorterna
• Antalet olycksfallskador skall minska.
NÄRHETENS, SMÅSKALIGHETENS OCH VALFRIHETENS KOMMUN
MULLSJÖ KOMMUN
–136–
ÖVERSIKTSPLAN 2000
• Radonproblematiken skall bli föremål för åtgärder.
STRATEGIER
• En trafikmiljöplan skall upprättas för kommunen som helhet och då i
synnerhet tätorterna Mullsjö och Sandhem.
Trafikmiljöplanen skall bl.a. behandla frågor om trafikföringen och
trafiksäkerheten i kommunen.
• Riskområdena för markradon skall kartläggas före 2004.
• Samtliga misstänkta ”radonhus” skall mätas med avseende på
radonhalt före 2005 och i hus med radongashalt över 400 Bq/kbm
skall halten sänkas under 400 Bq/kbm före 2006
• Medborgarnas hälsa skall främjas och skyddas. Barnkonventionen
skall följas vid kommunala beslut rörande barn och ungdom.
• Bostadsbebyggelse bör inte uppföras intill verksamheter som ger
upphov till buller-, damm- och luktstörningar.
• Bostadsbebyggelse ska inte läggas närmare än 50 meter från
högspänningsledning med hänsyn till eventuella hälsorisker inom
starka magnetfält.
• Placering av radio- och telemaster inom kommunens s.k. tysta
områden skall undvikas i syfte att där hålla magnetfält och strålning
på låg niv.
Bostadsbebyggelse bör inte uppföras i närheten
av högspänningsledningar, ej heller intill
dammiga och bullriga miljöer. Området här vid
Nykyrka med transformator och riksväg är
definitivt diskvalificerat som bostadsmark.
NÄRHETENS, SMÅSKALIGHETENS OCH VALFRIHETENS KOMMUN
MULLSJÖ KOMMUN
–137–
ÖVERSIKTSPLAN 2000
NÄRHETENS, SMÅSKALIGHETENS OCH VALFRIHETENS KOMMUN
Download