Andorra är en pjäs om diskriminering

advertisement
a v d . ..f ö r ..e n v ä g s k o m m u n i k a t i o n - ..o c h ..p r o p a g a n d a ..p r e s e n t e r a r . . .
Andorra är en pjäs om diskriminering. Den handlar om
utanförskap i detta fall antisemitism, men kunde också
tänkas handla om andra grupper utsatta för
diskriminering: invandrare, kvinnor, handikappade,
åldringar, homosexuella. Pjäsen ger ett underlag för att
kunna ta upp frågor kring fördomar, särbehandling,
mobbning, diskriminering och utanförskap samt frågor
kring odemokratiska yttringar och rasism.
Pjäsen ger möjlighet till att konfronteras med egna
fördomar på ett komplext och oväntat sätt.
Till pjäsen hör ett antal diskussionsfrågor och
bakgrundsmaterial
Schweizaren Max Frisch (1911-1991) är en centralgestalt i den tyskspråkiga efterkrigslitteraturen.
I sitt författarskap diskuterar han frågor kring den individuella/kollektiva skulden, moral,
alienation och identitet i det moderna samhället. Utmärkande för hans dramatik är att publiken
själv når vissheten om att man inte alltid tar ansvar för sitt tänkande. Det är lätt att falla in i
schablontänkande, att inte se människan utifrån den enskilda individen, utan se den som ett
kollektiv.
"Andorra" uruppfördes 1961. Den unge Andri adopterades bort som barn och räddades undan
förföljelse i grannlandet. Han försöker sig på flera lösningar för att bli en vanlig "Andorran". Då
detta inte lyckas väljer han den roll som samhället valt åt honom. En dag invaderas Andorra av
grannlandet.
Diskussion
Diskriminering förekommer i alla samhällen. Den beror på socialpsykologiska mekanismer.
"Andorra" handlar om dessa mekanismer. Vårt beteende är en social produkt, resultatet av
påverkan. Vi är inte endast de vi är, vi blir det andra vill att vi ska vara. Är jag medveten att dessa
mekanismer även påverkar mig själv? Ser jag själv att dessa påverkar min egen bild av andra?
Känner jag själv hur andras bild av mig är påverkad av dessa mekanismer? Mer info på sida 2
Mål med projekt
Projekt Andorra syftar till att förstå typifieringsprocessen och det stereotypa seendet. Publiken
kommer att konfronteras med sina egna fördomar. Målet är att utifrån de förutsättningar som
individen har, skapa förståelse för hur man tolkar och typifierar människor i sin omgivning, att
förstå vårt handlande då man möter någon som man uppfattar som annorlunda utifrån sin egen
kulturella miljö
Andorra har premiär på Lilla Teatern i Lund fredagen den 17 mars 2006
Övriga speldagar är: lör.18/3 sön.19/3 fre.24/3 lör.25/3 sön.26/3
Föreställningen börjar kl.19.30 alla dagar.
Skolförställningar (se info på vår hemsida) ons.22/3, tor.23/3 kl.19.00
Biljettpris per person 60:Förenings/Skolrabatt: Är ni tio betalande personer som vill se pjäsen tillsammans får ni tio
procent i grupprabatt. Är ni 10 till 19 betalande lämnar vi tjugofem procent i grupprabatt. Är ni
fler än 19 så lämnar vi gärna en offert. OBS Förskottsbetalning gäller vid grupprabatter.
Förskottsbetalning ger er en fri dryck samt kaka/snitt under pausen.
För mer information se www.andorra.lillateatern.nu eller ring 0763-212200
Efter förställningen är ordet fritt för diskussion om pjäsen och dess mening
Välkomna till föreställningen och till debatten.
a v d . ..f ö r ..e n v ä g s k o m m u n i k a t i o n - ..o c h ..p r o p a g a n d a ..p r e s e n t e r a r . . .
Studiematerial
Förförståelsen
För att få utdelning av pjäsen och dess kontext måste det ske en agendasättning av problemet ur den
vinkel vi inom projektet vill bygga upp. Pjäsen Andorra är en pedagogisk inkörsport för att se
problemet ur ett perspektiv där man själv uppdagar sina fördomar.
Delmål: Att förstå typifieringsprocessen och det stereotypiska seendet. Att konfronteras med sina
egna fördomar i begreppets reella mening.
Historisk tillbakablick, definitioner gällande fördomar
Varför vill vi typifiera, vad styr denna process? Exempel fallstudie gällande attribution teorin
Rollspel, upprättande av en synopsis gällande olika situationer där vi möter någon som skiljer sig från
oss som grupp.
Tänkbara frågeställningar gällande pjäsen
Varför heter skådespelet Andorra, tror du?
Vad får du veta om Andri i Första Bilden?
Beskriv hur läraren var när han var en ”ung” lärare?
Förklara varför läraren har börjat dricka på sista tiden.
Beskriv de relationer som finns mellan Andri och Barblin.
Beskriv den förändring Andri genomgår i pjäsen.
Vilken uppgift tycker du doktorn har i skådespelet?
Hur uppfattar du förhållandet mellan föräldrar barn i skådespelet?
Vad får man veta om Senoran och vilken betydelse har hon?
Förklara den roll soldaten spelar i pjäsen.
Vad tror du författaren Max Frisch vill säga med pjäsen?
Olika tolkningar av en text.
Vad vill författaren egentligen säga?
Ur en positiv tolkningsaspekt/Ur en negativ tolkningsaspekt
Skriv en recension av Andorra
Hur anser du att olika roller skall tolkas.
Spela inför klassen eller en grupp kamrater en eller flera av rollerna i någon av scenerna.
Skriv en uppsats om hur den diskriminering som Andri utsätts för i Andorra är aktuellt i vår tid.
Andorra visar bland mycket annat att intolerans och rasism finns också hos hyggliga medborgare som
är boendes i ”fredens, frihetens och människorättens land” Skriv en kort uppsats om hur detta tema
kommer fram i pjäsen.
Tänkbara gruppdiskussioner
Diskutera de olika karaktärerna ni möter i pjäsen. Ta hänsyn till främst följande synpunkter men tag också gärna
upp andra:
Vilka personer är sympatiskt skildrade/Vilka personer är osympatiskt skildrade
I vilken tid hör Andorra hemma?
”Vi får acceptera oss själva och det Andri är vad du inte gör. Varför vill du vara som de andra? Du är klokare än de,
tro mig. Du är vaknare. Varför vill du inte erkänna det?” Detta är i en scen Paterns ord till Andri och berör
det viktiga problemet med att vara annorlunda. Hur upplever ni själv problemet att vara annorlunda i
er dagliga miljö?
”I viss grad är vi verkligen sådana andra ser oss, vänner som fienden och omvänt. Även vi är de andras författare; vi är
på ett hemligt och oundvikligt sätt ansvariga för det ansikte de visar oss.” Så skrev författaren till pjäsen i en av
de dagböcker som ligger till grund för pjäsen. Diskutera hans tes med utgångspunkt från egna
erfarenheter.
Författaren (Max Frisch) har teatern som medium när det gäller att bekämpa rasism. Vilket medium
skulle du själv välja om du tog som din uppgift att motverka rasism? Motivera ditt val.
Förklara hur du upplever effekten av projektionen (framscenerna) försök dra paralleller.
Download