Ordlista ellärans grunder Statisk elektricitet Statisk elektricitet

advertisement
Ordlista ellärans grunder
Statisk elektricitet
Statisk elektricitet uppkommer genom att 2 material vid gnidning mot varandra
överför eller tar upp elektroner från den andra parten. Lämnar materialet ifrån
sig elektroner uppstår en positiv laddning medan ett tillskott av elektroner ger
en negativ laddning. Kan ske när man t.ex. borstar håret eller gnider en ballong
mot håret.
Atom
Allt runt omkring oss är uppbyggd av atomer. Atomerna i sig är uppbyggda av:
Proton
En positiv laddad partikel i atomens kärna
Neutron
En partikel i atomens kärna utan laddning
Elektron
En negativ laddad partikel som kretsar runt atomkärnan
Åskledare
Leder blixten från byggnadens högsta del ner i jorden
Ackumulator
Ett batteri som kan laddas upp igen, t e x batteriet till mobiltelefonen.
Elektrisk ström
En ström av elektroner som förflyttas i ett ledande material.
Strömstyrka
Ju fler elektroner som strömmar genom ledaren ju större strömstyrka.
Strömstyrkan mäts i ampere (A).
Strömkrets
Strömkrets fås när vi kopplar ihop elektriska komponenter, t.ex. bildar ett
batteri, en lampa och sladdar en strömkrets.
Spänning
Den kraft som skjuter på elektronerna i den elektriska ledningen kallas för
spänning. Ju högre spänning man ansluter till en krets, desto högre ström
kommer att flyta genom den.
Ledare
Material som leder elektrisk ström, t ex sladdar, metall
Isolatorer
Ämnen son inte leder ström, t ex porslin, trä, plast
Resistens
Ett mått på hur stort motstånd elektronerna möter då de strömmar i ledaren,
mäts i ohm (Ω). Ju högre resistans en krets har desto mindre ström kommer det
att flyta genom den.
Kopplinsschema
En ritning som visar hur en strömkrets ska kopplas
Kortslutning
hopkoppling av spänningsförande ledningar i en elektrisk krets varvid en del av
kretsen förbikopplas. Vid kortslutning uppstår, på grund av låg resistans, en
hastig och extrem strömökning.
Resistor
En elektrisk komponent vars uppgift i en krets är att öka resistansen så att
strömmen blir mindre.
Download