CancerRehabFondens främsta ändamål är – såsom framgår av

advertisement
CancerRehabFondens främsta ändamål är – såsom framgår av namnet – att finansiera
deltagande i rehabiliteringsprogram för cancerdrabbade och i vissa fall närstående. För barn
med cancer kan stöd beviljas till andra ändamål. Kriterierna för beviljad ansökan är
beslutade av CancerRehabFondens styrelse. Varje ansökan bedöms individuellt med
beaktande av tillgängliga uppgifter.
Som vuxen cancerdrabbad kan du ansöka om CancerRehabFondens finansiering för att få
delta i ett rehabiliteringsprogram.
-
Att du är medlem i CancerRehabFonden och har betalt medlemsavgift (250 kr/år)
Att du fått en cancerdiagnos
Att du har behov av cancerrehabilitering
Att plats finns på önskat rehabiliteringsprogram
Att utrymme finns i CancerRehabFondens budget för aktuell period
Att du är folkbokförd i Sverige
Om du tidigare fått stöd från CancerRehabFonden, kan du bli beviljad nytt stöd
tidigast efter 12 månader
Du kan högst bli beviljad stöd från CancerRehabFonden två gånger
Beviljat stöd är giltigt och du kan utnyttja det inom ett år från beslutsdatum
Om din ansökan om rehabiliteringsprogram blir beviljad, bekostar CancerRehabFonden hela
vistelsen, inklusive kursavgift, kost och logi. Detta är inte inkomstprövat. Resa till och från
platsen betalar du själv.
-
-
Återhämtningsresa tillsammans med vårdnadshavare eller hela familjen (max 4000
kr för barnet, max 4000 kr för en vårdnadshavare, dessutom max 2000 kr per person
för övriga medföljande familjemedlemmar, dock högst 14000 totalt för en familj)
Hjälpmedel som t.ex. bärbar dator för att underlätta skolarbete under sjukdomstiden
(max 5000 kr)
Annan hjälp, enligt intygat behov, efter särskild ansökan (max 5000 kr)
-
Att du som vårdnadshavare är betalande medlem i CancerRehabFonden innevarande
kalenderår och har betalt medlemsavgift (250 kr/år)
Att barnet har en cancerdiagnos, enligt intyg från vårdgivare
Att barnet fått behandling för cancer inom de senaste fem åren
Att utrymme finns i CancerRehabFondens budget för aktuell period
Att både barnet och vårdnadshavaren är folkbokförda i Sverige
Om ni fått stöd för hjälpmedel tidigare från CancerRehabFonden, kan nytt stöd
beviljas tidigast efter 12 månader
Ni kan högst bli beviljade stöd för återhämtningsresa vid ett tillfälle
Ni kan högst bli beviljade bidrag för hjälpmedel från CancerRehabFonden två gånger
Att ni gör ansökan före ni bokar resa eller gör inköp av hjälpmedel (Beviljad resa
bokas därefter via Första Resebyrån, som har avtal med CancerRehabFonden.
Resebidraget måste därefter bokas och nyttjas inom ett år.)
Alla ansökningsblanketter finns att hämta på hemsidan eller skickas från
CancerRehabFonden vid förfrågan.
Ansökningsblanketten för vuxna fyller endast du som söker stöd i.
Ansökningsblanketten för barn fyller både vårdnadshavare till barn/ungdom och
vårdgivare (läkare, kurator, sjuksköterska) i.
Om du som söker stöd hos CancerRehabFonden inte redan är medlem, anmäl medlemskap
på hemsidan. Om du är vårdnadshavare till en minderårig som söker stöd från
CancerRehabFonden, är det du som ska anmälas som medlem.
Blanketten skickas till:
CancerRehabFonden
Box 56047
102 17 STOCKHOLM
Download