Protokoll
Funktionsförmåga och fysiologisk belastning under måltid hos barn och
ungdomar med cerebral pares: En totalundersökning i Örebro län
Dag 1
Actiheart® för mätning av hjärtfrekvens appliceras
(registrering av varje hjärtslag, bpm, kalibrering,
måltider, fysisk aktivitet och starka känslouttryck
registreras på tidsstrukturerat protokoll)
Dag 2
Actiheart® tas bort
Kalibrering i liggande vila 5 min
Mätning av ryggstödets lutningsvinkel för sittande
Kalibrering i sittande tyst vila 5 min
Luftflödesmotstånd mäts vid spontan utandning
(Rint) med MicroRint® (registrering av 5 normala
andetag med mask respektive munstycke i
randomiserad ordning, kPa/lit/s)
Mätning av ryggstödets
lutningsvinkel för sittande
Dynamisk spirometri (FEV1, FEV0.75 och FEV0.50 l,
FEV% (=FEV1/FVC), FVC l, PEF l/s
Kalibrering Actiheart® i stående
Symtom från luftvägar
- ISAAC symtom från luftvägar senaste12 m
- ACT astmakontroll senaste 4 v
- Frågor om symtom idag och tecken på infektion
idag
Mätning av ulnas längd mm
Funktionsklassificering genom frågor
- NOT-S intervju, mun- och ansiktsdysfunktion
- MACS handfunktion
- GMFCS-E&R grovmotorik
Dynamisk spirometri som dag 1
Funktionsförmåga i vardagen
- Formulär 1 I-CY-HAB
- Formulär 2 I-CY-HAB
Frågor om personuppgifter enligt för studien
framtaget formulär
Funktionsförmåga i vardagen
- Formulär 3 I-CY-HAB
Rint mätningar utförs som dag 1
- Frågor om symtom idag och tecken
på infektion idag
Mätning av ulnas längd mm
Videoinspelning av försök med att
utföra ansiktsuttryck/uppgifter
- NOT-S mun- och
ansiktsdysfunktion
Följdfrågor till I-CY-HAB enligt för
studien framtaget formulär
Rint (interrupter respiratory resistance expiration), FEV1 (forcerad expiratorisk volym under 1
sekund), FVC (forcerad vitalkapacitet), PEF (peak expiratory flow)
Datainsamling av journaluppgifter om diagnos enligt ICD-10, längd, vikt, BMI samt
medicinering enligt för studien framtaget formulär.
.