utredningsblankett

advertisement
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET
STÖD TILL TIDNINGSPRESSEN
Utredning om användningen av beviljat stöd år 2017
Utredningen skall lämnas in till undevisnings- och kulturministeriets registratorskontor PB 29,
00023 STATSRÅDET senast den 30 april 2018. Ytterligare information ges av
regeringsrådet Satu Paasilehto, tfn 0295 3 30240 eller [email protected]
Uppgifter om
mottagaren av
bidraget
Namn
Adress
Kontaktperson
Tfn och fax
E-post
Bidragets
ändamål och
belopp
Utredning om
användningen
av bidraget
(vid behov som
bilaga)
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET
STÖD TILL TIDNINGSPRESSEN
Utredning om användningen av beviljat stöd år 2017
Utredning om
kostnaderna
för bidragsändamålet och
finansieringen
av det
(vid behov som
bilaga)
Kostnader (enligt kostnadsslag)
Kostnader totalt
Hur stor andel av de totala kostnaderna utgör det bidrag som statsrådet har
beviljat?
%
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET
STÖD TILL TIDNINGSPRESSEN
Utredning om användningen av beviljat stöd år 2017
Datum och ort
Underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Bilagor
Till utredningen skall bifogas kopia av bidragstagarens fastställda bokslut
jämte noter för den senast avslutade räkenskapsperioden. Ytterligare
uppgifter kan vid behov bifogas som separat bilaga.
Download