attitydundersökning

advertisement
ATTITYDUNDERSÖKNING
INSTÄLLNINGEN TILL ATT BLI BLODGIVARE
DROPPEN BLODGIVNING, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
2012-12-11 (REVIDERAD 7 FEB 2013)
BAKGRUND – METOD
UPPDRAGSGIVARE
Droppen Blodgivning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
UPPDRAG
Undersökning rörande blodgivning och potentiella blodgivare.
UNDERSÖKNINGSMÅLGRUPP
Kvinnor och män 18-60 år (51% män / 49% kvinnor) Samtliga svarande i
undersökningen har angett att de ej är blodgivare idag.
MÄTTILLFÄLLE
Vecka 48-49 2012
ANTAL INTERVJUER
1010 intervjupersoner
METOD
Webbpanel. Undersökningen är genomförd utifrån ett riksrepresentativt
urval av Sveriges befolkning i åldern 18-60 år.
BAKGRUND
FRÅGESTÄLLNINGAR
1. Är du blodgivare?
Om nej:
1. Har du någon gång funderat på att bli blodgivare? Ja/Nej
2. Kan du tänka dig att bli blodgivare? (Ja/ Nej/ Vet inte)
3. Har du någon gång anmält dig för att bli blodgivare, men aldrig kommit igång att ge blod? (Ja/ Nej)
4. Vilka är de två främsta skälen till att du inte är blodgivare? (tvåvalsfråga)
•
Vet inte hur jag ska göra.
•
Jag har inte tid.
•
Jag glömmer bort det.
•
Jag är rädd/ tycker det är obehagligt.
•
Öppettiderna passar inte mig
•
Jag får inte ge blod
•
Annat:
5. Vad skulle kunna få just dig att bli blodgivare? (Öppen fråga)
6. Om du skulle behöva få reda på mer om blodgivning och vad blod används till; hur skulle du vilja få den
informationen? (Öppen fråga)
FUNDERAT ATT BLI BLODGIVARE
Har du någon gång funderat på att bli blodgivare?
Bas: Alla (1010 ip)
ALLA
Totalt
Man
Kvinna
MÅLGRUPPE
R
77%
23%
76%
24%
21%
Nej
72%
28%
Man-46-60 år
29%
Kvinna-31-45 år
Kvinna-46-60 år
0% 20% 40% 60% 80% 100%
9%
Man-31-45 år
Kvinna-18-30 år
79%
Ja
Man-18-30 år
91%
71%
84%
16%
81%
19%
74%
26%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ja
Nej
77% av samtliga tillfrågade
har någon gång funderat på
att bli blodgivare. Inga
skillnader mellan kvinnor och
män utan andelen är lika
oavsett kön.
I den yngre åldersgruppen 1830 år finns de som i högst
utsträckning har funderat på
att bli blodgivare. Den grupp
som i allra högst utsträckning
har funderat på att bli
blodgivare är män i åldrarna
18-30 år, där hela 91% anger
att de har funderat på detta.
POTENTIELLA BLODGIVARE
Kan du tänka dig att bli blodgivare?
Bas: Alla (775 ip)
MÅLGRUPPE
R
ALLA
68%
Totalt
9%
58%
17%
25%
60%
Kvinna
18%
23%
0%
20%
Ja
13%
28%
Man-31-45 år
24%
Man
Man-18-30 år
40%
Nej
60%
80% 100%
Vet ej
53%
23%
24%
Man-46-60 år
76%
7%
17%
Kvinna-18-30 år
16%
23%
Kvinna-31-45 år
24%
25%
Kvinna-46-60 år
17%
24%
0%
20%
Ja
Nej
68% av samtliga tillfrågade
kan tänka sig att bli blodgivare
och fördelningen är jämn
bland kvinnor och män.
59%
61%
51%
59%
40%
60%
Vet ej
80% 100%
Det finns en målgrupp som i
högre utsträckning kan tänka
sig att bli blodgivare, vilket är
män 46-60 år, där hela 76%
svarar att de kan tänka sig att
bli blodgivare.
Bland kvinnorna är
spridningen av de som kan
tänka sig att bli blodgivare
jämnare sett över ålder.
ANMÄLAN ATT BLI BLODGIVARE
Har du någon gång anmält dig för att bli blodgivare, men aldrig kommit igång att ge blod?
Bas: Alla (1010 ip)
MÅLGRUPPE
R
ALLA
Totalt
Man
Kvinna
13%
Man-18-30 år
87%
9%
Man-31-45 år
Man-46-60 år
91%
17%
Kvinna-31-45 år
83%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Ja
Kvinna-18-30 år
Kvinna-46-60 år
7%
93%
11%
89%
8%
92%
12%
88%
16%
84%
21%
79%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Nej
Ja
13% har någon gång anmält
sig för att bli blodgivare men
därefter aldrig kommit igång
att ge blod. En högre andel
kvinnor än män har anmält
sig att bli blodgivare men ej
kommit till skott att ge blod.
Nej
Bland kvinnorna ökar
andelen som har anmält sig
vid en stigande ålder.
SKÄL ATT EJ GE BLOD
Vilka är de två främsta skälen till att du inte är blodgivare? (tvåvalsfråga)
Bas: Alla (1010 ip)
ALLA
KÖN
Jag glömmer bort det
40%
Jag glömmer bort det
Jag är rädd/ tycker det är obehagligt
31%
Jag är rädd/ tycker det är obehagligt
Jag har inte tid
29%
Jag har inte tid
Jag får inte ge blod
25%
Vet inte hur jag ska göra
23%
Öppettiderna passar inte mig
Annat
11%
Jag får inte ge blod
Vet inte hur jag ska göra
Öppettiderna passar inte mig
41%
Annat
0% 20% 40% 60% 80% 100%
42%
38%
30%
31%
37%
21%
17%
34%
26%
19%
14%
9%
33%
48%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Man
Kvinna
De två främsta anledningarna
till att man inte är blodgivare
idag är i första hand pga att
man glömmer bort det följt av
att man är rädd/tycker det är
obehagligt samt att man inte
har tid.
Anledningarna till varför man
inte är blodgivare skiljer sig
inte nämnvärt mellan kvinnor
och män, med undantag för
att en större andel män anser
att de ej har tid och en större
andel kvinnor säger att de ej
får ge blod.
POTENTIAL BLODGIVARE
Vad skulle kunna få just dig att bli blodgivare? (Öppen fråga)
Bas: Alla (1010 ip)
ALLA
KÖN
Bättre tillgänglighet (Öppettider / Platser)
15%
Bättre tillgänglighet (Öppettider / Platser)
Hindras av medicinering / blodvärden / ohälsa
15%
Hindras av medicinering / blodvärden / ohälsa
Bättre information om var / hur
5%
Ändrade regler / Att jag får
5%
7%
5%
5%
4%
Motivation / Spark i baken / Att en vän tog med mig
3%
5%
2%
2%
Om någon närstående var i behov av blod
Att jag får en inbjudan/kallelse/påminnelse
2%
2%
Att jag får en inbjudan/kallelse/påminnelse
God gärning / Meningsfullt / Viktigt
2%
2%
God gärning / Meningsfullt / Viktigt
1%
Inget
Vet ej
Annat
3%
2%
1%
10%
2%
8%
8%
Vet ej
6%
0%
3%
Inget
20%
15%
30%
25%
7%
Annat
20%
Kvinna
3%
Stort behov / Akut blodbrist
8%
Man
4%
Om jag hade mer tid över
Om någon närstående var i behov av blod
Stort behov / Akut blodbrist
7%
3%
Ändrade regler / Att jag får
4%
Om jag hade mer tid över
10%
Bättre ersättning
5%
Motivation / Spark i baken / Att en vän tog med mig
23%
9%
Övervunnen rädsla
6%
Bättre ersättning
7%
Bättre information om var / hur
9%
Övervunnen rädsla
15%
14%
6%
0%
10%
20%
30%
Bättre tillgänglighet och bättre information om och hur man kan lämna blod är de främsta förbättringspunkterna man ser för att i framtiden lämna
blod. Att hjälpa människor att övervinna sin rädsla och öka ersättningar, ökad motivation, att få draghjälp av en vän är också saker som nämns
som skulle kunna göra att man ökade potentialen att bli blodgivare. Inga skillnader mellan könen med undantag för kvinnorna där en betydligt
större andel nämner att de hindras av medicinering.
INFORMATION
Om du skulle behöva få reda på mer om blodgivning och vad blod används till; hur skulle du vilja få den informationen?
Bas: Alla (1010 ip)
ALLA
KÖN
Internet / Hemsida / Google
Internet / Hemsida / Google
29%
E-post / Mail
E-post / Mail
19%
Postalt hemskick
7%
3%
TV-reklam
Tidningsannons
3%
Tidningsannons
Via blodbussen/blodgivarcentralen
2%
Via blodbussen/blodgivarcentralen
Personlig/Muntlig info på möte/seminarium
2%
Personlig/Muntlig info på möte/seminarium
Radioreklam
1%
Inget
9%
Vet ej
11%
Annat
0%
10%
20%
30%
40%
18%
8%
3%
4%
1%
4%
Man
2%
2%
Kvinna
2%
2%
1%
0%
9%
Inget
9%
Vet ej
9%
12%
12%
Annat
14%
32%
7%
Direktinfo av vårdpersonal / Broschyr via vårdinrättning
TV-reklam
Radioreklam
11%
Postalt hemskick
15%
Direktinfo av vårdpersonal / Broschyr via vårdinrättning
26%
18%
19%
16%
0%
10%
20%
30%
40%
Information om blodgivning osv. vill man främst få via internet följt av information i mailen. Ytterligare nämner15% att post hemskickad är en bra
informationskälla. Information via internet och mail anser både kvinnor och män vara den absolut bästa informationskällan. En större andel
kvinnor än män nämner att de tycker att post är en bra informationskanal.
SAMMANFATTNING
• Det är i bland de yngre som man hittar den största potentiella målgruppen av blivande blodgivare och i
synnerhet bland männen där hela 91% av männen i åldrarna 18-30 år har funderat i tankebanor kring att ge blod.
• 68%
av samtliga tillfrågade kan tänka sig att bli blodgivare och fördelningen är jämn bland kvinnor och
män. Det finns en målgrupp som i högre utsträckning kan tänka sig att bli blodgivare, vilket är män 46-60 år där hela 76% svarar
att de kan tänka sig att bli blodgivare.
• Ytterligare har hela 13% någon gång anmält sig för att bli blodgivare men därefter aldrig kommit igång att ge blod. En
högre andel kvinnor än män har anmält sig att bli blodgivare men ej kommit till skott att ge blod. Det finns tydligt en stor potential
som dock behöver lite draghjälp för att bli aktiva blodgivare.
• De två främsta anledningarna till att man inte är blodgivare idag är i första hand på grund av att man glömmer
bort det följt
av att man är rädd samt att man tycker det är obehagligt. Även brist på tid och att man inte vet hur man ska gå
tillväga är anledningar som spelar in till att man inte är blodgivare idag.
• Bättre tillgänglighet och bättre information om och hur man kan lämna blod är de främsta förbättringspunkterna man ser
för att i framtiden lämna blod. Att hjälpa människor att övervinna sin rädsla och öka ersättningar, ökad motivation, att få draghjälp av
en vän är också saker som nämns som skulle kunna göra att man ökade potentialen att bli blodgivare.
• Information om blodgivning vill man främst få via internet följt av information i mailen. Ytterligare nämner 15% (främst
kvinnor) att hemskickad post är en bra informationskälla för den här typen av information.
CARAT
REDEFINING MEDIA.
LOVISA LINDMARK
COMMUNICATION ANALYST
[email protected]
+46 (0) 8 698 68 56
Download