Allt kommunicerar - SISU Idrottsutbildarna

Allt kommunicerar
om konsten att nå rätt målgrupp med rätt budskap
Gunilla i växeln
Att fundera över …
 Varför behöver du lära dig mer om
kommunikation?
 Vad ska det leda till?
Att fundera över …
 Tänk på en person eller organisation som
är duktig på att kommunicera.
 Vad är det som utmärker
personen/organisationen?
Communicare
 Betyder ”att göra gemensamt”.
 Sändare och mottagare av budskap.
 Olika tolkningar beroende på vilka erfarenheter personen
i fråga har.
Allt kommunicerar
 Handlar om vad föreningen behöver tänka
på, vara medvetna om och göra när det
ska kommuniceras om verksamheten och
varumärket – både internt i föreningen och
utåt.
Alla pratar ”varumärke”
 Vad är ett varumärke?
 Hur bygger man ett varumärke och hur
vårdar man det?
Förtroende
 Ett varumärke är den mentala bild som
dyker upp i en persons medvetande.
 Har du förtroendet för föreningen?
 Vill du lägga din tid och ditt engagemang?
 Vill du att dina barn ska vara med i
verksamheten?
Konkurrensen därute
 … om fritiden
Vem erbjuder den mest intressanta
fritidsaktiviteten?
 … om pengarna
Varför ska mitt företag sponsra?
 … om medieutrymmet
Idrottens själ och varumärket
• Platsar ett ord som ”varumärke” i
föreningslivet?
• Kan man se medlemmarna
som kunder?
• Viktigt att bygga långvariga relationer.
• … men glöm inte själen!
Vårda varumärket –
börja med identiteten!
Identitet
Profil
Image
 Identitet
Vad vi är: kultur och helhetsbild i organisationen
(produkter, kommunikation, anställdas beteende, service)
 Profil
Hur vi vill uppfattas: den bild organisationen vill förmedla
(logotyp, policy, riktlinjer)
 Image
Hur vi faktiskt uppfattas.
Vårda medlemmarna
 Föreningen är ideell och
säljer inte något till sin
omgivning, men det gäller
ändå att vårda
medlemmarna.
 Näringslivet har insett att
"själen" säljer bättre än
produktkvaliteten. Det
bygger inte minst på
insikten att
identitetsskapande
varumärken ger en stark
kundlojalitet.
Varumärkets roll inom idrotten
 Att vårda sin "själ" och bygga förtroende för sin idé är för
folkrörelseorganisationen trots allt något mycket mer
grundläggande än att "ladda ett varumärke" - det är
själva existensen.
 Inte den som "säljer bäst”, utan om meningen med
föreningen och om att stärka identiteten och visa upp sig
själv.
 Allt kommunicerar - om hur denna mening bäst kan
kommuniceras och formuleras.
Häftet ”Allt kommunicerar”
innehåller:






Hemläxan – verksamhetsidé, värdegrund, vision
Varumärke – teori i korthet
Kommunikation – om att analyser och planera
Hjälpredor
Webben – checklistor på SISU-sajten
Snabba tips – enkelt att gå vidare
1. Hemläxa
Verksamhetsidén ger vägledning om:
 Behovet – vilka behov ska vi tillfredställa?
 Målgrupp – vilka är det som har dessa behov, vilka
vänder vi oss i första hand till?
 Idén – på vilket sätt ska vi tillfredsställa behovet?
 Resurser – vad behövs för att göra det vi vill?
Verksamhetsidén styr
 Alla kommunikations- och marknadsföringsinsatser ska
bottna i föreningens verksamhetsidé
 Verksamhetsidén ska vara förankrad och kommunicerad
i föreningen.
 Ambassadörer för den egna föreningen
 Pekar ut vad man vill och varför.
… liksom värdegrunden








Vad föreningen vill bli förknippad med för värden och
ledstjärnor.
Vad är det som är värdefullt att görs hos oss?
Tillsammans med verksamhetsidén säger
värdegrunden något om föreningens själ, dess
identitet.
I Idrotten Vill står idrottens gemensamma övergripande
värdegrund:
Gemenskap och glädje
Allas rätt att vara med
Rent spel
Demokrati och delaktighet
Att fundera över …
 Går det inte lika bra utan en genomarbetad,
förankrad och kommunicerad värdegrund?
Det är ju ändå idrott vi håller på med …
Visionen




Det framtida önskvärda läget.
Skapar motivation och riktning.
SISU Idrottsutbildarna: ”Vi är där när idrotten lär”
”Badminton – kvalitetstid för alla, oavsett ålder eller
ambitionsnivå, genom hela livet!”
 ”På IKEA är vår vision att skapa
en bättre vardag för de många
människorna”
Att gå från sagt till gjort
 Verksamhetsidé, värdegrund och visionen utgör
verksamhetsinriktningen.
 Planera hur ni går från sagt till gjort.
 Handlingsplanen håller koll på alla delar, där
kommunikation är en viktig del.
2. Varumärken
 Kommer från ”brand”, när bönderna
brännmärkte sin boskap.
 … mer än en logotyp och ett klubbmärke
 Ett varumärke är den mentala bild som
idrottaren/åskådaren/idrottsföräldern/sponsorn
har till idrottsföreningen/idrotten
 Det handlar om vad föreningen står för.
Att bygga förtroende börjar inifrån
 En värdeskapande process
 Tydlig idé, värdegrund och lockande vision 
stärker bilden av föreningen
 Ladda klubbmärket med föreningens själ
 ”Det här står Bollen BK för”
 När medlemmarna lever som de lär skapas ett
starkt varumärke.
Att fundera över …
 Vad är unikt för just din förening? Är ni bra på att
berätta om det för befintliga och nya
medlemmar?
 Hemsidan är ett ansikte utåt – hur beskrivs
föreningen där?
 När ni beskriver föreningen för sponsorer,
trycker ni på resultaten eller ”själen”?
Förtroende
 Det tar lång tid att bygga upp ett förtroende och
varumärke, med det går snabbt att rasera
detsamma.
 ICA och
köttfärsen
Varumärkeskapital
 Känner folk till föreningen?
 Är medlemmarna lojala och stannar i föreningen,
eller tappar vi medlemmar?
 Lever vi upp till det vi lovar, både på och utanför
banan?
 Vad tänker man på när jag säger Bollen BK?
 det är inte bara de sportsliga resultaten som
räknas.
Tre stärkande steg
1. Definiera föreningens identitet – är det klart för
alla i föreningen vad föreningens ”själ” är?
2. Positionera er – hur vill vi uppfattas?
3. Utveckla en varumärkesstrategi – gör en plan
för hur ni vill stärka ert varumärke
Kommunikation som
framgångsfaktor
 Vad ska kommuniceras till vem och varför?
 När gör vi det och hur?
Det går att mäta!
 Kunskapsmål
”Öka kunskapen om att föreningen finns”
 Attitydmål
”Skapa positiva känslor och relationer”
 Handlingsmål
”Vi vill få 50 nya medlemmar inom tre månader”
Att fundera över …
 Hur ofta brukar ni medvetet lägga upp en strategi för era
ambitioner för att nå ut med ert budskap?
 Vad skulle ni behöva förbättra i er kommunikation, internt
och externt?
 Tänk på några, som du tycker, starka varumärken. Vad
tror du att de vill kommunicera, vilket budskap vill de
förmedla?
Att göra en
kommunikationsplan
 Utgå från verksamhetsplanen. Vilka områden är
fokuserade? Vilka mål ska vi nå?
 Fundera var kommunikationsinsatser behövs för att nå
målen. Prioritera tillsammans!
 Inventera vad som behöver göras i stora drag. Skriv en
kommunikationsplan som löper över ett år, med vilka
insatser som behövs varje månad.
 Gör en detaljerad handlingsplan per område om det
behövs.
En mall






Fakta/bakgrund
Syfte
Målgrupp/målgrupper
Övergripande mål
Resultatmål
Strategi
 Vilka metoder ska vi använda, ska vi skapa relationer eller
samverka med andra, påverkar det andra saker på orten som
det är bra att vara med på, vilka kanaler ska vi välja som passar
bra?
Kommunikationsplan
Aktivitet
Vem ansvarar?
När ska det vara klart?
Medlemskampanj
Lena
Utskick v. 15, utvärdering
v. 25
Intro nya på kansliet
Lars
Boka in gamle
ordföranden senast v. 18.
Derby mot IF
Marie
Bjud in fotbollslekis.
Annons till tidning ons.
Nio snabba tips för att komma
igång
 Ta hand om hemsidan! IdrottOnline erbjuder en
hemsideslösning gratis för alla föreningar. Läs mer på
www.idrottonline.se
Tänk på att allt
kommunicerar.
Hur vill du skapa
förtroende?