Kriterier för stöd från CancerRehabFonden

advertisement
Kriterier för stöd från CancerRehabFonden
CancerRehabFondens främsta ändamål är – såsom framgår av namnet – att finansiera deltagande i
rehabiliteringsprogram för cancerdrabbade och i vissa fall närstående. För barn med cancer kan stöd
beviljas till andra ändamål. Kriterierna för beviljad ansökan är beslutade av CancerRehabFondens
styrelse. Varje ansökan bedöms individuellt med beaktande av tillgängliga uppgifter.
Vuxna med cancer
Som vuxen cancerdrabbad kan du ansöka om CancerRehabFondens finansiering för att få delta i ett
rehabiliteringsprogram.
Kriterier för godkänd ansökan är:
-
Att du är medlem i CancerRehabFonden och har betalt medlemsavgift (350 kr/år)
Att du fått en cancerdiagnos
Att du har behov av cancerrehabilitering
Att plats finns på önskat rehabiliteringsprogram
Att utrymme finns i CancerRehabFondens budget för aktuell period
Att du är folkbokförd i Sverige
Om du tidigare fått stöd från CancerRehabFonden, kan du bli beviljad nytt stöd tidigast efter
12 månader
Du kan högst bli beviljad stöd från CancerRehabFonden två gånger
Om din ansökan om rehabiliteringsprogram blir beviljad, bekostar CancerRehabFonden hela vistelsen
(programinnehåll, kost och logi). Detta är inte inkomstprövat. Resa till och från platsen betalar du
själv.
Barn med cancer
Barn och ungdomar under 18 år kan få stöd för följande:
-
-
Återhämtningsresa tillsammans med vårdnadshavare eller hela familjen (4000 kr för barnet,
4000 kr för en vårdnadshavare, dessutom 2000kr per person för övriga medföljande
familjemedlemmar, dock högst 14000 totalt för en familj)
Hjälpmedel som t.ex. bärbar dator för att underlätta skolarbete under sjukdomstiden (max
5000 kr)
Annan hjälp, enligt intygat behov, efter särskild ansökan (max 5000 kr)
Kriterier för godkänd ansökan är:
-
Att vårdnadshavare är betalande medlem i CancerRehabFonden innevarande kalenderår och
har betalt medlemsavgift (350 kr/år)
Att barnet fått en cancerdiagnos, enligt intyg från vårdgivare
Att barnet fått behandling för cancer inom de senaste fem åren1
Att utrymme finns i CancerRehabFondens budget för aktuell period
Att barnet och vårdnadshavaren är folkbokförda i Sverige
Om ni fått stöd för hjälpmedel tidigare från CancerRehabFonden, kan nytt stöd beviljas
tidigast efter 12 månader
Ni kan högst bli beviljade stöd för återhämtningsresa en gång
Ni kan högst bli beviljade stöd från CancerRehabFonden två gånger
Att ni gör ansökan före ni bokar resa eller gör inköp av hjälpmedel (resa bokas därefter via
Första Resebyrån, som har avtal med CancerRehabFonden)
Ansökan
Alla ansökningsblanketter finns att hämta på hemsidan eller skickas från CancerRehabFonden vid
förfrågan.
Ansökningsblanketten för vuxna fyller endast du som söker stöd i.
Ansökningsblanketten för barn fyller både vårdnadshavare till barn/ungdom och vårdgivare (läkare,
kurator, sjuksköterska) i.
Om du som söker stöd hos CancerRehabFonden inte redan är medlem, anmäl medlemskap på
hemsidan. Om du är vårdnadshavare till en minderårig som söker stöd från CancerRehabFonden, är
det du som ska anmälas som medlem.
Blanketten skickas till:
CancerRehabFonden
Box 56047
102 17 STOCKHOLM
1
Undantag kan göras vid särskilda fall.
Download