Naturen vill jämna ut skillnader i laddning. Om laddningen är

advertisement
Teknikgenomgång
Atomen har lika många positiva som negativa laddningar.
Atomen har lika många protoner som elektroner.
Atomen är i sin helhet oladdad – neutral.
Elektroner kan byta plats. T.ex. när du kammar. Elektroner kan då vandra över till kammen
från håret. Kammen blir negativ- och håret blir positivt laddat.
När kammen är negativt laddad och håret är positivt laddat dras de mot varandra – attraherar.
Hårstrån med positiv laddning stöter bort varandra – repellerar.
Naturen vill jämna ut skillnader i laddning. Om laddningen är tillräckligt stor blidas en gnista.
Det är elektronerna som hoppar tillbaka.
Åskmoln är oftast negativt laddade på undersidan och positivt laddade på översidan. De
negativa laddningarna i molnet stöter bort en del av de negativa laddningarna i marken.
Marken under åskmolnet blir positivt. När skillnaderna i laddning blir tillräckligt stor ger sig
elektronerna iväg fån molnet till den positivt laddade marken. En blixt uppstår.
De flesta blixtarna skapas inne i ett åskmoln eller mellan två åskmoln.
En blixt tar alltid den kortaste vägen till marken. Undvik att vara den högsta punkten. Bilens
plåt skyddar dig mot blixten.
En elektrisk spänning blidas när det är en skillnad i laddning mellan två poler. Ju större
skillnaden är, desto högre är spänningen.
Om det finns möjlighet för elektronerna att röra sig från den negativa polen till den positiva
polen uppkommer en elektrisk ström.
När plus- och minuspol är i kontakt med varandra är den elektriska kretsen sluten.
1880 visade Edison att elektrisk ström kunde skapa ljus – glödlampan.
Spänning mäts i volt (V)
Ström mäts i Ampere (A)
Ett batteri tar slut när alla elektroner har flyttat från den negativa polen till den positiva polen.
Man säger att strömmen riktning är från pluspol till minuspol, trots att elektronerna rör sig åt
andra hållet (Förr trodde man att det ar de positiva partiklarna som rörde sig).
Ämnen som leder ström kallas ledare. Alla metaller är ledare. Silver och koppar leder bäst.
Ett ämne som inte leder ström kallas isolator. Tex. glas, plast och porslin
Metaller är bra ledare för att varje atom i metallen har en eller flera elektroner som inte är
bundna till sin atomkärna. De kallas ledningselektroner och kan lätt förflytta sig från en atom
till en annan. Man kan säga att elektronerna puttar fram varandra i kretsen.
I en isolator är elektronerna stark bundna till sin elektronkärna. Där finns inga elektroner som
puttar fram varandra.
Download