Människa och samhälle - Ping Pong

advertisement
Människa och samhälle
1 september 2015
Rätt eller fel????
Gunilla Nordenram
Enheten för gerodonti (äldretandvård)
Karolinska Institutet
Stockholm/Huddinge
[email protected]
Vanlig, trygg och odramatisk
Vad är ”Rätt” i denhär situationen?
Vetenskap och beprövad erfarenhet….
Det beror på……!
CORE
Patienten
CURE
Behandling
CARE
omvårdnad
CORE
Patienten
CARE
CURE
LäkekonstOmvårdnad
Behandling
CORE
Patienten
CURE Patienten CARE
Omvårdnad
Behandling
CORE
Patienten
MunnenCURE
CARE
Omvårdnad
Behandling
Munnen, ett sinnenas centrum
Med munnen visar vi varma känslor
Tänderna är munnens
väpnade vaktare
Elias Cannetti 1985:Massa och makt
Man biter ifrån sig
Man är rustad till tänderna
Man är på bettet
Något är tandlöst = dåligt, svagt
Visa tänderna = aggression
Munnen är en
privat zon
Bekanta
Vänner
Munnen
Make/maka
Partner
Barn
Barnbarn
Vårdpersonal
Nära vänner
Släktingar
Främlingar
Fiender
“Munnen är en
helig kroppsdel”
Tomas Sjödin
IADH 2006
När träden avlövas ser man längre
från vårt kök
MORAL
Sedvänja, bruk - handling
ETIK
Sinnelag, abstrakta “regler”
Riktlinjer för hur vi kan leva ett
gott liv tillsammans
-i den lilla gruppen
- i familjen
- i yrkesrollen
-i samhället
-i världen
De etiska etiska riktlinjer
och den värdegrund vi har
här och nu, har vuxit fram
genom många sekler.
En samladDe
visdom och en
gåva från de som levat
för oss… att förvalta,
utveckla och ge vidare till
nästa generation
Om man inte vill se bakåt
eller framåt måste man se upp
Något om hur den biomedicinska
etiken vuxit fram
384-322
f. Kr.
Redan de gamla
grekerna….
Sokrates 470-399 f Kr,
Platon 427-347 f KR,
Aristoteles 384-322 f kr
Etik förutsätter
en människosyn
Hur såg de gamla
grekernas
människosyn ut?
Under perioden 470-322 år f KR
- Människan är alltings mått
- Människan har ett förnuft
- Människan kan tänka logiskt
- Människan är en social varelse
- Mönsterstat, styrs av förnuft
och var och en vet sin plats
- Målet - det goda livet
Vem var det som tänkte och styrde i Aten?
Aristokraterna
Aristos /bäst, dugligast
Kratos /makt
Detta är Hippokrates
tid och hans kultur
”Den medicinska
läkekonstens fader”
Hippokrates
400 år f Kr
Hippokrates
Första regeln är att inte skada
Sundom bota
Ofta lindra
Alltid trösta
”Vi har pluggat provsvar
symptom och diagnoser,
lärt olika behandlingar, prognoser.
Hur man botar och lindrar.
Men ingen har utbildat oss
i hur man tröstar”
Pia Dellson: Klinisk blick 1997
Den hippokratiska läkareden
I will use treatment to help
the sick according to my ability
and judgement
but I will never use it
to injure or wrong them
Jag skall i enlighet med mina kunskaper
ge kostråd som de sjuka har nytta av och jag
skall skydda dem från skada och orättvisa
Paternalism
1000-talet
e.Kr.
....400 f Kr…………………......2000 e Kr
Paradigmskifte
Den kristna människosynen
Människan är person skapad till Guds avbild
Människan skall efterlikna sin Gud i kärlek
Kärlek till sin nästa
Normativ gudsbild
Du skall/Du skall icke…...
Kyrkan har absoluta tolkningsföreträde
Renässans och upplysningstiden
Människan är en unik individ,
värdefull för sin egen skull
René Decarte (1596-1629)
”Jag tänker, alltså finns jag”
Upplysningsfilosoferna Montesquieu, Voltaire, Rosseau
Uppror mot auktoriteter
Frihet
Jämlikhet
Broderskap
Naturvetenskap
Galilei
Kopernikus
Kepler
Newton
Darwin
Berzelius
Pasteur
…..
Imanuel Kant (1724-1804)
Människan har en odödlig själ och en fri vilja
Pliktetik - deontologisk etik
Kategoriska imperativet
Man skall alltid behandla
en människa som ett mål i sig
-inte som ett medel för någonting annat
David Hume (1711-1776), Jeremy Bentham (1748-1823)
John Stuart Mill (1806-1873)
Konsekvensetik
Största möjliga nytta för största möjliga
antal människor
Nyttoetik - Utilitarism
Torbjörn Tännsjö
John Rawls ”A theory of Justice” 1971-2002
Frihet - jämlikhet - rättvisa
”Varje människa har rätt till det mest omfattande
system av fri-och rättigheter som är föreniligt
med ett likadant system av fri- och rättigheter
för alla”
Rättvisa är att gynna de sämst ställda?
Värdeförskjutningar/paradigmskiften
Hans Jonas (1903-1993)
”Det ekologiska imperativet”
Handla alltid så att konsekvenserna
av Dina handlingar är förenligt med
fortsatt liv på jorden
Etik förutsätter en människosyn
En humanistisk människosyn innebär att en
människa betraktas som värdig och okränkbar
oberoende av hennes funktion,
oberoende av om hon är rik eller fattig,
frisk eller sjuk,
gammal eller ung etc
Värdegrund och Människosyn
Humanistisk
människosyn
Funktionalistisk
människosyn
Georgetown
Tom Beauchamp, James Childress
The principles of biomedical ethics
Georgetown- mantrat
Autonomiprincipen
Icke-skadaprincipen
Godhetsprincipen
Rättviseprincipen
Har tandvårdens etik och moral
påverkats av tiden?
DÅ
Inga behandlingsalternativ = patienten hade inget val
PATERNALISM
Terapeuten
Kunskap
Ansvar
Beslut
Patienten
Vårdbehov
Beroende
Lydnad
NU
Patienten mera oberoende,
mera välinformerad
Tandvårdaren =
den professionella experten
som kan ge information
…och ”service” till patienten?
Allt flera avancerade behandlingsmetoder
”Aktörer”
God funktion
Full autonomi
Säkerställa sitt människovärde
…sin integritet
”Svag aktör”
Dålig funktion - Sviktande autonomi
Kan inte själv säkerställa respekten för
sitt människovärde
……sin integritet
Autonomi/självbestämmande
INTEGRITET
livet
Teamarbete med
patienten i centrum
Vårdaren vet mest!
Patienten vet bäst?
Informerat samtycke
Information eller manipulation?
Consensus
Terapeuten
Kunskap
Information
Förslag
Beslut
Patienten
Vårdbehov
Informerad
Önskemål
Samtycka
Avböja
VÅRD
har etiska principer
VÅRD
har lagar och regler
Etiska motiv
Lagar och regler
Lagar och regler
Etiska motiv
Etiken är den vägledande grunden
Lagen är absolut
Lagen
Behandling och vård skall
- vara sakkunning och omsorgsfull
- ske i samråd med patienten
- ges med respekt och omtanke
Tandvårdslagen 1 §
Tandvård är åtgärder för att förebygga, utreda
och behandla sjukdomar och skador i munnen
Tandvårdslagen 2 §
Målet för tandvården är en god tandhälsa och en
tandvård på lika villkor för hela befolkningen
Godhetsprincipen
Rättviseprincipen
Tandvårdslagen 3§
En god tandvård skall - vara av god kvalitet och lägga
särskild vikt vid förebyggande åtgärder
Godhetsprincipen och icke-skadaprincipen
- tillgodose patientens behov av trygghet i vården
och behandlingen
Godhetsprincipen
- vara lätt tillgänglig
Rättviseprincipen
- bygga på respekt för patientens självbestämmande
och integritet
Autonomiprincipen
Tandvårdslagen 3§
En god tandvård skall
- främja goda kontakter mellan patienten och
Respekt
tandvårdspersonalen
Vården och behandlingen skall så långt det är
möjligt utformas och genomföras i samråd med
patienten
Respekt
Båda har integritet
Tandvårdaren
Professionell
integritet
Patienten
Integritet
som person
Ingen consensus
Terapeuten
Patienten
Professionell
integritet
Integritet
som person
Värde
Värde
DILEMMA
Att visa respekt
Den andra är en vuxen person med
förmåga till ett vuxet ansvarstagande
och med rätt till sina känslor och åsikter
Det innebär däremot inte att aldrig
sätta gränser eller säga ifrån tvärtom kan detta vara brist på respekt
2000talet
e.Kr.
400 f Kr………………….2000 e Kr
Paradigmskifte i vården?
Patient/vårdare
Kund/försäljare
Medicinsk etik
Affärsmoral
Humanitet
Vinstintresse
- God vård
- Vård efter behov
“Tid är pengar”
00-talet.Decenniet då vi alla blev kunder….
I marknadsanpassad vård är patienten
en kostnad men också en intäktsmöjlighet.
Målet för ren marknadsekonomi är…..
Vinst
Blir särskilda patientgrupper “tärande”?
Ingen behandlare vill sitta med Svarte Petter
Eller?
Utan etisk reflektion, utan moraliska handlingar…
CAVE: Nya metoder används på ett överentusiastiskt sätt, på allt vidare
indikationer och alltmer urskillningslöst…...
Den gyllene regeln
Allt det du vill människor skall göra för dig
det skall du göra för dem
Behandla/bemöt andra
som du själv vill bli behandlad/bemött
Enkel modell för hantering av etiska beslut
Skaffa så mycket fakta/kunskap om fallet/situationen som
möjligt!
-Vad är problemet/dilemmat
- Kan något övergripande generalisbart problem identifieras?
- Lyssna
-Vilka aktörer är inblandade?
Till det etiska dialogtorget
-Vilka intressen/värden/mål har de olika aktörerna i den uppkomna
situationen?
-Dilemmat: De etiska principerna kolliderar (god vård, inte skada,
autonomi, rättvisa)
Diskussion
Vilken princip bör ges företräde i detta fall? (Prima facie)
Etiska och praktiska utmaningar
med ökat patientinflytande
Läkartidningen 2015;112:DD3X
Erik Gustavsson Niklas Spjut, Christian Munthe, Lars Sandman
Download