SSI:s allmänna räd om exponering for

advertisement
SSI:s allmänna räd om
exponering for elektromagnetiska felt
plement finns referensvärden, vilka är
t'tet med Statens strålskYdds-
direkt mätbara storheter, givna som
fältstyrka eller strålningstäthet, och
stituts föreskrift SSI FS zo 02:3
som är härledda ur de grundläggande
'Allmönnd råd om begränsning au
illmänhetens exPonering fö, elek'
begränsningarna. De grundläggande
begrärrsningarna gäller alltid.
Referensvärdena säkerställer att
de grundläggande begränsningarna
inte överskrids, men det kan ibland
inträffa att ett referensvärde överskrids
utan att motsvarande grundläggande
tromagnetiska falt) är att skYdda
indiuider ur allmänheten från
tkuta h älsoeffekter uid exponering
för elektriska och magnetiska fAlt
i frekuensområdet o Hz- 3oo GHz.
begränsning överskrids. I sådan a fall ar
exponeringen, enligt de allmänna råden, godtagbar om den grundläggande
begränsningen inte överskrids-
underlag till råden har giuits
au EIJ som har rekommenderat
Ett
begränsningarnat
EU:s grundval
.
är framtagen av Inter-
nadonal Commission on Non-lonising
Radiadon Protectionz, (ICNIRP), ett
oberoende organ bestående av internationellt erkända experter på området.
ICNIRP uwärderade före sitt beslut
många hundra rapporter i ämnet- Då
kunde man fastställa vid vilka nivåer
i olika frekvensområden som akuta
hälsoeffekter har observerats. ICNIRP
föreslog sedan begränsningar för allmänheterr som
ligger pä t/ 5o av dessa nivåer-
De allmänna råden riktar sig
i
första hand till dem som producerar
fälten, t.ex. TV- och rundradiclbol^g,
militären, mobiltelefonioperatörer eller
andra organisationer som arbetar med
radiokommunikation eller tillverkare
av larmbågar. De gäller även elbolag
- elektriska och magnedska falt med
låg frekvens kan uppträda nära kraftledninga,r - eller tillverkare av bilar.
Siälva råden finns På SSI:s webbplats (www.ssi.se). Klicka på "Författrringar.. och scrolla ner dll nummer
[email protected] Råden finns dessutom översatta
dll engelska på webbplatsen.
Begränsnlngor och rcfercnsYönden
SSI:s
allrnänna råd Ber, i likhet med EU-
rekommendationeroå, grundläggande
begränsningar och referensvärden De grundläggande begränsning-
arna avser elektriska fenomen eller
energiabsorption som forsiggår inne
i människokroppen (t-ex. SAR eller
strömtäthet, se ordlistan)- f)essa kan
vara svåra att bestämma genom mätningar i den yttre miliön. Som ett kom-
__a
Stq!$ydtlsrrytt l- +/ zcp;
Biologiska effekter
Elektriska och magnetiska falt skapar
(inducerar) elektriska strömmar i alla
material som leder ström, inklusive
mänsklig vävnad. Begränsningarna i
fältens styrka syftar bland annat till att
begränsa de inducerade strömmarna så
att de inte konkurrerar med de elektriska signaler som normalt går i kroppen
eller att de inte bidrar till alltför hög
uppvärmning av vävnad.
De elektromagnetiska fältens inträngningsdiup i människokroppen och
växelverkan med olika organ beror i
hög grad på frekvensen. Därför har man
identi fierat föliande frekvensområden
:
i meter, fungerar människokroPPen
och dess organ bra som mottagarantenner och kopplar in energi som
övergiir i värmeutveckling. SARvärdena var gränssättande. Ett
tydligt exempel är en person som
använder en mobiltelefon nred antennen nära huvudet. Här får man
exponering av någon del av huvudet som skilier sig dramatiskt från
resten av kroppen, beroende på
avståndet till antennen, (om man
använder hands-free-utrustning bli r
det rvärr om) och darför är SAR det
bästa måttet för att beskriva och
begränsa exponeringen.
ro GHz- joo GHa Grundläggande
begränsningar avser SAR för att
undvika uppvärmning av huden eller vävnader nära huden. lnträngningsdiupet är litet.
För korta pulser, pulstider mindre än
3o mikrosekunder, ges grundlägplande
begränsningar vid exponering av huvudet i frekvensområdet o,3 GHz-ro GHz.
Skälet är att korta pulser med tillräckligt
hög energi kan ge upphov till akustiska
effekter. Man skulle alltså kunna "höra"
en sådan puls.
FöniktlgfietspdnclPen
ett antal myndigheter i frågor om elektromagnetiska
falt (Arbetsmiliöverket, Boverket,
SSI samarbetar med
o-
r
H z: Grundläggande begränsningar
för magnetisk flödestäthet för
statiska magnetfält (o Hz) och for
strömtäthet vid falt som varierar
i tiden (upp till r Hz) i sYfte att
undvika störningar i hiärta och
blodcirkulation samt Påverkan På
det centrala nervsystemetr Hz-rc MHe: Grundläggande begränsningar ges for strömtäthet i
syfte att undvika påverkan På det
ges
centrala nervsystemettoo kHz-rc GHe: Grundläggande
begränsningar ges for SAR för att
undvika värmebelastning av hela
kroppen respektive att undvika
alltfor stark lokal uppvärmning
av vävnad. I frekvensområdet roo
kHz - ro MHz finns begränsning
för såväl strömtäthet som SAR.
För de hogre frekvensernä, dar
våglängderna bo{ar kunna räknas
Elsäkerhetsverket, och Socialstyrelsen)
och dessa har gemensamt formulerat
en försiktighetsprincip for
lågfrekventa elektriska och magnetiska fält:
minskar
"Om åtgärder' som generellt
exponeringen, kan vidtas till rimliga
kostnader och konsekvenser i övrigt,
bör man sträva efter att reducera fält
som avviker starkt från vad som kan
i den akruella milionNär det gäller nya el-anläggningar
och byggnader bör man redan vid
planeringen sträva efter att utforma
anses normalt
och placera dessa så att exponeringen
begränsas." Principen har en motsvarighet i Miliöbalken.
Som ett exempel kan nämnas att
för magnetfälten från kraftledningar
och el-installarioner i hem och På
kontor, "vanliB gl", har EU rekom-
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards