Ett tryggt samhälle

advertisement
Ett tryggt samhälle
Publicerad på Nya Moderaterna
(http://www.moderat.se)
Ett tryggt samhälle
Målgrupp: Lund
Ingress:
För oss moderater är brottsbekämpning och trygghet en hjärtefråga. Vi är övertygade om att de
svagaste i samhället också är de som lider mest när kriminalitet och social oro tillåts förekomma.
Därför tycker vi att trygghet och säkerhet även är en välfärdsfråga.
Brödtext:
Redan idag visar mätningar att den upplevda tryggheten i Lund är mycket hög. En trygghetskänsla
som vi moderater givetvis vill ska bestå. Att kunna känna sig säker både i sitt hem och utomhus är
grundläggande för medborgarnas trivsel. Arbetet för ökad trygghet innefattar ibland enkla men
viktiga åtgärder som ger tydliga resultat. Klotter och skadegörelse är tecken på icke önskvärda
inslag i vår närmiljö som vi vill ska åtgärdas snabbt för att hämma en negativ utveckling. Vi har för
avsikt att öka insatserna mot just klotter och skadegörelse - det är viktigt att vi jobbar förebyggande.
Vi har kraftigt ökat resurserna till Fältgruppen som har en mycket viktig funktion i det förebyggande
arbetet och kontakten med ungdomar på drift. Likaså är samarbeten mellan kommunen,
ordningsmakten och olika myndigheter vitala för att åstadkomma långsiktiga brottsförebyggande
lösningar. Under mandatperioden har kommunen genomfört s.k. trygghetsvandringar för att
identifiera otrygga platser. Med åtgärder som till exempel bättre belysning kan vi skapa trygghet och
förebygga brott. I en stor nationell undersökning om hur trygg man känner sig i sin kommun,
framkom att de lundaborna var bland de invånare i Sverige som kände sig tryggast. Vi nöjer oss
givetvis inte med detta utan fortsatta satsningar ska genomföras tillsammans med polisen. Under
alliansregeringen har polisen i Lund fått många fler tjänster.
Social trygghet
Alla människor har ett ansvar för sitt eget liv, men ibland klarar man inte av att ta det ansvaret
varken för sig själv eller för sina närmaste. Vi behöver då ett skyddsnät som ger trygghet men också
ger stöd för att kunna ta sig ur ett utanförskap.
Den moderata socialpolitiken ska bidra till att bryta både utanförskap och bidragsberoende.
Utgångspunkten ska inte vara regler och nivåer för olika former av bidrag, utan i stället hur behovet
av bidrag ska minska. Den som saknar resurser ska fångas upp av skyddsnätet, men också få hjälp
att snabbt ta sig tillbaka till egen försörjning. Försörjningsstöd får aldrig bli en permanent
inkomstkälla, utan ska vara ett tillfälligt stöd i avvaktan på egen försörjning.
Det räcker inte med passivt omhändertagande i form av ersättning. Minst lika viktigt är att ställa
krav och att ge människor verktyg så att de själva kan ta sig ur problemen. Ofta handlar det om
hjälp till självhjälp, genom att erbjuda utbildning, rehabilitering eller avgiftning. Målet ska alltid vara
att så många som möjligt kan finna trygghet och egenmakt via egen försörjning.
Bryt hemlösheten
Att bryta hemlösheten är oftast det nödvändiga första steget för att kunna gå vidare. Eftersom
många hemlösa har missbruksproblem ska de kunna erbjudas vård. Det ska också finnas en
skyldighet för var och en att delta i åtgärder som underlättar återinträde på arbetsmarknaden.
Socialnämnden har gjort en inventering av Lunds hemlösa som visar på de problem som finns. Inte
minst behovet av att förebygga hemlöshet. Socialförvaltningen att fått i uppdrag att lämna förslag
på åtgärder som skulle kunna halvera hemlöshet fram till år 2013. Kommunfullmäktige har dessutom
beslutat att fem procent av det framtida hyresbeståndet ska reserveras för sociala ändamål.
Sida 1 av 2
Ett tryggt samhälle
Publicerad på Nya Moderaterna
(http://www.moderat.se)
Frivilligt socialt arbete ska uppmuntras och stödjas. Det behövs fler volontärer inom många sektorer.
De ideella organisationernas ställning bör stärkas genom t.ex. avdragsrätt för gåvor till ideell
verksamhet.
Media
1trygghet_1_-_stock.xchng_.jpgNyckelord: Trygghet. Brott
Relaterade politiska områden: Social trygghet
Att bo i Lund
Placering av företrädarlista på sidan: Right
Sida 2 av 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download