Kort information om ekonomiskt bistånd

Kort information om ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag som betalas ut av kommunens
socialtjänst. Alla som bor i kommunen och inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att
ansöka om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd som du får från kommunen ska ge dig en
skälig levnadsnivå.
Hur stort är bidraget ?
Regeringen fastställer varje år nivån på riksnormen som anger hur stora bidragsbeloppen är
per månad. Riksnormen bygger på Konsumentverkets beräkningar och är lika för hela landet.
Hur stor summan är bestäms även av familjens storlek och barnens ålder.
I första hand ska egna inkomster, andra bidrag samt tillgångar användas till försörjningen.
Hushållets alla inkomster räknas. Du har rätt till ekonomiskt bistånd för mellanskillnaden
mellan dina inkomster och de utgifter som räknas som godkända vid beräkningen av det
ekonomiska biståndet. I utredningen av din ansökan om ekonomiskt bistånd tas också hänsyn
till dina tillgångar som t.ex. bankmedel, aktier, fonder, bil och fastighet. Utgifter som ingår i
riksnormen är;
Livsmedel
Kläder och skor
Lek och fritid
Hälsa och hygien
Förbrukningsvaror
Telefon, TV-licens och dagstidning
Barn- och ungdomsförsäkring
Utöver kostnader som ingår i riksnormen räknas skäliga kostnader för
Hyra
Hushållsel
Hemförsäkring
Barnomsorgsavgift
Arbetsresor
Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.
Ekonomiskt bistånd kan även beviljas till glasögon, läkarvård, medicin, tandvård, möbler mm.
Personliga kostnader inom riksnormen per månad för 2006
Barn och ungdomar
Utan lunch 5 d/v
Alla måltider
Vuxna
Under
1 år
1 410
1-2
år
1 580
3
år
1 270
4-6
år
1 530
7-10 år
-
11-14
år
-
15-18
år
-
Ensamst
ående
-
Samboende
-
1 540
1 740
1 430
1 740
1 950
2 230
2 510
2 600
4 690
Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen per månad
1 pers.
SUMMA
820
2 pers.
920
3 pers.
4 pers.
5 pers.
6 pers.
7 pers.
1 140
1 320
1 510
1 710
1 880
Rätten till försörjningsstöd är inte villkorslös
Meningen med försörjningsstödet är att det skall vara av tillfällig karaktär och stödja en
återgång till självförsörjning. Det innebär, om du t.ex. är arbetslös, att du skall vara inskriven
som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, aktivt söka alla de arbeten på orten och inom
pendlingsavstånd som du kan få utifrån din yrkeslivserfarenhet, utbildningsbakgrund eller
arbeten för vilka varken utbildning eller yrkeslivserfarenhet behövs. Om du har varit arbetslös
länge eller är under 25 år kan socialförvaltningen begära att du deltar i praktik eller
kompetenshöjande verksamhet. Du skall alltså på alla sätt bidra till din egen försörjning innan
det kan bli aktuellt med försörjningsstöd.
Utredning
När du ansöker om försörjningsstöd görs en utredning om familjens ekonomiska förhållanden.
Alla inkomster och utgifter skall kunna styrkas av dig. Utredningen består av att du fyller i en
ansökningsblankett som skickas hem till dig i samband med att du ringer till socialkontoret
och beställer tid för ett besök. Ansökningsblanketten tar du med dig vid det personliga
besöket hos en handläggare på socialkontoret. Det som framgår av ansökningsblanketten och
vid samtalet med handläggaren ligger till grund för en skriftlig utredning och till beslut om du
kan få försörjningsstöd eller inte. I samband med utredningen kan det finnas behov av att vi
får ta kontakt med andra myndigheter. Genom att skriva under ansökningsblanketten lämnar
du ditt samtycke till detta.
Alla de uppgifter som framkommer vid ditt besök på socialkontoret och i samband med
handläggningen av din ansökan om ekonomiskt bistånd omfattas av sekretess. Det innebär att
vi på socialkontoret inte får prata med någon utomstående om din situation utan ditt samtycke.
Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter vid din ansökan om försörjningsstöd. Oriktiga
uppgifter kan leda till att du polisanmäls för bedrägeri.
För att få ytterligare information om försörjningsstöd kan du kontakta:
Falköpings kommun, socialkontoret
Tfn. 0515-853 20, vx.