Teater - Enkät om kundnöjdhet
BAKGRUNDSUPPGIFTER
Datum för föres tällningen:
Föres tällningens namn:
Jag bes ökte föres tällningen:
s om privatpers on
med en
pens ionärs grupp
med ett företag
med en
förening/ett
s älls kap
Moders mål:
fins ka
med en s kolgrupp
s vens ka
engels ka
25-34
55-64
85-
annat,
vilket?
Ålder:
0-14
35-44
65-74
15-24
45-54
75-84
Kön:
man
kvinna
Hemregion:
Södra Finland
Uleåborgs region
Ös tra Finland
Lappland
Väs tra Finland
Åland
På Internet:
webbplats
På Internet:
s ökmas kin, vilken:
Vänner, bekanta,
s läktingar
TV/Radio
Från annat håll,
vilket:
Bros chyrer
På Internet: s ociala
medier och
dis kus s ions grupper
(irc, Facebook,
Trips ay.com,
Suomi24 etc.)
Dags tidningar och
lokaltidningar
Egna erfarenheter
Land:
Var fick du information om tjäns ten:
Svars antalet får s om mes t vara 10
Turis tinformation
Annat, vad?
ALLMÄNNA FAKTORER
Vänligen s vara på nedans tående frågor enligt s kalan:
5
= mycket bra....
1
= mycket dålig, ? = ingen erfarenhet/kan inte s äga
5
Allmän trivs el
Allmän s nygghet
Pers onalens s erviceattityd
Pers onalens kompetens
Biljettförs äljning
FÖRESTÄLLNING
4
3
2
1
?
5
4
3
2
1
?
5
4
3
2
1
?
5
4
3
2
1
?
Intres s ant
Upplevels emäs s ighet
KAFÉ- / RESTAURANGTJÄNSTER
Utbud
Lokalens uts eende och trivs el
Pers onalens s erviceattityd
Allmänt betyg för teaterbes öket
Förhållande mellan pris och kvalitet för
teaterbes öket?
Hur mots varade vi Dina förväntningar?
Vill du återkomma?
Ja
Nej
Varför:
Rekommenderar du os s för andra?
Ja
Varför:
Jag vill få ytterligare information om teaterns
kommande repertoar per e-pos t (adres s ):
Vad var bäs t?
Har du förbättrings förs lag för vår verks amhet?
Kontaktuppgifter:
Tack för res pons en!
Nej